3 lý do tại sao Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) quan trọng đối với các nhà tiếp thị

3 lý do tại sao Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) quan trọng đối với các nhà tiếp thị3 Reasons Why Natural Language Generation (NLG) Matters For Marketers
Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo.Natural language generation (NLG) is a subset of artificial intelligence.
Kỹ thuật này hoạt động bằng cách lấy lời nói của con người hoặc viết và biến chúng thành văn bản bằng văn bản.This technique works by taking human speech or writing and turning them into written text.
NLG có các ứng dụng cho các nhà tiếp thị và các luật sư.NLG has applications for marketers, and lawyers.
Tìm hiểu cách thức hoạt động của quá trình này!Learn how this process works!
Hãy bắt đầu bằng cách thảo luận về NLG là gì.Let's start by discussing what NLG is.
Công nghệ này có thể giúp con người tạo ra những từ đúng.This technology can help humans produce the right words.
Nó không hoàn hảo, nhưng nó là một bước gần hơn.It's not perfect, but it's a step closer.
Tương lai của tạo ngôn ngữ tự nhiên nằm ở việc cải thiện cách con người giao tiếp.The future of natural language generation lies in improving the way humans communicate.
Tạo ngôn ngữ tự nhiên là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạoNatural language generation is a subset of artificial intelligence
Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) là một hình thức AI giúp các doanh nghiệp tổ chức dữ liệu.Natural language generation (NLG) is a form of AI that helps businesses organise data.
Trong thế giới ngày nay, dữ liệu ngày càng được thu thập và phân tích, điều này có thể hữu ích cho các doanh nghiệp, nhưng việc dịch dữ liệu đó có thể mất một khoảng thời gian đáng kể.In today's world, data is increasingly collected and analyzed, which can be helpful to enterprises, but translating that data can take a significant amount of time.
Với NLG, các doanh nghiệp có thể tự động hóa một số nhiệm vụ, đồng thời tiết kiệm nguồn nhân lực cho những công việc phức tạp hơn.With NLG, businesses can automate some tasks, while saving human resources for more complex ones.
Dưới đây là một số lợi ích của NLG:Here are some benefits of NLG:
Một ứng dụng chính cho các hệ thống NLG là trong chatbot, trợ lý giọng nói và người viết blog AI.A major use for NLG systems is in chatbots, voice assistants, and AI blog writers.
Công nghệ này cho phép các hệ thống NLG chuyển đổi dữ liệu thành tường thuật, dự đoán những gì người khác sẽ nói tiếp theo và xây dựng toàn bộ phản hồi.This technology enables NLG systems to convert data into narratives, predict what other people will say next, and formulate entire responses.
Nó là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo, và không nên nhầm lẫn với NLP hoặc NLU.It is a subset of artificial intelligence, and should not be confused with NLP or NLU.
Tuy nhiên, cả hai đều có liên quan chặt chẽ và có các ứng dụng riêng biệt.However, the two are closely related and have distinct applications.
Hệ thống NLG có thể hữu ích cho chatbot, trợ lý giọng nói và thậm chí trong dịch giọng nói thành văn bản.NLG systems can be useful for chatbots, voice assistants, and even in speech-to-text translation.
NLG có một số ứng dụng: nó có thể giúp tự động hóa báo chí, viết tóm tắt hồ sơ y tế và tự động hóa các công cụ và trợ lý.NLG has several applications: it can help automate journalism, write summaries of medical records, and automate tools and assistants.
Tuy nhiên, một số rào cản công nghệ vẫn còn.However, some technology barriers remain.
Nhưng về lâu dài, nó sẽ giúp thúc đẩy các ứng dụng của khách hàng và phân tích văn bản nặng nề.But in the long run, it will help drive customer applications and heavy-duty text analytics.
Nếu công nghệ này được sử dụng rộng rãi, nó có thể thay thế các nhà văn của con người.If the technology is widely used, it could replace human writers.
Nó cũng có thể giúp các nhà tiếp thị kỹ thuật số cá nhân hóa các ưu đãi cho người mua sắm cá nhân.It can also help digital marketers personalise offers for individual shoppers.
Nó cũng có thể giúp cải thiện khả năng tiếp cận.It can also help improve accessibility.
Nó thậm chí có thể mô tả đồ thị cho những người mù.It can even describe graphs to people who are blind.
Trong tạo ngôn ngữ tự nhiên, máy tính có thể tạo ra văn bản giống con người.In natural language generation, the computer can generate text that is human-like.
Nó cũng có thể dịch dữ liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.It can also translate data from one language to another.
Đây là một phần quan trọng của AI đàm thoại.This is an important part of conversational AI.
Nó đảm bảo ý định chính xác khi dữ liệu được nói hoặc viết có lỗi.It ensures correct intent when data is spoken or written with errors.
Quá trình này cũng giúp các chatbot giống con người có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ.This process also makes it possible for human-like chatbots to understand many languages.
Ngoài chatbot, NLG có thể được sử dụng trong các ứng dụng email.Aside from chatbots, NLG can be used in email clients.
Đó là một quá trình con người sử dụng để biến ý tưởng thành văn bản hoặc lời nói.It is a process humans use to turn ideas into writing or speech
Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) là một phương pháp cho phép máy tính hiểu ngôn ngữ của con người và biến chúng thành văn bản viết hoặc nói.Natural language generation (NLG) is a method that allows computers to understand human language and turn them into written or spoken text.
Nó được sử dụng để tạo ra các bài báo, báo cáo tin tức và các tài liệu khác truyền tải thông điệp thương hiệu của công ty.It is used to create articles, news reports, and other documents that convey a company's brand message.
NLG hoạt động tốt nhất với nội dung dạng dài.NLG works best with long-form content.
Con người cung cấp cái nhìn sâu sắc, ví dụ và màu sắc cho nội dung.Humans provide insight, examples, and color to the content.
Hiện tại, NLG được sử dụng trong báo chí robot.Currently, NLG is used in robot journalism.
Có ba loại NLG:There are three types of NLG:
NLG là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính.NLG is a combination of artificial intelligence (AI) and computer science.
Trong giai đoạn tạo ngôn ngữ, một máy tính sử dụng một mô hình thống kê tích hợp để xác định xem ngôn ngữ tự nhiên mà nó nhận được có tương tự như lời nói trước đó hay không.During the generation stage, a computer uses a built-in statistical model to determine whether the natural language it receives is similar to previous speech.
Sau đó, nó chia nhỏ lời nói thành các đơn vị nhỏ hơn và so sánh chúng với văn bản được mô hình hóa trước đó.It then breaks down speech into smaller units and compares them to previously modeled text.
Kết quả đầu ra ở định dạng văn bản là một đại diện của những gì đã thực sự được nói.The resulting output in text format is a representation of what was actually said.
Đây là quá trình chuyển lời nói thành văn bản.This is the speech-to-text process.
NLG có thể giúp các công ty lắp ráp nhiều dữ liệu lớn hơn, dẫn đến thông tin sâu sắc hơn và tăng doanh thu.NLG can help companies assemble more big data, resulting in more insightful information and increased revenue.
Hơn nữa, NLG giúp các công ty cung cấp thông tin chi tiết trong thời gian ngắn hơn con người, cải thiện năng suất phân tích tổng thể.Moreover, NLG helps companies deliver insights in less time than humans do, improving overall analytic productivity.
So với ngôn ngữ tạo bởi con người, NLG tự động có thể tăng tốc độ giao tiếp và giảm báo cáo thủ công.Compared to human language production, automated NLG can speed up communication and reduce manual reporting.
Với NLG, các công ty có thể đạt được trình độ hoạt động và cung cấp thông tin tùy chỉnh.With NLG, companies can achieve operational proficiency and deliver customized information.
Đây là một bước đi đúng hướng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng.This is a step in the right direction for businesses looking to enhance their customers' experience.
Mục đích của NLG là làm cho các hệ thống máy tính có khả năng giao tiếp với trí thông minh giống như con người.The aim of NLG is to make computer systems capable of communicating with human-like intelligence.
Các hệ thống NLG tiên tiến sẽ có thể xác định thông tin nào là quan trọng nhất đối với một đối tượng cụ thể, biến nó thành nội dung và viết bằng ngôn ngữ đàm thoại, giống như con người.Advanced NLG systems will be able to identify what information is most important for a specific audience, turn it into content, and write in conversational language, just like humans do.
Điều này là có thể bởi vì họ có khả năng tương tự như con người và có thể sử dụng cơ sở dữ liệu của bên thứ ba để lấy thông tin liên quan.This is possible because they have the same abilities as humans and can use third-party databases to retrieve relevant information.
Nó có thể giúp các nhà tiếp thịIt can help marketers
Sự ra đời của tạo ngôn ngữ hỗ trợ máy tính (NLG) đã giúp bạn có thể viết nội dung và phân phối nó trên nhiều kênh, mà không cần sự xem xét của con người.The advent of computer-assisted language generation (NLG) has made it possible to write content and distribute it across multiple channels, without the need for human review.
NLG cho phép các nhà tiếp thị tạo ra nội dung mới và cá nhân hóa thông điệp, dẫn đến trải nghiệm khách hàng được cải thiện.NLG allows marketers to create fresh content and personalize messages, which leads to improved customer experiences.
Ngoài ra, nó giúp đảm bảo lòng trung thành của khách hàng.In addition, it helps secure customer loyalty.
Nhưng tại sao NLG lại quan trọng đối với các nhà tiếp thị?But why does NLG matter for marketers?
Sau đây là ba lý do:Here are three reasons:
Đầu tiên, nó tiết kiệm thời gian.First, it saves time.
NLG có thể chuyển đổi dữ liệu thành văn bản thân thiện với người đọc, loại bỏ sự cần thiết của các chuyên gia biết dữ liệu để tạo báo cáo.NLG is able to convert data into reader-friendly text, eliminating the need for data-literate professionals to produce reports.
Thứ hai, nó có thể được sử dụng để tự động dịch sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng thành những câu chuyện bằng văn bản.Second, it can be used to automatically translate consumer interests and needs into written stories.
Thứ ba, NLG có thể tự động hóa quá trình phân tích dữ liệu người tiêu dùng, dẫn đến những hiểu biết có thể hành động có thể thúc đẩy các quyết định kinh doanh trong tương lai.Third, NLG can automate the process of analyzing consumer data, resulting in actionable insights that can drive future business decisions.
Những lợi ích này làm cho việc tạo ra ngôn ngữ tự nhiên trở thành một công nghệ có giá trị cho các nhà tiếp thị.These benefits make natural language generation a valuable technology for marketers.
Khi kết hợp với tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEM) và tạo nội dung, NLG cho phép các nhà tiếp thị tạo ra bản sao có liên quan và cá nhân hóa cao vừa có liên quan vừa hợp lý.When combined with search engine optimization (SEM) and content creation, NLG allows marketers to create highly relevant and personalised copy that is both relevant and logical.
Trong một chiến dịch duy nhất, công nghệ NLG của Iberostar đã tạo ra 274.000 quảng cáo được cá nhân hóa trên bốn ngôn ngữ.In a single campaign, Iberostar's NLG technology generated 274,000 personalised ads across four languages.
Công ty đã có thể giảm chi phí cho mỗi nhấp chuột lên đến 17% và tăng doanh thu lên 14%.The company was able to lower cost-per-click by up to 17% and increase revenue by 14 percent.
Cuối cùng, NLG giúp các nhà tiếp thị hiểu được lượng dữ liệu khổng lồ để tạo ra bản sao nghe có vẻ tự nhiên phù hợp với nhu cầu cụ thể của khán giả.Ultimately, NLG helps marketers make sense of vast amounts of data to produce natural-sounding copy that is tailored to specific audience needs.
NLP cũng có thể được sử dụng để tổng hợp tin tức.NLP can also be used for news aggregation.
Khả năng trích xuất tình cảm và ý định từ ngôn ngữ giúp các nhà tiếp thị có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng nâng cao.Its ability to extract sentiment and intent from language makes it possible for marketers to provide an enhanced customer experience.
Công nghệ này cũng hỗ trợ trong quá trình "tiếng nói của khách hàng" - một khái niệm tập trung vào việc hiểu nhu cầu, kỳ vọng và thậm chí cải tiến sản phẩm của người tiêu dùng.The technology also aids in the process of "voice of the customer" - a concept that focuses on understanding consumer needs, expectations, and even improvements to products.
Trên thực tế, Watson Assistant của IBM sử dụng phân tích ngôn ngữ để phân tích phản hồi của khách hàng và cải thiện dịch vụ của họ.In fact, IBM's Watson Assistant uses language analytics to analyze customer feedback and improve their services.
Nó có thể giúp các luật sưIt can help lawyers
Sức mạnh của NLP thể hiện rõ ở mức độ hiệu quả của nó có thể phân tích một quyết định của tòa án.The power of NLP is evident in how efficiently it can analyze a court decision.
Với loại công nghệ này, luật sư có thể nhanh chóng xác định các cụm từ và quyết định phù hợp nhất trong các tài liệu và phán quyết.With this type of technology, attorneys can quickly determine the most relevant phrases and decisions in documents and judgements.
Điều này có thể giúp họ tiết kiệm thời gian quý báu, sau đó họ có thể sử dụng để điều chỉnh lập luận của họ.This can save them valuable time, which they can then use to tailor their arguments.
Hơn nữa, NLP cho phép họ đi sâu hơn vào các trường hợp có liên quan, dẫn đến kết quả tìm kiếm tốt hơn và ít thời gian tìm kiếm hơn.Moreover, NLP allows them to dive deeper into relevant cases, resulting in better search results and less time spent searching.
Hơn nữa, các luật sư cũng có thể sử dụng NLP để tạo ra các mô hình dự đoán.Moreover, lawyers can also use NLP to create predictive models.
Trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy được tích hợp vào NLP.Artificial intelligence and machine learning technologies are incorporated into NLP.
Điều này có nghĩa là các luật sư có thể hỏi và trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, giống như cách họ sẽ làm điều đó trực tiếp.This means that attorneys can ask and answer questions using natural language, much like how they would do it in person.
Ví dụ, hỏi luật sư một câu hỏi về điều khoản hợp đồng bằng ngôn ngữ tự nhiên sẽ cho AI cơ hội dự đoán câu hỏi và đề xuất các từ khóa có liên quan, để chúng có thể đại diện tốt hơn cho lợi ích của khách hàng.For instance, asking a lawyer a question about a contract clause in natural language will give the AI the opportunity to predict the question and suggest relevant keywords, so that they can better represent the client's interests.
Bằng cách này, các luật sư có thể dành thời gian soạn thảo và tinh chỉnh tài liệu.This way, lawyers can spend their time drafting and refining documents.
Rất nhiều công việc trong nghề luật sư được thực hiện thủ công, và điều này có thể dẫn đến những sai lầm và mơ hồ không chủ ý. Sử dụng mô hình NLP sẽ ngăn chặn những sai lầm như vậy bằng cách tự động tìm kiếm dữ liệu có liên quan.A lot of work in the legal profession is done manually, and this can lead to mistakes and unintentional vagueness. Using an NLP model will prevent such mistakes by automatically searching for relevant data.
Một luật sư cũng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm căng thẳng, bởi vì các mô hình NLP sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi đọc tài liệu của tòa án.A lawyer will also benefit from reduced stress, because NLP models will not get tired while reading court documents.
Ngoài ra, nó sẽ có thể xác định và sửa chữa sai lầm trong một tài liệu.Additionally, it will be able to identify and correct mistakes in a document.
Điều này sẽ giúp luật sư phục vụ nhiều khách hàng hơn và giảm mức độ căng thẳng của họ.This will help lawyers serve more clients and reduce their stress levels.
Một cách khác NLP có thể giúp các luật sư là tạo ra hợp đồng.Another way NLP can help lawyers is in contract creation.
Bằng cách sử dụng NLP, các giải pháp có thể tạo ra các bản nháp hợp đồng và trích xuất thông tin từ các nguồn khác.By using NLP, solutions can generate drafts of contracts and extract information from other sources.
Các hợp đồng rủi ro thấp có thể được hoàn thành bằng giải pháp NLP, trong khi các hợp đồng có giá trị cao hơn sẽ cần chuyên môn của luật sư.Low-risk contracts can be completed by an NLP solution, while higher-value contracts will need a lawyer's expertise.
Các chương trình này có thể tự động hóa các khía cạnh khác nhau của hợp đồng thông thường, cải thiện hiệu quả và thời gian quay vòng.These programs can automate various aspects of routine contracting, improving efficiency and turnaround times.
Nó cũng có thể làm giảm nguy cơ ngôn ngữ mơ hồ trong hợp đồng.It can also reduce the risk of ambiguous language in contracts.
Nó có thể giúp trợ lý đàm thoại ảoIt can help virtual conversational assistants
Trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện đáng kể khả năng của trợ lý đàm thoại ảo để hiểu các yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên.Artificial intelligence can greatly improve virtual conversational assistants' ability to understand natural language requests.
Với NLP, trợ lý ảo có thể được lập trình để hiểu tâm trạng, tình cảm và ý định của một người.With NLP, virtual assistants can be programmed to understand a person's mood, sentiment, and intentions.
Trợ lý ảo của Aisera sử dụng NLP tiên tiến để giúp nó hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Aisera's Virtual Assistant uses cutting-edge NLP to help it understand and respond to customer needs.
Không khó để thấy làm thế nào công nghệ này có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho các công ty đang tìm cách cải thiện dịch vụ khách hàng của họ.It's not hard to see how this technology can make a real difference for companies that are looking to improve their customer service.
Ngoài khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, NLP cũng cho phép một trợ lý ảo tổng hợp những gì khách hàng đang nói và leo thang thành một kênh hỗ trợ của con người nếu tình huống đòi hỏi.In addition to the ability to understand natural language, NLP also enables a virtual assistant to synthesize what a customer is saying and escalate to a human-agent-assisted channel if the situation calls for it.
Những tính năng này giúp trợ lý đàm thoại ảo cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách giảm sự thất vọng của khách hàng và cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ khác.Those features help virtual conversational assistants improve the experience of customers by reducing customer frustration and enabling them to focus on other tasks.
Ví dụ: nếu khách hàng có câu hỏi về sản phẩm, trợ lý đàm thoại ảo có thể trả lời bằng ngôn ngữ của khách hàng và hướng dẫn họ trả lời câu trả lời đó.For instance, if a customer has a question about a product, a virtual conversational assistant can answer it in the customer's language and guide them to that answer.
Bên cạnh việc cung cấp tính khả dụng 24x7, AI đàm thoại có thể cắt giảm đáng kể chi phí trong dịch vụ khách hàng.Besides offering 24x7 availability, conversational AI can significantly cut costs in customer service.
Bằng cách giải phóng nguồn nhân lực cho các truy vấn phức tạp hơn, các doanh nghiệp cũng có thể cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các đại lý dịch vụ khách hàng trực tiếp bất cứ lúc nào trong ngày.By freeing up human resources for more complex queries, businesses can also offer their customers access to live customer service agents at any time of the day.
Hơn nữa, việc sử dụng trợ lý ảo có thể làm giảm đáng kể chi phí kinh doanh của họ, vì chúng có thể được triển khai trong bất kỳ kênh nào.Further, the use of virtual assistants can significantly reduce their business costs, as they can be deployed in any channel.
Ngoài ra, AI đàm thoại có thể được đào tạo để tự học.In addition, conversational AI can be trained to learn on its own.
Điều này cho phép trợ lý đàm thoại hiệu quả hơn trong việc xử lý các trường hợp sử dụng khác nhau và đảm bảo tính nhất quán và toàn diện.This allows conversational assistants to be more effective at handling different use cases and ensure consistency and comprehensiveness.
Chatbot được hỗ trợ bởi NLP ở đây để ở lại và sẽ chỉ tiếp tục phát triển về khả năng.NLP powered chatbots are here to stay and will only continue to develop in capability.
Chúng cũng trình bày một cơ hội mới để đoàn kết nhiều bên liên quan - từ các nhà phát triển chatbot đến cộng đồng y tế, học viện, cơ quan quản lý và xã hội.They also present a new opportunity to unite multiple stakeholders - from developers of chatbots to the medical community, academia, regulators, and society.
Bằng cách tận dụng những lợi ích của công nghệ NLP, trợ lý đàm thoại ảo có thể đóng vai trò là người bạn đồng hành hoàn hảo cho người tiêu dùng.By leveraging the benefits of NLP technology, virtual conversational assistants can serve as the perfect companions for consumers.
Công nghệ này có tiềm năng làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.This technology has the potential to make life easier for people everywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *