Các câu hỏi thường gặp_Việt-Ý

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)Domande frequenti (FAQ)
Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg6 2020Ultima modifica dei contenuti set 2020
CÁCH SỬ DỤNG CẨM NANGCOME SI USA IL MANUALE
Cẩm nang được bố cục như thế nào?Com’è organizzato il manuale?
Cẩm nang được bố cục thứ bậc theoIl manuale è organizzato in ordine gerarchico per
Mục (lĩnh vực chuyên khoa, ví dụ: Các tình trạng bệnh lý tim mạch)Sezione (area specialistiche, ad es. Disturbi cardiovascolari)
Chương (ví dụ: Viêm nội tâm mạc)Capitolo (ad es. Endocardite)
Các chủ đề riêng lẻ (ví dụ: Viêm nội tâm mạc không do nhiễm trùng)Singolo argomento (ad es. Endocardite non infettiva)
Các lĩnh vực đặc biệt được liệt kê theo các chủ đề y tế mà quý vị có thể tìm thấy ở một tab trên thanh điều hướng ở đầu mỗi trang và trên menu thu gọn ở góc trên bên trái của bất kỳ nơi nào trên trang.Le aree specialistiche sono indicate in corrispondenza degli argomenti di medicina presenti su uno dei pulsanti della barra di navigazione in cima a ogni pagina e nel menu nell’angolo in alto a sinistra da qualsiasi pagina.
Các chủ đề và chương y khoa có thể được mở rộng để xem nội dung cấp dưới của các chủ đề đó.Gli argomenti di medicina e i capitoli si possono espandere per visualizzarne i contenuti subordinati.
Thanh điều hướng cho phép quý vị truy cập các loại nội dung cụ thểLa barra di navigazione consente di accedere a tipi di contenuto specifici
Thanh điều hướng: Video, các công cụ tính toán trên lâm sàng, tin tức và bình luậnBarra di navigazione: Video, calcolatori clinici, notizie e commenti
Tab nguồn tài liệu: Giá trị xét nghiệm bình thường, các hình ảnh, bảng, số liệu, nghiên cứu tình huống và âm thanhPulsante Risorse: Valori di laboratorio normali, immagini, tabelle, figure, casi clinici e audio
Cách tốt nhất để tìm một chủ đề y tế trong Cẩm nang là gì?Qual è il modo migliore di trovare un argomento medico nel Manuale?
Sử dụng thanh TÌM KIẾM ở đầu mỗi trang (để tìm kiếm một cụm từ cụ thể, hãy nhập từ đó trong dấu ngoặc kép: “HIV”)Utilizzare la barra CERCA nella parte superiore di ogni pagina (per cercare una frase specifica, metterla fra virgolette: “HIV”)
Tìm các chủ đề y tế và các chương theo bảng chữ cái bằng cách sử dụng danh sách bảng chữ cái bên dưới thanh tìm kiếmSfogliare gli argomenti di medicina e i capitoli in ordine alfabetico usando l’elenco alfabetico sotto la barra CERCA
Tìm danh sách “Các chủ đề y tế” trên thanh điều hướngSfogliare l’elenco che si apre premendo il pulsante “Argomenti di medicina” nella barra di navigazione
Quý vị có thể lọc kết quả tìm kiếm để chỉ chọn một số loại nội dung nhất định, chẳng hạn như chủ đề y tế, các bảng, các hình minh họa, hình ảnh, video, các công cụ tính toán hoặc mô hình 3DI risultati di ricerca si possono filtrare per selezionare solo determinati tipi di contenuto, quali argomenti medici, tabelle, figure, immagini, video, calcolatori o modelli a 3D
Tôi điều hướng trong một chủ đề như thế nào?Come si naviga all’interno di un argomento?
Để tìm các chủ đề phụ (ví dụ: "Chẩn đoán") trên một trang nội dung, có một vài phương phápVi sono svariati metodi per trovare dei sottoargomenti (ad es. “Diagnosi”) in una pagina di contenuti
Cuộn xuống trang HOẶCFar scorrere la pagina OPPURE
Nhấp vào chủ đề phụ trong thanh điều hướng bên tráiFare clic sul sottoargomento nella barra di navigazione a sinistra
Tôi điều hướng các chủ đề liên quan như thế nào?Come si passa agli argomenti correlati?
Để tìm các chủ đề liên quan đến một trang nội dung (tức là các chủ đề trong cùng một chương), hãy sử dụng các phương pháp tương tựPer trovare gli argomenti correlati a una pagina di contenuti (ossia gli argomenti dello stesso capitolo), utilizzare metodi simili
Nhấp vào chủ đề phụ trong thanh điều hướng bên trái HOẶCFare clic sull’argomento correlato nella barra di navigazione sinistra OPPURE
Cuộn xuống phần dưới của trang, ngay trước phần "Cũng được quan tâm" và nhấp vào mũi tên bên trái để đi đến chủ đề trước hoặc mũi tên phải để đi đến chủ đề sau.Scorrere fino alla sezione inferiore della pagina, subito prima della sezione “Potrebbe anche interessarti” e fare clic sulla freccia a sinistra per passare all’argomento precedente o sulla freccia a destra per passare all’argomento successivo.
GIỚI THIỆU VỀ CẨM NANGINFORMAZIONI SUL MANUALE
Cẩm nang có những nội dung gì?Cosa contiene il manuale?
Cẩm nang có các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị trong tất cả các lĩnh vực y học.Il manuale contiene sintomi, diagnosi e trattamenti in tutti i campi della medicina.
Cẩm nang có các phiên bản nào khác nhau?Quali sono le diverse versioni del manuale?
Phiên bản dành cho chuyên gia: Thông tin y khoa chi tiết dành cho các chuyên gia y tế và sinh viênVersione per i professionisti: Informazioni mediche dettagliate per i professionisti sanitari e gli studenti
Phiên bản dành cho người tiêu dùng: Thông tin dễ hiểu về các chủ đề tương tự như phiên bản dành cho chuyên gia nhưng tập trung vào bệnh nhân, cha mẹ và người chăm sócVersione per i pazienti: Informazioni di più facile comprensione sugli stessi argomenti trattati nella versione per i professionisti, ma concentrate sui pazienti, i genitori e chi presta assistenza ai pazienti
Phiên bản dành cho người tiêu dùng cũng có Thông tin nhanh, là các phiên bản ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn về một số chủ đề nhất định.La Versione per i pazienti contiene anche le sezioni “In breve”, che sono versioni più brevi, di più facile lettura di alcuni argomenti per i pazienti.
Quý vị có thể chuyển sang Thông tin nhanh từ trang chủ đề hoặc chọn các thông tin này từ kết quả tìm kiếm.Si può passare a una sezione “In breve” dalla pagina di un argomento o la si può selezionare dai risultati di una ricerca.
Quý vị cũng có thể chuyển giữa các phiên bản dành cho Chuyên gia và các phiên bản dành cho Người tiêu dùng bằng cách sử dụng các nút trên mỗi trang.Si può anche passare dalla versione per i professionisti a quella per i pazienti e viceversa, utilizzando gli appositi pulsanti su ciascuna pagina.
Ai tạo ra nội dung của Cẩm nang?Chi prepara i contenuti del Manuale?
Cẩm nang là sản phẩm hợp tác giữa hàng trăm chuyên gia y tế trên toàn thế giới, một ban biên tập độc lập gồm các nhà bình duyệt và đội ngũ biên tập viên là các bác sĩ và tác giả y khoa chuyên nghiệp của chúng tôi.I Manuali sono il prodotto della collaborazione di centinaia di esperti del settore medico di tutto il mondo, un comitato editoriale indipendente di revisori paritari e il nostro staff editoriale di medici e autori specializzati nelle pubblicazioni di carattere medico.
Nội dung được cập nhật như thế nào?Con quale frequenza vengono aggiornati i contenuti?
Cẩm nang được cập nhật liên tục với nội dung mới và các tính năng mới.Il Manuale viene continuamente aggiornato con nuovi contenuti e nuove funzioni.
Chúng tôi xuất bản nội dung mới mỗi tháng một lần.Pubblichiamo nuovi contenuti una volta al mese.
Không phải trang web này chỉ quảng bá các sản phẩm MSD sao?Questo sito Web non è destinato a promuovere i prodotti MSD?
Trong hơn 100 năm, Cẩm nang đã hoàn toàn độc lập về biên tập để trình bày kiến thức tốt nhất hiện nay về chẩn đoán và điều trị y khoa và không quảng bá hoặc công khai các sản phẩm dược phẩm của chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào.Da oltre 100 anni i Manuali godono di totale indipendenza editoriale, che consente di presentare il miglior pensiero corrente riguardante la diagnosi e il trattamento medico, senza promuovere né pubblicizzare in alcun modo i prodotti Merck o MSD.
Để đảm bảo không có thiên vị thương mại hoặc thiên vị doanh nghiệp, các tác giả và những nhà bình duyệt đều không phải là nhân viên của Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, Hoa Kỳ và cũng không phải là diễn giả cho các sản phẩm dược phẩm của chúng tôi, hoặc theo bất kỳ cách nào khác đại diện cho công ty.Per garantire l’assenza di qualsiasi parzialità di natura commerciale o aziendale, nessuno degli autori o dei revisori paritari può essere dipendente di Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, né può agire come portavoce dei nostri prodotti farmaceutici o rappresentare la nostra azienda in altro modo.
Mặc dù đội ngũ biên tập viên được Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, Hoa Kỳ tuyển dụng, nhưng không có sự kiểm soát, đánh giá hoặc thậm chí là nhập thêm thông tin vào nội dung Cẩm nang được phép từ bất kỳ phần nào khác của công ty chúng tôi, bao gồm cả các bộ phận nghiên cứu và phát triển, bán hàng và tiếp thị, quan hệ công chúng, pháp lý và quản lý doanh nghiệp.Seppur alle dipendenze di Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, allo staff editoriale non sono consentiti controlli, revisioni, o contributi alcuni al contenuto dei Manuali da parte di qualsiasi parte della nostra Azienda, compresi ricerca e sviluppo, vendite e marketing, pubbliche relazioni, affari legali e gestione aziendale.
Tại sao trang web này miễn phí?Perché il sito Web è gratuito?
MSD nhận được gì từ điều này?Cosa ci guadagna MSD?
Chúng tôi tin rằng thông tin sức khỏe là quyền lợi chung và mọi người đều có quyền được cung cấp thông tin y khoa chính xác, có thể truy cập được.Siamo convinti che le informazioni riguardanti la salute siano un diritto universale e che ogni individuo abbia il diritto di accedere a informazioni mediche accurate.
Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ, lưu giữ và chia sẻ thông tin y khoa tốt nhất hiện nay để hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tăng cường mối quan hệ giữa bệnh nhân và chuyên gia y tế và cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.Ci siamo assunti la responsabilità di proteggere, conservare e condividere le migliori informazioni mediche attualmente disponibili, in modo da consentire decisioni più informate, consolidare il rapporto tra medico e paziente e migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria in tutto il mondo.
Vì trang web là miễn phí, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nội dung không?Dato che il sito Web è gratuito, posso fare quello che voglio con i contenuti?
Quý vị có thể chia sẻ nội dung hoặc đăng liên kết đến nội dung của Cẩm nang.È consentito condividere i contenuti o postare collegamenti ai contenuti del Manuale.
Quý vị cần phải hiểu rằng mọi thứ quý vị thấy hoặc đọc trên trang web này đều có bản quyền và quý vị không được phân phối, sửa đổi, chuyển giao, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của trang web cho các mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm cả văn bản, các hình ảnh, âm thanh hoặc video mà không có sự cho phép bằng văn bản.Si deve presupporre che tutto ciò che si vede o legge in questo sito Web sia materiale coperto da copyright e non è consentito distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, ripubblicare né utilizzare i contenuti del sito a scopi pubblici o commerciali, compresi il testo, le immagini, l’audio o il video senza l’autorizzazione scritta.
Hãy xem thêm Điều khoản sử dụng của chúng tôi.Vedere anche i Termini di Utilizzo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *