AI và hiểu biết về sức khỏe và sự lão hóa – Việt-Anh

AI và hiểu biết về sức khỏe và sự lão hóaAI and understanding health and aging
Lão hóa là một đặc điểm thống nhất gần như phổ biến đối với tất cả các sinh vật sống, mô và tế bào, mà tôi sẽ mô tả trong phần tiếp theo.Aging is an almost universally unifying feature possessed by all living organisms, tissues, and cells, which I will describe in the next section.
Insilico Medicine sử dụng GAN và RL để nghiên cứu "dấu ấn sinh học của quá trình lão hóa "và triển khai các phương pháp mới để phân tích các đặc điểm quan trọng nhất của quá trình lão hóa.Insilico Medicine uses GANs and RL to research "biomarkers of aging" and to deploy novel methods for analyzing the most important features underlying the aging process.
Các kỹ thuật này cũng có thể tạo ra dữ liệu phân tử và bệnh nhân tổng hợp đa dạng, đồng thời giúp xác định các mục tiêu sinh học mới và các hợp chất phân tử có các đặc tính mong muốn trong thời gian ngắn hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống được các công ty dược phẩm sử dụng.These techniques can also produce diverse synthetic molecular and patient data, and help to identify novel biological targets and molecular compounds with desired properties in much less time than traditional methods used by pharmaceutical companies.
Trên thực tế, bằng cách sử dụng các kỹ thuật này, Insilico Medicine đã tạo ra và xác nhận một phân tử nhỏ mới chỉ trong 46 ngày, thiết kế loại thuốc từ đầu — so với thời gian hai đến ba năm của các công ty dược phẩm theo thông lệ "được chấp nhận".In fact, using these techniques, Insilico Medicine managed to generate and validate a novel small molecule in just 46 days, designing the drug from scratch—compared to in two to three years by pharmaceutical companies following "accepted" practice.
Đây được coi là thời điểm "AlphaGo" trong y tế và được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology ngày 2 tháng Chín, 2019This was considered the "AlphaGo" moment in health and was published in Nature Biotechnology on September 2nd, 2019.
Công trình của Insilico cho thấy AI có thể giảm 99% tỷ lệ thất bại tiền lâm sàng trong lĩnh vực dược phẩm và đẩy nhanh thời gian từ R&D trong việc khám phá thuốc đến các phương pháp điều trị thực sự.Insilico's work shows that AI can reduce the 99% preclinical failure rate in pharmaceutical and expedite the time it takes to go from R&D in drug discovery to real treatments.
Không có gì ngạc nhiên khi những phát triển này đều thu hút sự quan tâm cao của các công ty dược phẩm đang bị đe dọa bởi sự gián đoạn công nghệ, đặc biệt là khi tài năng AI đang bị các công ty công nghệ bòn rút.Not surprisingly, these developments are all of high interest to pharmaceutical companies that are threatened themselves by technological disruption, especially as AI talent is being siphoned by tech companies.
AI hiện đại sẽ tiếp tục thúc đẩy sự trường tồn của ngành công nghệ sinh học, và đóng góp vào sự hội tụ của vô số lĩnh vực nghiên cứu trong suốt cuộc đời con người.Modern AI will continue to drive the longevity biotechnology industry, and contribute to the convergence of countless areas of research across the course of a human life.
Việc sử dụng tốt hơn dữ liệu công cộng, kết hợp với các công cụ kỹ thuật số và hiểu biết về các yếu tố quyết định sức khỏe rộng hơn, sẽ cho chúng ta khả năng xác định tốt hơn các rủi ro và giúp đỡ những người cần nhất trước khi họ trở thành bệnh nhân, đó là trọng tâm lớn của tài liệu này.Better use of public data, combined with digital tools and an understanding of the wider determinants of health, will give us the ability to better identify risks and help the people most in need before they become patients, which is a big focus of this document.
Hiện tại, các thiết bị AI hoạt động độc lập với nhau, với dữ liệu truyền qua mỗi thiết bị.At the moment, AI devices work independently of one another, with data flowing through each device.
Sức mạnh thực sự của AI có thể được giải phóng khi các thiết bị này được kết nối và các thuật toán có thể phân tích bộ dữ liệu giữa các thiết bị này.The true power of AI can be unleashed when these devices are connected and algorithms can analyze datasets across these devices.
Bộ dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn có thể được mô tả là "tập dữ liệu đa phương thức.The datasets collected from multiple sources can be described as "multimodal datasets."
Khi các tập dữ liệu đa phương thức này được hợp nhất thành một mô hình và các thuật toán có thể tạo ra thông tin chi tiết hoàn toàn mới, định hình các mẫu; nếu trước đó đã không được phát hiện trong các tập dữ liệu riêng lẻ, điều này được gọi là học đa phương thức".When these multimodal datasets are consolidated into one model, and algorithms can generate completely novel insights, spotting the patterns that would otherwise not be spotted in individual datasets, this is called "multimodal learning."
Hai lợi ích chính của việc học đa phương thức nằm ở khả năng dự đoán mạnh mẽ hơn (vì nhiều cảm biến phân tích cùng một thông tin có thể hoạt động như một kiểm tra hai lần và đưa ra dự đoán chính xác hơn) và nhận dạng mẫu mới (bằng cách kết hợp nhiều cảm biến).The two main benefits of multimodal learning lie in more robust predictions (since multiple sensors analyzing the same information can act as a double-check and make predictions more precise) and new pattern recognition (by combining multiple sensors).
Tiềm năng của việc học đa phương thức để phát triển các chiến lược dự đoán và phòng ngừa trong (chăm sóc) sức khỏe là rất lớn.The potential of multimodal learning to develop predictive and preventative health strategies is colossal.
Thông tin chi tiết từ dữ liệu di truyền, sinh học, hành vi, môi trường và tài chính hiện đang được sử dụng chưa đầy đủ và có nhiều cơ hội đáng kể để sử dụng AI và học đa phương thức để dự đoán bệnh tật và khuyến khích cuộc sống lành mạnh hơn thông qua khai thác dữ liệu "cuộc sống" đó.Insights from genetics, biological, behavioral, environmental, and financial data are currently under-utilized and there are significant opportunities to use AI and multimodal learning to predict disease and incentivize healthier living through harnessing such "life" data.
Cơ hội cho các nhà phát triển công nghệ là giúp các thiết bị này học hỏi, suy nghĩ và làm việc cùng nhau để tạo ra những thông tin chi tiết mới.The opportunity for tech developers is getting these devices to learn, think, and work together to produce novel insights.
Đây là cơ sở của nghiên cứu, thí dụ như trong các dấu ấn sinh học lão hóa, có thể dẫn đến việc phát triển các chiến lược để giảm thiểu nguy cơ sa sút trí tuệ, hoặc thực sự là chữa khỏi bệnh này.This is the basis of research in aging biomarkers, for example, which could lead to the development of strategies to minimize the risk of dementia, or, indeed, cure it.
Có hàng tỷ petabyte dữ liệu “chảy” qua các thiết bị AI mỗi ngày và khối lượng sẽ càng tăng lên trong những năm tới, đó là lý do tại sao điện toán cạnh và lượng tử lại quan trọng như vậy.There are billions of petabytes of data flowing through AI devices every day and the volume will only increase in the years to come, which is why edge and quantum computing are so important.
Điện toán biên là một mô hình điện toán phân tán mang tính toán và lưu trữ dữ liệu đến gần hơn, với vị trí cần thiết, chẳng hạn như thiết bị và cảm biến.Edge computing is a distributed computing model that brings computation and data storage closer to the location where it is needed, such as devices and sensors.
Điều này làm tăng đáng kể thời gian xử lý và sẽ giúp quản lý sự gia tăng dữ liệu sẽ càng tăng lên trong những năm tới đến.This dramatically increases processing times and will help with managing the proliferation of data that will only increase in years to come.
Thật vậy, năm 2020 đánh dấu sự khởi đầu của cái được gọi là "thế giới nghìn tỷ cảm biến của chúng ta" và dữ liệu rõ ràng đang thúc đẩy nền kinh tế — chăm sóc sức khỏe, tài chính, bảo hiểm, giáo dục và hơn thế nữa.Indeed, 2020 marks the start of what's been called "our trillion-sensor world" and data is quite clearly fueling the economy—healthcare, finance, insurance, education, and beyond.
Big Tech biết điều này, đó là lý do tại sao các công ty đang đầu tư rất nhiều vào chăm sóc sức khỏe.Big Tech knows this, which is why companies are investing so heavily in health.
Công nghệ lớn chăm lo sức khỏe của chúng taThe Big Tech takeover of our health
Nhà công nghệ tương lai hàng đầu Peter Diamandis dự đoán Apple và Amazon sẽ đưa ra một dịch vụ qua đó một người trả tiền cho công ty để giữ cho họ khỏe mạnh, thay vì trang trải chi phí bệnh tật, dựa trên lịch sử sức khỏe và các hoạt động hàng ngày của họ.Leading tech futurist Peter Diamandis predicts Apple and Amazon will come up with a service where a person pays a company to keep them healthy, rather than to cover the cost of illness, based on their health history and daily activities.
Cách tiếp cận này có rất nhiều ý nghĩa.This approach makes so much sense.
Đây là nơi mà Trung Quốc và các nước châu Á khác đang dẫn đầu cuộc chơi: triết lý cơ bản của y học Trung Quốc đã được thực hành hơn 3.000 năm là phòng bệnh và duy trì sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của các bác sĩ.This is where China and other Asian countries are ahead of the game: the basic philosophy of Chinese medicine that has been practiced for over 3,000 years is that prevention of disease and maintenance of health is the main priority of doctors.
Bác sĩ được trả lương để giữ sức khỏe cho bệnh nhân của họ.The doctor is paid a retainer to keep their patients healthy.
Nhưng chúng ta có muốn Big Tech “tiếp quản” sức khỏe của chúng ta không?But do we want Big Tech to "take over" our health?
Khi việc sử dụng công nghệ trong cuộc sống của chúng ta ngày càng phổ biến, các vấn đề xã hội, luật pháp và đạo đức sẽ ngày càng trở nên quan trọng.As the use of technology in our lives becomes more widespread, social, legal, and ethical issues will grow in importance.
Amy Webb, giáo sư về tầm nhìn chiến lược tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York, cảnh báo về các kịch bản trong tương lai khi Amazon, Google và Apple có thể điều hành các hộ gia đình cũng như sức khỏe của chúng ta.Amy Webb, professor of strategic foresight at New York University's Stern School of Business, warns of scenarios in the future when Amazon, Google, and Apple could run our households, as well as our health.
Ví dụ, một ngày nào đó, tủ lạnh thông minh có thể đề nghị bạn đi ra ngoài để ăn vặt giữa các bữa ăn và nhà để xe thông minh có thể bắt đầu yêu cầu bạn đi bộ đi làm vào một ngày nắng đẹp!One day, smart refrigerators, for example, could be calling you out for snacking between meals and smart garages could start telling you to walk to work on a sunny day!
Amazon có những kế hoạch lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với Alexa, vốn đã giúp những người bị sa sút trí tuệ tại nhà của họ để sống độc lập lâu hơn.Amazon has big plans in healthcare with Alexa, which is already helping people with dementia in their homes to live independently for longer.
Công ty cũng đã ra mắt phòng khám sức khỏe của riêng mình cho nhân viên, một chương trình có tên Amazon Care cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp ảo và trực tiếp, chăm sóc phòng ngừa và phân phối thuốc cho nhân viên Amazon đăng ký gói bảo hiểm Amazon của mình.The company has also launched its own health clinic[19] for employees, a program called Amazon Care that provides virtual and in-person urgent care, preventative care, and medication delivery for Amazon employees enrolled in its Amazon insurance plan.
Amazon cũng đang làm việc trong một dự án sức khỏe với JP Morgan và Berkshire Hathaway, được gọi là HavenAmazon is also working on a health project with JP Morgan and Berkshire Hathaway called Haven.
Amazon cũng đã tích cực trong việc ứng phó với đại dịch, từ việc ưu tiên phân phối các mặt hàng có nhu cầu cao đến khởi động sáng kiến Chẩn đoán AWS, trị giá 20 triệu đô la.Amazon has also been active in its response to the pandemic, from prioritizing delivery for high-need items to launching a $20 million AWS Diagnostics initiative.
Amazon Care cũng đã công bố hợp tác với Mạng lưới Đánh giá Coronavirus Seattle do Gates Foundation tài trợ để cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus tại nhà ở Seattle.Amazon Care also announced a partnership with the Gates Foundation-sponsored Seattle Coronavirus Assessment Network to deliver home testing kits for coronavirus in Seattle.
Mới đây, Amazon đã thông báo rằng họ đang tham gia vào thị trường tiện ích sức khỏe với một dịch vụ đăng ký và băn g đeo tay tập thể dục (fitness band) mới có tên là HaloJust recently, Amazon announced it is getting into the health gadget market with a new fitness band and subscription service called Halo.
Không giống như Apple Watch hoặc Fitbits cơ bản, Halo Band không có màn hình nhưng đi kèm với một ứng dụng có chức năng theo dõi thể dục tiêu chuẩn nhưng cũng có hai tính năng mới (một số người có thể nói là đáng lo ngại): tạo bản quét 3D về chất béo trong cơ thể của bạn và lắng nghe cảm xúc trong giọng nói của bạn.Unlike the Apple Watch or basic Fitbits, the Halo Band doesn’t have a screen but comes with an app with standard fitness tracking functionality but also two novel (some would say disturbing) features: creating 3D scans of your body fat and listening to the emotion in your voice.
Google hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe thông qua công ty Alphabet Verily và hệ sinh thái Google Fit dành cho thiết bị đeo được.Google is active in health and healthcare through the Alphabet company Verily and its Google Fit ecosystem for wearables.
Một trong những hoạt động thương mại đáng chú ý nhất của nó là thương vụ mua lại Fitbit trị giá 2,1 tỷ USD gần đây.One of its most notable commercial activities has been the recent $2.1 billion acquisition of Fitbit.
Chuyên môn cốt lõi của Google về tìm kiếm đang được áp dụng để giúp các bác sĩ tìm kiếm hồ sơ bệnh án dễ dàng hơn và cải thiện chất lượng kết quả tìm kiếm liên quan đến sức khỏe cho người tiêu dùng trên Google và YouTube.Google's core expertise in search is being applied to make it easier for doctors to search medical records, and to improve the quality of health-related search results for consumers across Google and YouTube.
Về mặt công nghệ, một số cải tiến của Google rất đáng chú ý. On the technological side, some of Google's innovations are mind-blowing.
DeepMind gần đây đã công bố một công cụ học sâu mới có tên làAlphaFold, có thể dự đoán vô số cách mà các protein khác nhau gấp lại bằng cách phân tích trình tự axit amin của chúng.DeepMind recently announced a new deep learning tool called AlphaFold, which can predict the innumerable ways in which various proteins fold by analyzing their amino acid sequences.
Khả năng dự đoán hình dạng của protein rất hữu ích đối với các nhà khoa học vì nó là cơ bản để hiểu vai trò của nó trong cơ thể, cũng như chẩn đoán và điều trị các bệnh được cho là do protein bị gấp khúc, chẳng hạn như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, bệnh Huntington, và bệnh xơ nangThe ability to predict a protein's shape is useful to scientists because it is fundamental to understanding its role within the body, as well as diagnosing and treating diseases believed to be caused by misfolded proteins, such as Alzheimer's, Parkinson's, Huntington's, and cystic fibrosis.
Hiểu được quá trình gấp protein bằng cách sử dụng các công cụ như AlphaFold sẽ hỗ trợ việc phát minh thuốc để chống lại các bệnh khó chữa nhất hiện nay, bao gồm cả COVID-19.Understanding protein folding using tools like AlphaFold will aid drug discovery to fight today's most intractable diseases, including COVID-19.
Apple đang tham gia vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua các phòng khám y tế dành cho nhân viên tại chỗ, Apple HealthKit và Apple Watch.Apple is getting into healthcare through its on-site employee medical clinics, Apple HealthKit, and Apple Watch.
Công ty đang nỗ lực khai thác giá trị của dữ liệu về lối sống để giúp hiểu điều gì giúp chúng ta khỏe mạnh và phát triển các công nghệ để giữ cho chúng ta khỏe mạnh.It is putting its efforts into harnessing the value of lifestyle data to help understand what keeps us healthy and develop the technologies to keep us well.
Một số Quan hệ đối tác Big Tech thú vị đã hình thành để đáp ứng COVID-19.Some interesting Big Tech partnerships have formed in response to COVID-19.
Ví dụ: Apple và Google đã thông báo vào tháng 4 năm 2020 rằng họ đang hợp tác để phát triển và triển khai công nghệ theo dõi tự động, ẩn danh, dựa trên Bluetooth cho COVID-19, hiện đang được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và các khu vực của Châu Âu.For example, Apple and Google announced in April 2020 that they are partnering to develop and deploy an automatic, anonymous, Bluetooth-based contact tracing technology for COVID-19, which is now being used in many countries, including the US and parts of Europe.
Các công ty Big Tech có thể dễ dàng xây dựng hồ sơ rủi ro dựa trên tất cả siêu dữ liệu mà họ có.Big Tech companies can easily build risk profiles based on all the metadata they have.
Apple và Amazon đã có thể biết những gì chúng ta mua, mức độ hoạt động của chúng ta và những gì chúng ta ăn thông qua Apple Pay, Apple Watch, Amazon Fresh và Whole Foods.Apple and Amazon can already see what we buy, how active we are, and what we eat via Apple Pay, Apple Watch, Amazon Fresh, and Whole Foods.
Nhưng Big Tech vẫn không thể thực sự học giống như cách con người học.But Big Tech still can't really learn the same way humans learn.
Trí thông minh của chúng ta vẫn lớn (thuật toán) thông minh hơn của họ, nhưng có lẽ không lâu nữa.Our intelligence is still greater than theirs, but maybe not for long.
Vào tháng 7 năm 2019, Microsoft đã đầu tư 1 tỷ đô la vào liên doanh AI do Elon Musk sáng lập OpenAI, hỗ trợ nỗ lực xây dựngtrí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể sánh ngang và vượt qua khả năng nhận thức của con người.In July 2019, Microsoft invested $1 billion in the Elon Musk-founded AI venture OpenAI, helping toward its efforts to build artificial general intelligence (AGI) that can rival and surpass the cognitive capabilities of humans.
Nhiệm vụ của OpenAI là đảm bảo rằng AGI - có nghĩa là các hệ thống tự trị cao, vượt trội hơn con người ở những công việc có giá trị kinh tế nhất - mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.OpenAI's mission is to ensure that AGI—which they mean as, highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work—benefits all of humanity.
Trong điều lệ của mình, liên doanh tuyên bố rằng họ sẽ tích cực hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và chính sách khác để tạo ra một cộng đồng toàn cầu làm việc cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu của AGI.In its charter, the venture states that it will actively cooperate with other research and policy institutions to create a global community working together to address AGI's global challenges.
Trong một bức thư ngỏ, tổ chức này cho biết: "Chúng tôi không thể dự đoán được những gì chúng tôi có thể đạt được khi trí thông minh này được phóng đại bởi các công cụ mà AI có thể cung cấp, nhưng việc xóa bỏ bệnh tật và nghèo đói không phải là không thể hiểu được."In an open letter, it said: "We cannot predict what we might achieve when this intelligence is magnified by the tools AI may provide, but the eradication of disease and poverty are not unfathomable."
Một khi AI có thể học và giải quyết vấn đề theo những cách tương tự như con người, nó sẽ đưa ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời trong các lĩnh vực cơ bản, và đặc biệt là đạo đức.Once AI can learn and solve problems in similar ways to humans, it throws up more questions than answers in fundamental areas, and especially ethics.
Trong cuốn sách Superintelligence, Giáo sư Nick Bostrom, giám đốc tương lai của Viện Nhân loại học tại Đại học Oxford, phân tích các bước cần thiết để phát triển siêu thông minh (superintelligence), và cách thức mà nhân loại có thể hoặc không có thể kiểm soát những gì sẽ xuất hiện, cùng với loại tư duy đạo đức cần thiết.In his book Superintelligence, Professor Nick Bostrom, director of the Future of Humanity Institute at the University of Oxford, analyzes the steps needed to develop superintelligence, and the ways in which humanity may or may not be able to control what emerges, along with the kind of ethical thinking that is needed.
Bostrom gợi ý rằng việc tạo ra AI để hiểu các giá trị của con người là điều cần thiết để đảm bảo chúng ta sẽ an toàn.Bostrom suggests that creating AI to understand human values is essential to ensuring we will be safe.
Nhưng nhập các dòng mã riêng lẻ để dạy cho một robot siêu thông minh những gì con người quan tâm sẽ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi do sự phức tạp của cảm xúc con người và sự khác biệt văn hóa.But inputting individual lines of code to teach a superintelligent robot what humans care about would be a nearly impossible task due to the complexity of human emotions and cultural differences.
Sự khác biệt về văn hóa là trọng tâm của cách mà AI đang được phát triển trên khắp thế giới, và sự khác biệt rõ ràng nhất là giữa Trung Quốc và Mỹ, cả hai đều đang trong nhiệm vụ dẫn đầu thế giới về AI.Cultural differences are at the heart of how AI is being developed around the world, and the starkest differences are between China and the US, which are both on a quest to lead the world in AI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *