Sổ tay Thực Tập Sinh Kỹ Năng__Việt – Nhật

Mục lục目次
Lời nói đầu はじめに
Chế độ thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài外国人技能実習制度
Khảo sát sau thực tậpフォローアップ調査
Luật thực tập kỹ năng技能実習法について
Giới thiệu về Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế外国人技能実習機構とは
Nghĩa vụ của thực tập sinh kỹ năng技能実習生の責務について
Về các chi phí phải trả cho các tổ chức phái cử trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản入国前に送出機関等に支払う費用について
Mối quan hệ không phù hợp giữa Đơn vị quản lý và Tổ chức phái cử監理団体と送出機関の不適切な関係について
Những điều cần lưu ý khi thực tập kỹ năng技能実習にあたっての心構え
Luật áp dụng 法令の適用等
Thẻ cư trú 在留カード
Về việc tố cáo mà bạn được phép tiến hànhあなたがすることができる「申告」について
Tố cáo theo Luật thực tập kỹ năng技能実習法に基づく申告
Tố cáo theo Luật tiêu chuẩn lao động労働基準法に基づく申告
Trường hợp gặp khó khăn trong việc thực tập kỹ năng技能実習を行うことが困難となった場合
Tư vấn tại Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế "Cơ sở tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ" 外国人技能実習機構における相談【母国語相談】
Những vấn đề liên quan đến các bộ luật về lao động労働関係法令に関すること
Hợp đồng lao động雇用契約
Thời giờ làm việc, nghỉ giải lao và ngày nghỉ労働時間と休憩・休日
Nghỉ có hưởng lương hàng năm 年次有給休暇
Tiền lương賃金
Bảo hiểm xã hội社会保険
Các loại bảo hiểm xã hội và trợ cấp 社会保険の種類と給付
Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội社会保険の対象となる従業員
Tiền phí bảo hiểm xã hội 社会保険料の額
Thủ tục yêu cầu thanh toán khoản tiền khi ly khai khỏi bảo hiểm lương hưu phúc lợi, quỹ lương hưu nhân dân 厚生年金保険・国民年金保険の脱退一時金の請求手続
Bảo hiểm lao động労働保険
Bảo hiểm tai nạn lao động 労災保険
Bảo hiểm thất nghiệp 雇用保険
Thuế thu nhập, thuế cư trú 所得税・住民税
Khám sức khỏe健康診断
Phòng chống tai nạn lao động trong khi tiến hành thực tập kỹ năng技能実習中の労働災害防止
Cuộc sống tại Nhật Bản 日本での生活
My numberマイナンバー
Các cơ sở tư vấn, hỗ trợ各種相談窓口
Tư vấn về điều kiện lao động (Sở lao động tại các địa phương)労働条件等の相談(都道府県労働局)
Cơ sở tư vấn về thủ tục nhập cảnh, lưu trú 入国在留手続に関する相談窓口
Các cơ sở tư vấn khác その他各種相談窓口
Tư liệu tham khảo参考資料
Danh sách địa chỉ các cơ sở tư vấn相談窓口所在一覧
Bảng 1: Trụ sở chính Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế và văn phòng địa phương表1:外国人技能実習機構本部・地方事務所一覧
Bảng 2: Góc tư vấn lao động tổng hợp 表2:総合労働相談コーナー一覧
Bảng 3: Góc tư vấn dành cho người lao động nước ngoài表3:外国人労働者相談コーナー一覧
Bảng 4: Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương表4:入国管理官署一覧
Bảng 5: Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước表5:各国大使館・領事館一覧
Hợp đồng lao động, điều kiện tuyển dụng, thanh toán lương dành cho thực tập kỹ năng 技能実習のための雇用契約書・雇用条件書・賃金の支払
Qui trình thủ tục trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động 労災保険給付手続の流れ
Qui trình về thủ tục thanh toán bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp) 雇用保険(基本手当)受給手続の流れ
Bảng tự khai báo / bảng trả lời câu hỏi hỗ trợ chẩn bệnh cho cơ sở y tế医療機関への自己申告表・補助問診票
Tiếng Nhật dùng trong trường hợp khẩn cấp 緊急時に使う日本語
Bản đồ Nhật Bản 日本地図
Tên các địa phương 都道府県名一覧
Tổ Chức Thực Hiện Đào Tạo Thực Tập Sinh Kỹ Năng実習実施機関
Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ名称・住所・連絡先
Tên và chi tiết liên lạc của cố vấn《相談員》氏名・連絡先
Nội dung目 次
Giới Thiệuはじめに
Chương Trình Thực Tập Sinh Kỹ Năng Người Nước Ngoài外国人技能実習制度
Tổ Chức Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế Nhật Bản (JITCO) là gì? (公財)国際研修協力機構とは
Nỗ Lực Khi Đào Tạo Kỹ Năng技能実習への取組み
Chuẩn Bị Tâm Lý Cho Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng技能実習にあたっての心構え
Áp Dụng Pháp Lý, v.v法令の適用等
Hợp Đồng Lao Động雇用契約
Giờ làm việc và Giờ nghỉ労働時間及び休憩
Ngày nghỉ休 日
Kỳ Nghỉ Được Trả Lương Hàng Năm年次有給休暇
Các khoản tiền công賃 金
Quản Lý các Vật Có Giá Trị; Hoàn tiền và Các Vật Giá Trị Sau Khi Kết Thúc Công Việc貴重品の管理と退職時の金品の返還
Bảo hiểm xã hội社会保険
Bảo hiểm lao động労働保険
Thuế Thu Nhập và Thuế Cư Trú所得税・住民税
Số Căn Cước Của Tôiマイナンバ
Khám sức khỏe健康診断
Phòng Chống Tai Nạn trong Quá Trình Đào Tạo Thực Tập Sinh Kỹ Năng技能実習中の災害防止
Phòng Ngừa Tai Nạn Trong Cuộc Sống Hàng Ngày生活上の災害防止
Kiến Thức Về Sức Khỏe健康に関する知識
Sổ Ghi Nhớ Cuộc sống và Tiện nghi tại Nhật Bản日本の生活便利メモ
Thông tin tư vấn tại mỗi địa phương行政相談窓口の案内
Các Dịch Vụ Tư Vấn Ngoại Ngữ cho Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Của JITCOJITCOの技能実習生に対する母国語相談
Các Dịch Vụ Tư Vấn Của JITCOJITCOの相談窓口
Tiếng Nhật được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp緊急時に使う日本語
Biểu Mẫu Tự Báo Cáo và Thẻ Chẩn Đoán Được Hỗ Trợ để Xuất Trình Các Cơ Quan Y Tế医療機関への自己申告表・補助問診票

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *