Bản đồ tư duy – Việt – Anh

Bản đồ tư duyMind mapping
Bản đồ Tư duy là một công cụ hiệu quả để lấy thông tin từ não của bạn và đưa nó lên giấy vì nhiều lý do hoặc để ghi chép dữ liệu mới vào não của bạn.Mind Mapping is an effective tool for taking information from your brain and putting it on paper for a variety of reasons or for scribing new data coming into your brain.
Động não, tổ chức, thu thập yêu cầu, ra quyết định và lập kế hoạch chỉ là một vài trong số rất nhiều ứng dụng cho Bản đồ Tư duy.Brainstorming, organizing, requirements gathering, decision making, and planning are just a few of the many applications for Mind Mapping.
Mục đích của bài báo này là giới thiệu cho bạn một cách mang tính cách mạng để tiếp cận tài năng sáng tạo của nhóm bạn, khuyến khích những suy nghĩ và đóng góp ban đầu từ các thành viên trong nhóm, đồng thời sắp xếp những suy nghĩ của riêng bạn và của nhóm bạn một cách hiệu quả và hiệu quả.The purpose of this paper is to introduce to you a revolutionary way of accessing the creative genius of your team, encourage original thoughts and contributions from team members, and to organize your own thoughts, and those of your team, efficiently and effectively.
Bạn cũng sẽ khám phá các phương pháp trình bày ý tưởng một cách toàn diện cho phép người xem nhìn thấy toàn bộ phạm vi và ý tưởng về dự án của bạn trên một trang, với một ngọn lửa sáng tạo giúp bạn khác biệt với phần còn lại!You will also discover methods for presenting ideas in a comprehensive fashion that enable the viewer to see the entire scope and idea of your project on one page, with a creative flare that sets you apart from the rest!
Trong phần trình bày này, chúng tôi sẽ đi qua khám phá và cải tiến phương pháp sử dụng trí não tuyệt vời này của bạn và tìm hiểu cách thức và lý do nó hoạt động.In this presentation, we will walk through the discovery and refinement of this brilliant method of using your brain and find out how and why it works.
Chúng ta sẽ khám phá một vài quy tắc đơn giản và xem xét các ứng dụng và cách sử dụng khác nhau.We will discover a few simple rules and look at different applications and uses.
Và, cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu về hệ thống hiện đại hơn đã tạo nên một cuộc cách mạng trong quản lý dự án: Phần mềm Bản đồ Tư duy!And, finally, we will present an introduction to the more modern system that has revolutionized project management: Mind Mapping software!
Giới thiệuIntroduction
Là người quản lý dự án, chúng tôi chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, kiểm soát và kết thúc toàn bộ dự án.As project managers we are responsible for the planning, execution, monitoring, control, and closure of entire projects.
Có rất nhiều khía cạnh cho mỗi giai đoạn này.There are so many facets to each of these stages.
Ngày nay, các nhà quản lý dự án cần phải là những người lãnh đạo nhóm, người động viên, người quản lý, người tổ chức thực sự, và nhiều hơn thế nữa.Today, project managers need to be true team leaders, motivators, managers, organizers, and so much more.
Là trưởng nhóm, chúng tôi sẽ thành công hơn khi có thể tiếp cận những ý tưởng sáng tạo của tất cả các thành viên trong nhóm.As team leaders, we will be more successful when we are able to access the creative ideas of all the members of our team.
Chúng tôi nhận thấy Bản đồ Tư duy là một tài sản đáng kinh ngạc về mặt đó.We find Mind Mapping to be an incredible asset in that regard.
Chúng tôi cần phải là người tổ chức cuối cùng và giữ cho tất cả các tiến trình, sự phụ thuộc và trách nhiệm đi đúng hướng.We need to be the ultimate organizer and keep all of the timelines, dependencies, and responsibilities on track.
Bản đồ Tư duy sẽ cho phép chúng ta làm điều này một cách dễ dàng và hoàn toàn chính xác.Mind Mapping will enable us to do this with ease and complete accuracy.
Chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi có động lực, hào hứng, có trách nhiệm và tham gia.We are also responsible for keeping our team members motivated, excited, responsible, and involved.
Bản đồ Tư duy cung cấp cho chúng ta các công cụ để giữ cho nguồn sáng tạo luôn chảy, kích thích bộ não cá nhân và tập thể, và thu hút mọi người làm việc như một nhóm.Mind Mapping gives us the tools to keep the creative juices flowing, excite the individual and collective brains, and get everyone working as a team.
Sau đó, chúng tôi thu được lợi ích bổ sung của phần mềm Bản đồ Tư duy bằng cách có khả năng, chỉ với một cú nhấp chuột, trình bày với các thành viên trong nhóm, ban quản lý, khách hàng hoặc bất kỳ ai ở bất kỳ định dạng nào chúng tôi chọn.Then, we reap the added benefit of Mind Mapping software by having the ability, with the click of a mouse, to make a presentation to team members, management, clients, or anyone in any format we choose.
Lịch sửHistory
Trong nhiều thế kỷ, một số hình thức Bản đồ Tư duy đã được xác định trong các ghi chép của các thiên tài.For centuries, some forms of Mind Mapping have been identified in the notes of geniuses.
Các nhà tư tưởng nổi tiếng, chẳng hạn như DaVinci (Hình 1), Darwin, (Hình 2), Edison và Einstein đã sử dụng các phương pháp biểu diễn trực quan, các từ khóa thay vì câu, và các liên tưởng hoặc sơ đồ.Famous thinkers, such as DaVinci (Exhibit 1), Darwin, (Exhibit 2), Edison, and Einstein used methods of visual representation, key words instead of sentences, and associations or diagrams.
Vào thế kỷ này, nhà tâm lý học, tác giả và nhà giáo dục người Anh, Tony Buzan, đã gọi phương pháp ghi chú bằng hình ảnh này là Bản đồ tư duy và đã phổ biến nó.In this century, British psychologist, author, and educator, Tony Buzan, called this visual method of note taking, Mind Mapping, and popularized it.
Khi còn học đại học, Buzan đã trở nên rất thất vọng khi anh bắt đầu nhận ra rằng, càng học nhiều và càng ghi chép nhiều thì anh càng học ít đi.While in college, Buzan became very frustrated when he began to realize that, the more he studied and the more notes he made, the less he learned.
Trong cơn tuyệt vọng, và khi kỳ thi của mình đang đến gần, Buzan ghi chép và bắt đầu gạch chân những từ chính, các ý tưởng, thêm màu sắc cho những phần quan trọng và vẽ các đường thẳng giữa các từ liên quan.In desperation, and as his examinations were approaching, Buzan took his notes and began to underline key words, box ideas, add color to important parts, and draw lines between associated words.
Trong khi làm điều này, ông nhận thấy rằng chỉ 10% các ghi chú tuyến tính thực sự là những ý tưởng chính quan trọng và khi ông trải qua quá trình tăng cường trí nhớ này, Bản đồ Tư duy đã ra đời.While doing this, he noticed that only 10% of the linear notes were actually the important key ideas and, as he went through this process of enhancing his memory, Mind Mapping was born.
Khi Buzan nghiên cứu việc ghi chép và học hỏi thêm, ông đã nghiên cứu các ghi chú của các thiên tài và phát hiện ra rằng theo thời gian, các ghi chú của những thiên tài này có những điểm chung.As Buzan researched note taking and learning more, he studied the notes of geniuses and discovered that, over time, there were commonalities among the notes of these geniuses.
Ông phát hiện ra rằng các nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử không sử dụng câu và kiểu tuyến tính trong ghi chú của họ, mà thay vào đó là vẽ nguệch ngoạc, vẽ hình ảnh, ghi nhanh các từ và liên kết sơ đồ.He discovered that the great thinkers in history did not use sentences and linear styles in their notes, but rather doodled, drew pictures, jotted down words, and diagrammed associations.
Quy tắc Lập bản đồ Tư duyRules of Mind Mapping
Luôn sử dụng hình ảnh trung tâm và hình ảnh xuyên suốtAlways use a central image and images throughout
Đặt một chủ đề chính trên mỗi "nhánh"Put one main topic on each “branch”
Đặt các chủ đề phụ trên “các nhánh phụ” của riêng chúngPut sub-topics on their own “sub-branches”
Sử dụng ba màu trở lênUse three or more colors
Sử dụng từ khóa trên mỗi dòngUse on key word per line
In tất cả các từ rõ ràngPrint all words clearly
Để lại không gian cho những chủ đề bất ngờ hoặc những suy nghĩ mớiLeave space for unexpected topics or new thoughts
Hãy để tâm trí của bạn đi lang thang!Let your mind wander!
Nhược điểm của Ghi chú Tuyến tínhDisadvantages of Linear Note Taking
Học tập và lưu giữLearning and Retention
Bộ não trở nên khá dễ chán bởi các ghi chú tuyến tính, đó là lý do tại sao chúng ta không học tốt như chúng ta có thể hoặc ghi nhớ nhiều khi chúng ta sử dụng chúng.The brain becomes quite easily bored by linear notes, which is why we don’t learn as well as we could or remember as much when we use them.
Các nghiên cứu cho thấy những học sinh sử dụng màu sắc và hình ảnh sẽ học được nhiều hơn và nhớ lâu hơn.Studies show that students who use color and images learn more and remember longer.
Bạn có bao giờ đọc một trang trong cuốn sách và dừng lại để tự hỏi những gì bạn vừa đọc?Do you ever read a page in a book and stop to wonder what you just read?
Điều này là do não của bạn chuyển sang trạng thái bán thôi miên vì cảm thấy buồn chán.This is because your brain goes into a semi-hypnotic state because it is bored.
Động nãoBrainstorming
Khi chúng ta cố gắng động não với các ghi chú tuyến tính, chúng ta bị ức chế và hạn chế.When we attempt to brainstorm with linear notes we are inhibited and restricted.
Khả năng suy nghĩ, tập trung và khả năng tập trung của chúng ta được sử dụng hết vào việc chúng ta chú ý đến ngữ pháp, dấu câu, cấu trúc câu và những phần bổ sung không cần thiết khác.Chunks of our ability to think, focus, and concentrate are used up on our attention to grammar, punctuation, sentence structure, and other unnecessary embellishments.
Chúng tôi bỏ lỡ thông tin mà những người khác đóng góp, bởi vì sự tập trung của chúng tôi là ghi chép thay vì thông tin đến.We miss information that others contribute, because our focus is on our note taking instead of the incoming information.
Một lần nữa, bộ não của chúng ta cảm thấy nhàm chán, vì vậy khả năng sáng tạo của chúng ta bị kìm hãm.Again, our brains are bored, so our creativity is repressed.
Chúng tôi được yêu cầu tập trung vào một chủ đề tại một thời điểm; do đó, tất cả những ý tưởng tuyệt vời khác được gạt sang một bên để hy vọng được ghi nhớ sau này nhưng điều đó thường không phải vậy.We are asked to focus on one topic at a time; therefore, all other brilliant ideas are pushed aside to hopefully be remembered later but that are often not.
Thời gianTime
Thời gian dành để lo lắng về ngữ pháp, chính tả và tất cả các tiện ích bổ sung khác không cần thiết để thu thập các yêu cầu của chúng tôi, biên dịch dự án của chúng tôi, hoan nghênh các đóng góp và tổ chức.Time is spent worrying about grammar, spelling, and all the other add-ons not needed to gather our requirements, compile our project, welcome contributions, and organize.
Chúng ta dành rất nhiều thời gian để viết ghi chú, đánh máy, gửi e-mail và họp khi không cần thiết.We spend copious amounts of time writing notes, typing, e-mailing, and meeting when we don’t need to.
Mất thời gian để tìm kiếm và tạo các liên kết sau thực tế, phân công trách nhiệm, điều chỉnh mốc thời gian và các liên kết tự nhiên khác mà lẽ ra có thể dễ dàng thực hiện hơn trong quá trình động não.Time is wasted finding and making associations after the fact, assigning responsibilities, adjusting timelines, and other natural links that could have been more easily made during the brainstorming process.
Sau đó, khi chúng ta phải đọc đi đọc lại, lật trang, đánh dấu ghi chú để ghi nhớ các liên tưởng, và càng lãng phí thời gian.Then, when we have to read and reread, turn pages, mark up notes to remember associations, and more time is wasted.
Bài thuyết trình của chúng ta cũng có thể là một công cụ tiêu tốn thời gian, vì chúng ta phải thu hút sự chú ý của người nghe thông qua các ghi chú đơn điệu, cách nói thừa và lật trang, sau đó thu hút sự chú ý của họ vào các liên tưởng, lặp đi lặp lại khi chúng ta di chuyển qua bài thuyết trình.Our presentation can also be a time gobbler, because we have to keep the listeners’ attention through monotonous notes, superfluous speaking and page turning, and then draw their attention to associations, over and over, as we move through the presentation. This is much more easily accomplished with a visual representation—using eye contact as we speak, instead of reading, and presenting one page for them to look at while we present our plan.
Lợi ích của Bản đồ Tư duyBenefits of Mind Mapping
Học tập và lưu giữLearning and Retention
Lập bản đồ tư duy giúp tăng khả năng học và ghi nhớ lên đến 95% so với ghi chú thông thường.Mind Mapping increases learning and retention by up to 95% over conventional note-taking.
Cấu trúc của Bản đồ tư duy được tạo ra dựa trên cách bộ não con người thực sự suy nghĩ, đó là một cách rạng rỡ.The structure of Mind Mapping is fashioned after the way the human brain actually thinks, which is radiantly.
Màu sắc, cấu trúc và hình ảnh trong Bản đồ Tư duy sẽ kích thích não bộ và giữ cho nó hứng thú để nó dễ tiếp thu thông tin hơn.The color, structure, and pictures in a Mind Map excite the brain and keep it interested so that it is more receptive to the information.
Bởi vì cảm xúc được xử lý trong cùng một phần của não với ký ức, chúng ta có xu hướng ghi nhớ những thứ có cảm xúc gắn liền với chúng.Because emotions are dealt with in the same part of the brain as memories, we tend to remember things that have emotion attached to them.
Vì vậy, khi chúng ta học tập vui vẻ và hạnh phúc, chúng ta sẽ nhớ thông tin lâu hơn.So, when we are having fun learning and we are happy, we remember the information much longer.
Động nãoBrainstorming
Não phải được kích hoạt thông qua quá trình Lập bản đồ Tư duy, do đó khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của chúng ta được kích hoạt và não của chúng ta tỉnh táo và dễ tiếp thu hơn, hoạt động cả một mình và theo nhóm.The right brain is ignited through the process of Mind Mapping, and so our creativity and imagination are activated and our brain is more alert and receptive, which works both alone and with a team.
Khi chúng tôi đang cố gắng tiếp cận những ý tưởng sáng tạo của nhóm mình, quá trình Lập Bản đồ Tư duy sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ não đều tỉnh táo và hoạt động.When we are trying to access the creative ideas of our team, the Mind Mapping process will ensure that all brains are awake and active.
Hoạt động này cũng sẽ khuyến khích những người thường không tham gia nhảy vào và vui chơi.The activity will also encourage those who do not normally participate to jump in and have fun.
Thực tế là chúng tôi không bị giới hạn trong một chủ đề tại một thời điểm có nghĩa là mọi người không phải đặt suy nghĩ về “đầu đốt phía sau” hoặc trong “bãi đậu xe”; thay vào đó, họ có thể đóng góp và chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác theo ý muốn, điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể bao quát nhiều tài liệu hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.The fact that we are not restricted to one topic at a time means that people do not have to put a thought on “the back burner” or in the “parking lot”; rather, they can contribute and jump around from one topic to another at will, which also means that we can cover more material in a shorter amount of time.
Bởi vì chúng tôi có thể giữ cho tất cả các chủ đề và chủ đề phụ luôn mở trên trang và trong bộ não của chúng tôi mọi lúc,Because we are able to keep all topics and subtopics open on our page and in our brains at all times, we don’t need to schedule more meetings to revisit topics or items that we missed.
Thời gianTime
Trong Bản đồ Tư duy, chúng tôi tiết kiệm đến 95% thời gian bằng nhiều cách khác nhau.In Mind Mapping, we save up to 95% in time in many different ways.
Chúng ta tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ viết những từ khóa có liên quan thay vì ghi chú tỉ mỉ và lo lắng về ngữ pháp, dấu câu và cấu trúc câu.We save time by writing only the relevant, key words instead of taking painstaking notes and worrying about grammar, punctuation, and sentence structure.
Khi đọc ghi chú của chúng tôi sau đó, chúng tôi tiết kiệm thời gian một lần nữa bằng cách chỉ đọc các từ có liên quan.When reading our notes later, we save time again by reading only the relevant words.
Tiết kiệm thời gian hơn bằng cách tổ chức ít cuộc họp hơn vì chúng tôi hoàn thành nhiều hơn đáng kể trong thời gian ngắn hơn.More time is saved by having fewer meetings because we accomplish substantially more in less time.
Chúng ta không còn cần phải nhập e-mail, thư từ hoặc bản ghi nhớ để thông báo tiến độ của một dự án, bởi vì tất cả đều được chia sẻ thông qua quy trình Lập bản đồ Tư duy.We no longer need to type e-mails, letters, or memorandums to communicate the progress of a project, because it is all shared via the Mind Mapping process.
Chúng tôi cũng tiết kiệm thời gian trình bày dự án vì thông tin được tổng hợp thành một trang để dễ hiểu và đầy đủ.We also save time in the presentation of the project, because the information is synthesized onto one page for easy and complete comprehension.
Trong sángClarity
Bởi vì chúng tôi có thể tạo ra các liên kết giữa các danh mục và ý tưởng khi chúng tôi động não, sắp xếp và tiến triển với dự án, các mối liên kết rất rõ ràng trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời trách nhiệm và thời gian biểu cũng rõ ràng và hiển nhiên cho tất cả mọi người.Because we are able to draw links between categories and ideas as we brainstorm, organize, and progress with the project, associations are clear along the way, and responsibilities and timelines are also plain and evident to all.
Bởi vì điều này được trình bày một cách trực quan, tất cả sẽ dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ hơn.Because this is presented in a visual way, it is easier for all to grasp and remember.
Các ứng dụngApplications
Chỉ một vài trong số rất nhiều ứng dụng cho Bản đồ Tư duy là:Just a few of the many applications for Mind Mapping are:
Quản lý dự ánProject management
Động nãoBrainstorming
Lập kế hoạchPlanning
Bài thuyết trìnhPresentations
Phỏng vấnInterviewing
Phân tích và giải quyết vấn đềAnalysis and problem solving
Lấy Quyết địnhDecision making
Cuộc họpMeetings
Một số ứng dụng này được Bản đồ Tư duy vẽ tay phục vụ tốt hơn những ứng dụng khác.Some of these applications are well served by hand drawn Mind Maps more so than others.
Khi nói đến mục đích cụ thể của Quản lý dự án, một số hạn chế có thể được xác định.When it comes to the specific purpose of Project Management, some drawbacks can be identified.
Việc tổ chức lại có thể được xác định là một vấn đề.Reorganization can be identified as an issue.
Trong khi động não với nhóm của bạn trên một tờ giấy trắng khổng lồ trên tường hoặc trên bảng trắng rất vui và thú vị và có được nguồn sáng tạo tuôn trào, một người nào đó sẽ vẫn chịu trách nhiệm ghi lại thông tin để chia sẻ với mọi người và trình bày sau.While brainstorming with your team on a huge blank paper on the wall or on a white board is fun and exciting and gets the creative juices flowing, someone will still be responsible to scribe the information in order to share it with everyone and present it later. Some items may be put in a less than ideal spot and need to be moved later.
Một số vật dụng có thể được đặt ở một vị trí ít lý tưởng và cần được chuyển đi sau.If a responsibility or time line is changed it will need to be adjusted manually and communicated to others.
Nếu trách nhiệm hoặc dòng thời gian bị thay đổi, nó sẽ cần được điều chỉnh theo cách thủ công và thông báo cho những người khác. Quan trọng nhất, như chúng ta đều biết,Most importantly, as we all know, Projects can take on epic proportions and a hand drawn Mind Map may not be the best way to manage and organize the project after the initial brainstorming is done.
Phần mềm Bản đồ Tư duyMind Mapping Software
Việc tạo ra phần mềm Bản đồ Tư duy đã đưa toàn bộ quá trình lên một tầm cao mới.The creation of Mind Mapping software took the entire process to a whole new level.
Với việc bổ sung phần mềm, chúng tôi có thể ghi lại mọi thứ dưới dạng điện tử và dễ dàng chỉnh sửa, cập nhật, sắp xếp lại và chia sẻ Bản đồ Tư duy với nhóm của chúng tôi, người quản lý, khách hàng hoặc bất kỳ ai khác mà chúng tôi muốn thông báo tiến độ.With the addition of software, we are able to record everything electronically and easily edit, update, reorganize, and share the Mind Map with our team, manager, client, or anyone else we would like to communicate progress to.
Các nhánh có thể được thêm, di chuyển và chỉnh sửa chỉ bằng một cú nhấp chuột.Branches can be added, moved, and edited with the click of a mouse.
Các ý tưởng có thể được nắm bắt một cách trực quan, bao gồm các hình vẽ hoặc biểu tượng điện tử, và khả năng thu nhỏ các nhánh cung cấp cho chúng ta khả năng tổng hợp lượng thông tin khổng lồ vào một Bản đồ Tư duy.Ideas can be captured visually, including electronic drawings or icons, and the ability to minimize branches gives us room to synthesize huge amounts of information into one Mind Map.
Như thể việc bổ sung phần mềm là không đủ, thậm chí có một số phần mềm được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý dự án.As if the addition of software wasn’t enough, there is even some software that is specifically designed for project managers.
Như bạn có thể tưởng tượng, loại phần mềm này xem xét nhiều nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn và thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quản lý dự án.As you can imagine, this type of software considers many of your specific needs and requirements and has indeed revolutionized the field of project management.
Hình 4 minh họa một ví dụ Bản đồ Tư duy về một bản đồ quy trình.Exhibit 4 illustrates a Mind Map example of a process map.
Với phần mềm Mind Mapping dành cho người quản lý dự án, việc động não vẫn mang tính sáng tạo cao, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa não bộ mà còn hiệu quả và linh hoạt hơn.With Mind Mapping for project managers software, brainstorming is still highly creative, time saving and brain optimizing, but it is also more efficient and flexible.
Các mục hoặc toàn bộ chi nhánh được tạo ra bằng một cú nhấp chuột đơn giản và có thể dễ dàng di chuyển, thay đổi hoặc chúng có thể tự thực hiện.Items or entire branches are created with a simple click of the mouse and can just as easily be moved, changed, or they can take on lives of their own.
Chúng ta có thể chỉ định các yếu tố phụ thuộc và ưu tiên trong chính Bản đồ Tư duy.We can assign dependencies and priorities within the Mind Map itself.
Chúng tôi có thể xác định những nguồn lực nào cần thiết và phân công trách nhiệm cho các nhiệm vụ cá nhân và nhóm và dự án tổng thể.We can determine what resources are needed and assign responsibility for individual and group tasks and the overall project.
Tất cả những điều này có thể được thay đổi dễ dàng và những thay đổi đó sẽ được phản ánh ngay lập tức, cùng với bất kỳ thay đổi liên quan nào cũng được cập nhật tự động.All of these things can be changed easily, and those changes will be reflected instantly, along with any related changes that are automatically updated as well.
Thật đáng kinh ngạc, tất cả việc động não, sắp xếp và sắp xếp thứ tự ưu tiên có thể được thực hiện trong Bản đồ Tư duy điện tử và sau đó, chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản, có thể được xem như một biểu đồ Gantt (Hình 5) hoặc một dòng thời gian, giúp loại bỏ sự cần thiết phải tạo lại hoặc chuyển thông tin từ một chương trình hoặc hệ thống sang một chương trình hoặc hệ thống khác.Incredibly, all of the brainstorming, organizing, and prioritizing can be done in the electronic Mind Map and then, with a simple click of the mouse, can be viewed as a Gantt chart (Exhibit 5) or a timeline, which eliminates the need to recreate or transfer information from one program or system into another.
Trong phần mềm Bản đồ Tư duy, bạn có thể quản lý các yếu tố phụ thuộc, mức độ ưu tiên, đường dẫn quan trọng, các ràng buộc, giá trị hoàn thành, thời lượng, thời gian dẫn / trễ, tài nguyên và các mốc quan trọng.Within your Mind Mapping software you can manage dependencies, priorities, critical paths, constraints, completion values, duration, lead/lag times, resources, and milestones.
Dự án của bạn có thể được xuất dễ dàng sang các chương trình Microsoft Office Suite, bao gồm MS Project, Outlook, Excel và thậm chí cả Word.Your project can be exported easily into Microsoft Office Suite programs, including MS Project, Outlook, Excel, and even Word.
Bạn cũng có thể nhập từ các chương trình MS Office, điều này rất hữu ích trong việc đưa danh sách nhiệm vụ và tiến trình hiện có từ Outlook.You can also import from MS Office programs, which is useful in bringing existing task lists and timelines from Outlook.
Khi bạn đã liên kết cả hai, các cập nhật cho một trong hai chương trình sẽ được phản ánh trong cả hai.Once you have linked the two, updates to either program are reflected in both.
Thật là một công cụ đáng kinh ngạc!What an incredible tool!
Giờ đây, bạn có thể xuất toàn bộ dự án sang PowerPoint cho mục đích trình bày và sang Word để tạo một tập tài liệu liên kết, hoàn chỉnh với mục lục được tạo tự động.Now, you can export the entire project to PowerPoint for presentation purposes and to Word to create a cohesive booklet, complete with an automatically generated table of contents.
Với tất cả các chức năng này có sẵn trong một chương trình và các công cụ để thúc đẩy nhóm của bạn, tiếp cận sự sáng tạo của cá nhân và nhóm, đánh thức bộ não của bạn, ghi nhớ nhiều hơn và chuẩn bị sẵn sàng bản trình bày dự án của bạn ngay lập tức, công việc của bạn đột nhiên trở nên hiệu quả hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và thú vị!With all these functions available in one program and the tools to motivate your team, access individual and group creativity, awaken your brains, remember more, and have your project presentation ready at a moment’s notice, your job has suddenly become more effective, efficient, time saving, and fun!
Bản đồ tư duy được tóm tắtMind Mapping Summarized
Phản hồi từ các nhà quản lý dự án mà tôi đã chia sẻ công cụ mang tính cách mạng của Bản đồ tư duy đều nhất trí: nó giúp công việc của họ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn!The feedback from project managers with whom I have shared the revolutionary tool of Mind Mapping is unanimous: it makes their jobs easier, more effective, and fun!
Bản đồ Tư duy giúp tiết kiệm thời gian, loại bỏ nhu cầu về nỗ lực trùng lặp, tiếp cận khả năng sáng tạo của các cá nhân và nhóm, giúp việc phân công các ưu tiên và thời gian biểu trở nên trôi chảy và dễ dàng, đồng thời làm cho bài thuyết trình của bạn nổi bật so với phần còn lại.Mind Mapping saves time, eliminates the need for duplication of efforts, accesses the creative genius of individuals and teams, makes assigning priorities and timelines fluid and easy, and makes your presentations stand apart from the rest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *