Thuốc điều biến miễn dịch_Việt – Bồ Đào Nha

Thuốc điều biến miễn dịch.Imunomoduladores.
Nhóm thuốc corticosteroid: Bs. Lane và Fauci chỉ ra trong một bài xã luận trên tạp chí New England Journal of Medicine rằng một loại thuốc ức chế miễn dịch, chẳng hạn như dexamethasone, hoặc các thuốc điều biến miễn dịch khác có thể hiệu quả hơn ở giai đoạn sau của quá trình nhiễm SARS-CoV-2, khi tải lượng vi-rút đã giảm và các đáp ứng miễn dịch và đáp ứng viêm có thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh.Corticosteroides: em um editorial do New England Journal of Medicine, os Drs. Lane e Fauci indicam que um medicamento imunossupressor, como a dexametasona, ou outros imunomoduladores podem ser mais eficazes posteriormente no curso da infecção por SARS-CoV-2, quando a carga viral tiver caído e as respostas imunológicas e inflamatórias puderem ser os principais impulsionadores da doença.
Vào giữa tháng Sáu năm 2020, một tác dụng có lợi đã được báo cáo đối với liệu trình 6 ngày dùng methylprednisolone trên 56 người lớn bị viêm phổi COVID-19 có giảm oxy máu và bằng chứng sinh hóa về viêm tăng).Em meados de junho de 2020, foi relatado um efeito benéfico para um regime de seis dias de metilprednisolona em 56 adultos com pneumonia hipóxica por COVID-19 e evidências bioquímicas de hiperinflamação.
Một tháng sau, một nghiên cứu lớn hơn nhiều từ Đánh giá chọn ngẫu nhiên liệu pháp COVID-19 (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy, RECOVERY) của nhóm cộng tác tại Oxford University đã được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine.Um mês depois, um estudo muito maior do Grupo Colaborativo da Avaliação Randomizada da Terapia para COVID-19 (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy, RECOVERY) na Universidade de Oxford foi publicado no periódico New England Journal of Medicine.
Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân người Anh nằm viện bị COVID-19 được phân nhóm ngẫu nhiên dùng dexamethasone đường uống hoặc đường tĩnh mạch, 6 mg/ngày trong tối đa 10 ngày (2.104 bệnh nhân) hoặc chăm sóc thông thường (4.321 bệnh nhân – 39).Neste estudo, participantes britânicos hospitalizados com COVID-19 foram randomizados para receber dexametasona oral ou IV, 6 mg/dia por até 10 dias (2.104 participantes) ou cuidados habituais (4.321 participantes – 39).
Tác dụng có lợi của dexamethasone xảy ra ở nhóm thở máy xâm nhập (tỷ lệ tử vong là 29,3% so với 41,4%) và ở nhóm thở oxy mà không có thở máy xâm nhập (23,3% so với 26,2%), nhưng không xảy ra ở nhóm không được hỗ trợ hô hấp ở thời điểm phân nhóm ngẫu nhiên (17,8% so với 14,0%).Houve um efeito benéfico da dexametasona no grupo recebendo ventilação mecânica invasiva (mortalidade: 29,3% vs. 41,4%) e no grupo recebendo oxigênio sem ventilação mecânica invasiva (23,3% vs. 26,2%), mas não no grupo que não estava recebendo suporte respiratório na randomização (17,8% vs. 14,0%).
Việc sử dụng dexamethasone đơn độc đã được xác nhận bởi Ủy ban Hướng dẫn Điều trị COVID-19 của NIH trong 10 ngày hoặc cho đến khi xuất viện để điều trị COVID-19 trên những bệnh nhân nằm viện cần phải thở máy hoặc ECMO.O uso de dexametasona isoladamente foi endossado pelo Painel de diretrizes de tratamento da COVID-19 do NIH por 10 dias ou até a alta hospitalar para o tratamento da COVID-19 em pacientes hospitalizados que necessitam de ventilação mecânica ou ECMO.
Dexamethasone phối hợp với remdesivir được khuyến cáo cho những bệnh nhân nằm viện đang dùng lượng oxy bổ sung tối thiểu, những người này cần phải có lượng oxy bổ sung ngày càng nhiều qua đường mũi, cung cấp oxy qua thiết bị lưu lượng cao hoặc thông khí không xâm lấn và có thể được cân nhắc ở những bệnh nhân mới được đặt nội khí quản.A dexametasona combinada com remdesivir é recomendada para pacientes hospitalizados recebendo oxigênio suplementar mínimo que precisam receber quantidades crescentes de oxigênio nasal suplementar, oxigênio administrado através de um dispositivo de alto fluxo ou ventilação não invasiva, e pode ser considerada em pacientes recentemente intubados.
Nếu không có dexamethasone, có thể sử dụng glucocorticoid thay thế như là prednisone, methylprednisolone hoặc hydrocortisone.Não havendo dexametasona disponível, podem ser usados glicocorticoides alternativos, como prednisona, metilprednisolona ou hidrocortisona.
Ủy ban này khuyến cáo không nên sử dụng dexamethasone cho những bệnh nhân COVID-19 không nằm viện hoặc đang nằm viện nhưng không cần có oxy bổ sung.O painel desaconselha o uso de dexametasona para pacientes com COVID-19 que não estejam hospitalizados ou que estejam hospitalizados, mas não precisem receber oxigênio suplementar.
InterferonInterferons
Interferon là một họ cytokine có đặc tính kháng vi-rút.Interferons são uma família de citocinas com propriedades antivirais.
Trong một thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược, interferon beta-1a dạng hít đã thấy có lợi trên những bệnh nhân nằm viện bị COVID-19 không có thông khí (40) và một thử nghiệm lâm sàng chọn ngẫu nhiên, nhãn mở không thấy interferon beta-1a tiêm dưới da có lợi trên những bệnh nhân bị COVID-19 nặng.Em um estudo duplo-cego, controlado por placebo, foi observado que o interferon beta-1a inalatório era benéfico em pacientes não ventilados hospitalizados com COVID-19 (40) e um estudo clínico aberto, randomizado não considerou o interferon beta-1a subcutâneo benéfico para pacientes com COVID-19 grave (41).
Ủy ban Hướng dẫn Điều trị COVID-19 của NIH khuyến cáo không nên sử dụng interferon để điều trị bệnh nhân bị COVID-19 nặng hoặc nguy kịch, ngoại trừ trong một thử nghiệm lâm sàng.O Painel de diretrizes de tratamento da COVID-19 do NIH desaconselha o uso de interferons para o tratamento de pacientes com COVID-19 grave ou crítica, exceto em estudos clínicos.
Thuốc ức chế cytokine: Các cytokine là các protein do một số tế bào nhất định tạo ra để báo hiệu một đáp ứng miễn dịch phối hợp với nhiễm trùng, viêm và chấn thương.Inibidores de citocinas: citocinas são proteínas produzidas por certas células que sinalizam uma resposta imunológica coordenada à presença de infecção, inflamação e trauma.
Nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây ra đáp ứng viêm tăng (ví dụ: D-dimer gấp > 10 lần giá trị bình thường, protein phản ứng C (CRP) gấp > 10 lần giá trị bình thường và/hoặc ferritin ≥ 1000 ng/ml), với nồng độ cytokine tiền viêm trong huyết thanh cao (ví dụ: interferon gamma [IFNγ], yếu tố hoại tử khối u alpha [TNFα], interleukin 1 beta [IL-1β] và interleukin 6 [IL-6]), tất cả đều có liên quan đến mức độ nặng của bệnh và tử vong.A infecção por SARS-CoV-2 pode induzir uma resposta hiperinflamatória (p. ex., dímero D >10 vezes os valores normais, proteína C-reativa [CRP] >10 vezes os valores normais e/ou ferritina ≥1.000 ng/ml), com níveis séricos elevados de citocinas pró‑inflamatórias (p. ex., interferon gama [IFNγ], fator de necrose tumoral alfa [TNFα], interleucina 1 beta [IL-1β] e interleucina 6 [IL-6]), todas as quais associadas à gravidade da doença e morte.
Một số loại thuốc nhắm đích cytokine, bao gồm siltuximab, tocilizumab, sarilumab, anakinra, thuốc ức chế Janus kinase (JAK) (ví dụ: baricitinib) và thuốc ức chế Bruton’s tyrosine kinase (BTK), đã được đề xuất để điều trị COVID-19.Vários medicamentos direcionados às citocinas, incluindo siltuximabe, tocilizumabe, sarilumabe, anacinra, inibidores da Janus quinase (JAK) (p. ex., baricitinibe) e inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK), foram propostos para o tratamento da COVID-19.
Siltuximab là một kháng thể đơn dòng thể khảm người-chuột tái tổ hợp gắn kết với IL-6, ngăn chặn sự gắn kết của IL-6 với các thụ thể IL-6.Siltuximabe é um anticorpo monoclonal quimérico recombinante humano-camundongo que se liga à IL-6, bloqueando a ligação da IL-6 aos receptores da IL-6.
Tocilizumab và sarilumab là các kháng thể đơn dòng từ người tái tổ hợp nhắm đích thụ thể interleukin-6 (IL-6R), ngăn không cho IL-6 phát huy tác dụng tiền viêm nó.Tocilizumabe e sarilumabe são anticorpos monoclonais recombinantes humanizados direcionados contra o receptor da interleucina 6 (IL‑6R) que impedem que a IL‑6 exerça seus efeitos pró‑inflamatórios.
Anakinra là phiên bản tái tổ hợp và được sửa đổi một chút của thuốc đối kháng thụ thể interleukin 1 ở người (IL-1Ra).Anacinra é uma versão recombinante e ligeiramente modificada do antagonista do receptor da interleucina 1 humana (1L-1Ra).
Anakinra ngăn chặn hoạt tính sinh học của IL-1 bằng cách ức chế cạnh tranh không cho IL-1 gắn kết với thụ thể interleukin-1 tuýp I.A anacinra bloqueia a atividade biológica da IL‑1 pela inibição competitiva da IL‑1 impedindo sua ligação ao receptor do tipo I da interleucina 1.
Baricitinib, một thuốc ức chế Janus kinase (JAK), chặn đường truyền tín hiệu nội bào cho các cytokine tiền viêm.O baricitinibe, um inibidor da Janus quinase (JAK), bloqueia a via de sinalização intracelular para citocinas pró‑inflamatórias.
Thuốc ức chế tyrosine kinase Bruton (BTK) ngăn chặn tín hiệu cytokine thông qua các thụ thể bề mặt tế bào B cần thiết cho việc vận chuyển, điều hòa hóa học và kết dính tế bào B.Os inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK) bloqueiam a sinalização de citocinas através dos receptores de superfície de células B necessários para o tráfego, a quimiotaxia e a adesão de células B.
Tocilizumab: Một thông cáo báo chí vào ngày 11 tháng Hai năm 2021, báo cáo kết quả sơ bộ của thử nghiệm Đánh giá chọn ngẫu nhiên liệu pháp COVID-19 (RECOVERY), trong đó hơn 4.000 bệnh nhân nằm viện bị COVID-19 nặng (cần phải có oxy và có bằng chứng viêm) được chọn ngẫu nhiên để dùng tocilizumab hoặc chăm sóc thông thường (82% số bệnh nhân ở cả hai nhóm cũng được điều trị bằng corticosteroid đường toàn thân, chẳng hạn như dexamethasone---43).Tocilizumabe: um comunicado à imprensa em 11 de fevereiro de 2021 relatou os resultados preliminares de um estudo de avaliação randomizada da terapia para COVID-19 (RECOVERY), no qual mais de 4.000 pacientes hospitalizados com COVID-19 grave (precisavam receber oxigênio e apresentavam evidências de inflamação) foram randomizados para receber tocilizumabe ou o tratamento habitual (82% dos pacientes em ambos os grupos também foram tratados com um corticosteroide sistêmico, como dexametasona – 43).
Thử nghiệm RECOVERY này cho thấy rằng tocilizumab có một chút lợi ích về tỷ lệ tử vong, nhưng có ý nghĩa thống kê khi phối hợp với corticosteroid; 29% số bệnh nhân được điều trị bằng tocilizumab bị tử vong trong vòng 28 ngày so với 33% số bệnh nhân được điều trị bằng cách chăm sóc thông thường (P = 0,007).Esse estudo RECOVERY observou que o tocilizumabe oferecia um benefício leve, mas estatisticamente significativo, em termos de mortalidade em combinação com um corticosteroide; 29% dos pacientes tratados com tocilizumabe morreram em 28 dias versus 33% dos pacientes que receberam o tratamento habitual (P = 0,007).
Tocilizumab làm giảm nguy cơ tiến triển sang thở máy xâm nhập từ 38% xuống 33% (P = 0·0005) và rút ngắn thời gian đến khi xuất viện.Tocilizumabe reduziu o risco de progressão para ventilação mecânica invasiva de 38% para 33% (P = 0·0005) e reduziu o tempo até a alta.
Những lợi ích này xảy ra ở tất cả các phân nhóm bệnh nhân, bao gồm cả những người cần phải thở oxy qua mặt nạ cho đến những người cần phải thở máy.Esses benefícios ocorreram em todos os subgrupos de pacientes, incluindo aqueles que precisavam receber oxigênio através de uma máscara facial até aqueles que precisavam de ventilação mecânica.
Tuy nhiên, tocilizumab không làm giảm thời gian thở máy xâm nhập.No entanto, tocilizumabe não reduziu o tempo de uso da ventilação mecânica invasiva.
Có rất ít dữ liệu được công bố mô tả hiệu quả của siltuximab, sarilumab và anakinra trên những bệnh nhân bị COVID-19.Existem dados limitados publicados descrevendo a eficácia de siltuximabe, sarilumabe e anacinra em pacientes com COVID-19.
Ủy ban của NIH này, ngày 27 tháng Tám năm 2020, trước khi công bố kết quả của thử nghiệm tocilizumab RECOVERY, khuyến cáo không nên sử dụng kháng thể đơn dòng kháng thụ thể IL-6 (ví dụ như sarilumab, tocilizumab) hoặc kháng thể đơn dòng kháng IL-6 (siltuximab) để điều trị COVID-19, ngoại trừ trong một thử nghiệm lâm sàng.O painel do NIH, datado de 27 de agosto de 2020, antes da divulgação dos resultados do estudo clínico RECOVERY com tocilizumabe, desaconselha o uso de anticorpos monoclonais anti-receptor da IL-6 (p. ex., sarilumabe, tocilizumabe) ou anticorpos monoclonais anti-IL-6 (siltuximabe) para o tratamento da COVID-19, exceto em estudos clínicos.
Ủy ban của NIH này cho biết dữ liệu không đủ để khuyến cáo hay phản đối việc sử dụng thuốc ức chế interleukin (IL) -1, chẳng hạn như anakinra, để điều trị COVID-19.E o painel do NIH diz que os dados são insuficientes para recomendar ou desaconselhar o uso de inibidores da interleucina (IL)-1, como anacinra, no tratamento da COVID-19.
Ủy ban Hướng dẫn Điều trị COVID-19 của NIH khuyến cáo không nên sử dụng các thuốc ức chế Bruton’s tyrosine kinase (BTK), chẳng hạn như acalabrutinib, ibrutinib và zanubrutinib; và các thuốc ức chế Janus kinase (JAK), chẳng hạn như ruxolitinib và tofacitinib; để điều trị COVID-19, ngoại trừ trong một thử nghiệm lâm sàng.O Painel de diretrizes de tratamento da COVID-19 do NIH desaconselha o uso de inibidores da tirosina quinase de Bruton (BTK), como acalabrutinibe, ibrutinibe e zanubrutinibe, e de inibidores da Janus quinase (JAK), como ruxolitinibe e tofacitinibe, para o tratamento da COVID-19, exceto em estudos clínicos.
Baricitinib: Trong một thử nghiệm lâm sàng chọn ngẫu nhiên, có đối chứng, trong đó bệnh nhân nằm viện bị COVID-19 và có bằng chứng viêm phổi đã dùng baricitinib, thuốc ức chế JAK hoặc giả dược (với cả hai nhóm dùng remdesivir), dạng phối hợp của baricitinib và remdesivir có liên quan đến thời gian phục hồi ngắn hơn, cũng như cải thiện tình trạng lâm sàng nhanh hơn, so với nhóm dùng giả dược, đặc biệt là trong số những người được thở oxy lưu lượng cao hoặc thông khí không xâm lấn.Baricitinibe: em um estudo clínico controlado, randomizado, no qual pacientes hospitalizados com COVID-19 e evidências de pneumonia receberam baricitinibe, um inibidor de JAK, ou placebo (ambos os grupos receberam remdesivir), a combinação de baricitinibe e remdesivir foi associada a um menor tempo de recuperação, bem como melhora mais rápida do estado clínico, em comparação com o grupo placebo, especialmente entre aqueles recebendo alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.
Baricitinib đã được cấp Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) cho dạng phối hợp baricitinib với remdesivir trên người lớn và trẻ em từ ≥ 2 tuổi nằm viện bị COVID-19 cần phải có oxy bổ sung, thở máy xâm lấn hoặc trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), một chỉ định tương tự như của corticosteroid +/- remdesivir.Foi emitida uma autorização de uso emergencial (AUE) para a combinação de baricitinibe com remdesivir em crianças com idade ≥2 anos e adultos hospitalizados com COVID-19 que precisam receber oxigênio suplementar, ventilação mecânica invasiva ou oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), uma indicação semelhante à de corticosteroides +/- remdesivir.
Ủy ban Hướng dẫn Điều trị COVID-19 của NIH cho rằng dữ liệu không đủ để khuyến cáo hay phản đối việc sử dụng baricitinib phối hợp với remdesivir trong những trường hợp có thể sử dụng corticosteroid thay thế.O Painel de diretrizes de tratamento da COVID-19 do NIH considerou que os dados eram insuficientes para recomendar ou desaconselhar o uso de baricitinibe em combinação com remdesivir nos casos em que corticosteroides podem ser usados como alternativa.
Trong những trường hợp hiếm hoi không thể sử dụng corticosteroid thay thế, Ủy ban của NIH này khuyến cáo sử dụng baricitinib phối hợp với remdesivir để điều trị COVID-19 trên bệnh nhân nằm viện, không đặt nội khí quản, cần phải có oxy bổ sung.Nas raras circunstâncias em que corticosteroides não podem ser usados como alternativa, o painel do NIH recomenda o uso de baricitinibe em combinação com remdesivir para o tratamento da COVID-19 em pacientes hospitalizados e não intubados que precisam receber suplementação de oxigênio.
Ủy ban này khuyến cáo không nên sử dụng baricitinib trong trường hợp không có remdesivir, ngoại trừ trong một thử nghiệm lâm sàng.O Painel desaconselha o uso de baricitinibe na ausência de remdesivir, exceto em estudos clínicos.
Không có đủ dữ liệu để Ủy ban này khuyến cáo hay phản đối việc sử dụng baricitinib phối hợp với corticosteroid để điều trị COVID-19.Não existem dados suficientes para que o Painel recomende ou desaconselhe o uso de baricitinibe em combinação com corticosteroides para o tratamento da COVID-19.
Do cả hai loại thuốc đều là thuốc ức chế miễn dịch mạnh, nên có khả năng tăng nguy cơ nhiễm trùng.Como ambos os agentes são imunossupressores potentes, existe o potencial para um risco aditivo de infecção.
Liệu pháp chống huyết khối trên bệnh nhân COVID-19Terapia antitrombótica em pacientes com COVID-19
Trạng thái tăng đông có thể làm phức tạp diễn biến của COVID-19.Um estado hipercoagulável pode complicar o curso da COVID-19.
Các biến chứng tĩnh mạch bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc mạch phổi (PE).As complicações venosas incluem trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP).
Các biến chứng ở động mạch bao gồm huyết khối có thể gây đột quỵ do thiếu máu não cục bộ, thiếu máu cục bộ ở chi hoặc nhồi máu cơ tim.As complicações arteriais incluem trombose que pode causar AVC isquêmico, isquemia de membro ou infarto do miocárdio.
Huyết khối vi mạch trong phổi làm suy yếu quá trình trao đổi oxy.Trombose microvascular nos pulmões compromete a troca de oxigênio.
Tuổi cao, giới tính là nam, béo phì, ung thư, tiền sử bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE), hoặc các bệnh kèm theo trên bệnh nhân COVID-19 nặng có nguy cơ cao hơn bị DVT và PE so với bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.Idade mais avançada, sexo masculino, obesidade, câncer, histórico de tromboembolia venosa (TEV) ou comorbidades em pacientes com COVID-19 grave aumentam o risco de TVP e EP do que no caso de doença leve ou assintomática.
Tăng chảy máu là một biến chứng đã biết của thuốc chống đông dùng đủ liều, nên một thử nghiệm lâm sàng lớn, đa quốc gia trên người lớn nằm viện điều trị COVID-19 đã so sánh việc sử dụng đủ liều thuốc chống đông với phác đồ dùng liều thấp hơn như được sử dụng để ngăn ngừa cục máu đông trên bệnh nhân nằm viện.Como o aumento do sangramento é uma complicação conhecida da anticoagulação em dose plena, um grande estudo clínico multinacional de adultos hospitalizados por COVID-19 comparou o uso de doses plenas de anticoagulantes a um regime de dose mais baixa, como aquele usado para prevenir coágulos sanguíneos em pacientes hospitalizados.
Một nhóm bao gồm những bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện không thuộc khoa Hồi sức Tích cực và một nhóm khác gồm những bệnh nhân bị bệnh nặng cần có sự chăm sóc ở khoa Hồi sức Tích cực ở thời điểm thu nhận.Um grupo consistiu de pacientes recebendo cuidados hospitalares fora da UTI e outro de pacientes criticamente enfermos que precisaram receber cuidados de UTI na admissão.
Mức độ chăm sóc ở khoa Hồi sức Tích cực được xác định là cần phải có oxy qua mũi lưu lượng cao, thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn, liệu pháp vận mạch hoặc hỗ trợ trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (extracorporeal membrane oxygenation, ECMO).O nível de tratamento da UTI foi definido como a necessidade de oxigênio nasal de alto fluxo, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, terapia vasopressora ou suporte de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).
Vào ngày 21 tháng Mười hai năm 2020, phần thử nghiệm lâm sàng liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 nặng cần phải có cấp độ chăm sóc là ở khoa Hồi sức Tích cực ở thời điểm thu nhận đã bị tạm dừng vì phân tích tạm thời cho thấy rằng liều điều trị cao hơn của thuốc chống đông máu không làm giảm nhu cầu hỗ trợ nội tạng và tỷ lệ tử vong so với chống đông có liều dự phòng thấp hơn (49).Em 21 de dezembro de 2020, a parte do estudo clínico que envolveu pacientes com COVID-19 grave que precisavam de cuidados na UTI na inclusão foi pausada porque a análise parcial descobriu que doses terapêuticas mais altas de medicamentos anticoagulantes não reduziam a necessidade de suporte de órgãos e a taxa de mortalidade, em comparação com anticoagulação profilática com menor dose.
Những bệnh nhân không cần phải chăm sóc ở khoa Hồi sức Tích cực tại thời điểm thu nhận tiếp tục được thu nhận vào thử nghiệm.Pacientes que não necessitavam de cuidados na UTI no momento da inclusão continuaram a ser incluídos no estudo clínico.
Vào ngày 22 tháng Một năm 2021, dựa trên kết quả tạm thời của thử nghiệm lâm sàng lớn được tiến hành trên toàn thế giới ở hơn 1.000 bệnh nhân mắc bệnh ở mức độ trung bình, không nằm viện ở khoa Hồi sức Tích cực, liều đầy đủ của heparin, ngoài việc an toàn, còn ưu việt hơn so với liều thông thường được cho dùng để ngăn ngừa cục máu đông trên bệnh nhân nằm viện – liên quan đến giảm yêu cầu hỗ trợ các cơ quan quan trọng, được định nghĩa là số ngày nằm viện không cần phải có oxy qua mũi lưu lượng cao, thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn, liệu pháp vận mạch hoặc hỗ trợ ECMO và tử vong trong bệnh viện (50).Em 22 de janeiro de 2021, com base nos resultados parciais do grande estudo clínico global em mais de 1.000 pacientes com doença moderada hospitalizados fora da UTI, além de serem seguras, doses plenas de heparina foram superiores às doses normalmente administradas para prevenir coágulos sanguíneos em pacientes hospitalizados, com relação à necessidade reduzida de suporte de órgãos vitais, definido como o número de dias de hospitalização sem oxigênio nasal de alto fluxo, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, terapia vasopressora, ou suporte de ECMO e mortalidade hospitalar (50).
Một xu hướng có thể giảm tỷ lệ tử vong cũng đã được quan sát thấy và đang được nghiên cứu thêm.Também foi observada uma tendência de possível redução da mortalidade que está sendo estudada em mais detalhes.
Ủy ban Hướng dẫn Điều trị COVID-19 của NIH gần đây về liệu pháp chống huyết khối trên bệnh nhân bị COVID-19 cho biết hiện tại không có đủ dữ liệu để khuyến cáo hay phản đối việc sử dụng thuốc làm tan huyết khối hoặc sử dụng liều cao hơn liều dự phòng của thuốc chống đông trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân COVID-19 nằm viện ngoài thử nghiệm lâm sàng.O Painel mais recente de diretrizes de tratamento da COVID-19 do NIH sobre terapia antitrombótica em pacientes com COVID-19 diz que atualmente não há dados suficientes para recomendar ou desaconselhar o uso de trombolíticos, ou de doses superiores às doses anticoagulantes para profilaxia da TEV, em pacientes hospitalizados com COVID-19 fora de um estudo clínico.
Tuy nhiên, Hướng dẫn của Ủy ban của NIH ra ngày 17 tháng Mười hai năm 2020, trước khi có kết quả tạm thời của các thử nghiệm lâm sàng về liều lượng thuốc chống đông máu tối ưu để làm giảm các biến chứng huyết khối trên những bệnh nhân bị COVID-19 nằm viện không phải ở khoa Hồi sức Tích cực và ở khoa Hồi sức Tích cực (xem ở trên) và các khuyến cáo của họ có thể không phản ánh những phát hiện này (51).No entanto, as diretrizes do painel do NIH são datadas de 17 de dezembro de 2020, antes dos resultados parciais dos estudos clínicos sobre a administração ideal de anticoagulantes para reduzir as complicações trombóticas em pacientes hospitalizados fora da UTI e na UTI com COVID-19 (veja acima), e suas recomendações podem não refletir esses achados.
Ủy ban của NIH này cũng khuyến nghị những việc sau:O painel do NIH também recomenda o seguinte:
Bất cứ khi nào sử dụng thuốc chống đông hoặc liệu pháp chống kết tập tiểu cầu trên những bệnh nhân COVID-19 nằm viện, bị bệnh nguy kịch, heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc heparin không phân đoạn được ưu tiên hơn thuốc chống đông đường uống vì thời gian bán thải ngắn hơn, khả năng dùng theo đường tĩnh mạch hoặc dưới da và ít có tương tác với các thuốc hơn.Sempre que a terapia anticoagulante ou antiplaquetária for usada em pacientes hospitalizados e criticamente enfermos com COVID-19, a heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada são preferidas em relação aos anticoagulantes orais devido às meias-vidas mais curtas, à possibilidade de administração intravenosa ou subcutânea e por terem menos interações farmacológicas.
Đối với những bệnh nhân bị COVID-19 không nằm viện, không nên bắt đầu dùng thuốc chống đông máu và liệu pháp chống kết tập tiểu cầu để phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hoặc huyết khối động mạch trừ khi bệnh nhân có chỉ định khác để điều trị hoặc đang tham gia thử một nghiệm lâm sàng.No caso de pacientes com COVID-19 não hospitalizados, anticoagulantes e terapia antiplaquetária não devem ser iniciados para a prevenção de tromboembolia venosa ou trombose arterial, a menos que o paciente tenha outras indicações para a terapia ou esteja participando de um estudo clínico.
Bệnh nhân COVID-19 bị biến cố thuyên tắc huyết khối tắc mạch hoặc nghi ngờ cao là bị bệnh thuyên tắc huyết khối cần phải được xử trí bằng các liều điều trị của liệu pháp chống đông máu theo điều trị tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân không bị COVID-19.Pacientes com COVID-19 que apresentarem um evento tromboembólico incidente ou com alta suspeita de doença tromboembólica devem ser tratados com doses terapêuticas de terapia anticoagulante de acordo com o padrão de tratamento para pacientes sem COVID-19.
Bệnh nhân bị COVID-19 cần phải có ECMO hoặc liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT) hoặc có huyết khối của ống thông hoặc bộ lọc ngoài cơ thể cần phải được điều trị theo phác đồ tiêu chuẩn của cơ sở cho bệnh nhân không bị COVID-19.Pacientes com COVID-19 que precisem de ECMO ou de terapia de reposição renal contínua (CRRT) ou que tenham trombose de cateteres ou de filtros extracorpóreos devem ser tratados de acordo com os protocolos institucionais padrão para participantes sem COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *