Cuộc chiến máy bay không người lái ở Ukraine – Mồi nhử, gián điệp và cỗ máy chết chóc – Anh Việt

Drone war in Ukraine: Decoys, spies, and flying death machinesCuộc chiến máy bay không người lái ở Ukraine: Mồi nhử, gián điệp và cỗ máy chết chóc
The future of drone warfare in Ukraine is not as we had hoped.Tương lai của chiến tranh bằng máy bay không người lái ở Ukraine không như chúng ta đã hy vọng.
A killer robot may have been the first war hero in the 2022 Russia-Ukraine Invasion.Một robot sát thủ có thể là anh hùng chiến tranh đầu tiên trong Cuộc xâm lược Nga-Ukraine năm 2022.
In the first days of the war in Ukraine, the Bayraktar TB2 combat drone was made in Turkey.Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến tại Ukraine, máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
It is a terrifying-looking, flying death machine that can carry up to four laser-guided explosives.Nó là một cỗ máy chết chóc có vẻ ngoài đáng sợ, có thể mang theo tối đa bốn chất nổ dẫn đường bằng laser.
Grainy videos started appearing on social media regularly, showing Russian military columns and armored cars being attacked.Các đoạn video bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, cho thấy các toán quân và xe bọc thép của Nga bị tấn công.
The Ukrainians, and the rest of world, took notice.Người Ukraine, và phần còn lại của thế giới, đã chú ý.
The catchy song "Bayraktar", by Taras Borovok, a Ukrainian soldier, went viral in March.Bài hát hấp dẫn "Bayraktar" của Taras Borovok, một người lính Ukraine, đã lan truyền vào tháng Ba.
It was quickly covered many times.Nó nhanh chóng được bình luận nhiều lần.
Sample lyrics are: "They wanted us to invade with force, so we took offense at them.Lời bài hát mẫu là: "Họ muốn xâm lược chúng tôi bằng vũ lực, vì vậy chúng tôi đã tấn công họ.
Russian bandits transformed into ghosts by...Những tên cướp Nga bị
Bayraktar!" Vitali Klitschko, the Kyiv Mayor, announced via Telegram that a baby Lemur born at the city zoo was named Bayraktar.Bayraktar biến thành ma!", Vitali Klitschko, Thị trưởng Kyiv, thông báo qua Telegram rằng một em bé Lemur được sinh ra tại Vườn thú thành phố được đặt tên là Bayraktar.
In Lithuania, a crowdsourcing campaign raised $6.4million in just three days to buy a TB2 for Ukraine.Tại Lithuania, một chiến dịch tìm nguồn cung ứng cộng đồng đã quyên góp được 6,4 triệu đô la chỉ trong ba ngày để mua một chiếc TB2 cho Ukraine.
The drone was donated to Ukraine by the company.Chiếc máy bay không người lái này đã được công ty tặng cho Ukraine.
The war, which was won by TB2, has been a great advertisement for the drone.Cuộc chiến giành chiến thắng bởi TB2 đã là một quảng cáo tuyệt vời cho máy bay không người lái.
It was produced by a government-linked firm owned by the son-in-law of the Turkish president.Nó được sản xuất bởi một công ty liên kết với chính phủ do con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ.
International military orders are flooding in.Các đơn đặt hàng quân sự quốc tế đang tràn vào.
The Bayraktar hype is real.Sự cường điệu của Bayraktar là có thật.
The Oryx blog uses open-source data to track equipment loss on both sides.Blog Oryx sử dụng dữ liệu nguồn mở để theo dõi tổn thất thiết bị của cả hai bên.
According to Oryx, six Russian armored vehicles were destroyed, six artillery system, six naval ships, and more than a dozen other targets.Theo Oryx, sáu xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy, sáu hệ thống pháo, sáu tàu hải quân và hơn một chục mục tiêu khác.
The days of the TB2 as a marvel weapon are likely over.Những ngày của TB2 như một vũ khí kỳ diệu có thể đã qua.
The Russian troops were often deployed in small units or columns with limited air support.Quân đội Nga thường được bố trí trong các đơn vị nhỏ hoặc các toán quân với sự hỗ trợ hạn chế trên không.
This made them easy targets for drones during the initial stages of the war.Điều này khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho máy bay không người lái trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.
The Russians have developed advanced air defense systems that render drones, even the highly-hyped TB2, far less effective since April when the war became a grueling, artillery-heavy war for attrition in Ukraine's eastern region.Người Nga đã phát triển các hệ thống phòng không tiên tiến khiến máy bay không người lái, thậm chí là cả TB2 được quảng cáo rầm rộ, kém hiệu quả hơn nhiều kể từ tháng 4 khi cuộc chiến trở thành một cuộc chiến tàn khốc, tàn khốc vì pháo binh ở khu vực phía đông Ukraine.
Grid was told by Justin Bronk (senior research fellow for airpower, technology, Royal United Services Institute).Grid được chia sẻ bởi Justin Bronk (nghiên cứu viên cao cấp về không lực, công nghệ, Royal United Services Institute).
The TB2s proved to be very effective during the initial two-three weeks of the invasion. Những chiếc TB2 tỏ ra rất hiệu quả trong hai ba tuần đầu của cuộc xâm lược.
Then, the Russians coordinated their air defense systems and got them in order.Sau đó, người Nga đã điều phối các hệ thống phòng không của họ và sắp xếp chúng theo thứ tự.
They've become increasingly ineffective on the frontlines since then."Kể từ đó, chúng ngày càng trở nên kém hiệu quả trên tiền tuyến."
However, drones still play a significant role in war.Tuy nhiên, máy bay không người lái vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chiến tranh.
Both the Western and Eastern governments are using drones in new ways.Cả chính phủ phương Tây và phương Đông đều đang sử dụng máy bay không người lái theo những cách mới.
They can send expensive, high-end drones or they can be used to transport casualties.Họ có thể gửi máy bay không người lái đắt tiền, cao cấp hoặc chúng có thể được sử dụng để vận chuyển thương vong.
Whatever happens to the Turkish Bayraktar drone, the conflict in Ukraine is proving that "drone warfare” is an integral part all warfare.Dù điều gì xảy ra với máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc xung đột ở Ukraine đang chứng minh rằng "chiến tranh bằng máy bay không người lái" là một phần không thể thiếu trong mọi cuộc chiến.
These lethal weapons are now available to dozens of countries, and militaries around the world will have to adapt.Những vũ khí sát thương này hiện được cung cấp cho hàng chục quốc gia và quân đội trên thế giới sẽ phải thích ứng.
Eyes in the SkyĐôi mắt trên bầu trời
Since drones are less capable of carrying out strikes, reconnaissance of enemy positions is their main use at this stage of the war.Do máy bay không người lái có ít khả năng thực hiện các cuộc tấn công, nên việc trinh sát các vị trí của đối phương là mục đích sử dụng chính của chúng trong giai đoạn này của cuộc chiến.
These missions are carried out by a mixture of fixed-wing aircraft, such as the Bayraktar and U.S. Army-supplied drones, as well modified consumer drones.Các nhiệm vụ này được thực hiện bởi sự kết hợp của các máy bay cánh cố định, chẳng hạn như Bayraktar và các máy bay không người lái do Quân đội Hoa Kỳ cung cấp, cũng như các máy bay không người lái tiêu dùng đã được sửa đổi.
Bronk stated that the Ukrainians face a challenge because their GPS signals can be jammed by Russian electronic warfare system.Bronk tuyên bố rằng Ukraine phải đối mặt với một thách thức vì tín hiệu GPS của họ có thể bị làm nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử của Nga.
Despite the fact that the Russian military did not use this capability in the beginning of the war, many analysts were confused.Mặc dù thực tế là quân đội Nga đã không sử dụng khả năng này ngay từ đầu cuộc chiến, nhiều nhà phân tích vẫn bối rối.
However, their jamming system has since been developed.Tuy nhiên, hệ thống gây nhiễu của họ từ đó đã được phát triển.
Sometimes, this has forced the Ukrainians into flying drones along preprogrammed routes and then delivering the footage back to their base.Đôi khi, điều này đã buộc người Ukraine phải bay máy bay không người lái dọc theo các tuyến đường được lập trình trước và sau đó đưa các cảnh quay trở lại căn cứ của họ.
Bronk stated that drones are acceptable for large-scale movements, such as railheads and ammunition depots.Bronk tuyên bố rằng máy bay không người lái được chấp nhận cho các chuyển động quy mô lớn, chẳng hạn như đầu đường ray và kho đạn dược.
But, the inability of using real-time remote control with these small UAVs has really affected Ukrainian artillery effectiveness over this past month.Tuy nhiên, việc không thể sử dụng điều khiển từ xa thời gian thực với các UAV cỡ nhỏ này đã thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả của pháo binh Ukraine trong tháng qua.
Russians also use drones for reconnaissance and artillery spotting.Người Nga cũng sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và phát hiện pháo binh.
A Ukrainian fighter pilot, identified only as "Juice", told reporters last month that drone defense is becoming a more important part of the Ukrainian air force.Một phi công máy bay chiến đấu Ukraine, chỉ được xác định là "Juice", nói với các phóng viên vào tháng trước rằng phòng thủ bằng máy bay không người lái đang trở thành một bộ phận quan trọng hơn của lực lượng không quân Ukraine.
Unfortunately, the Russians possess a lot of them.Thật không may, người Nga sở hữu rất nhiều trong số chúng.
He said that you try to hit more drones every day.Anh ấy nói rằng bạn cố gắng bắn trúng nhiều máy bay không người lái hơn mỗi ngày.
It's difficult for fighter jets but in some areas our air defenses may not be so good so our guys try to find and kill them.Anh ấy lưu ý rằng" không có gì lãng phí nếu bắn một Cung thủ "ám chỉ tên lửa Không đối không.
He noted that "it's no waste to shoot an Archer" referring to an Air-to-Air missile.Máy bay không người lái có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác ngoài việc quan sát kẻ thù.
Drones can be used for more than just watching the enemy. The ultimate success of the Ukrainian effort to make Russian forces abandon Snake Island, a strategically important island in the Black Sea where Russian air defenses are less strong than those on land, was due to drone strikes.Thành công cuối cùng trong nỗ lực của Ukraine nhằm khiến các lực lượng Nga từ bỏ Đảo Rắn, một hòn đảo chiến lược quan trọng ở Biển Đen, nơi hệ thống phòng không của Nga kém mạnh hơn so với trên bộ, là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Some reports claim that TB2s were used as a decoy to destroy the Moskva, which was the flagship of Russia's Black Sea fleet.Một số báo cáo cho rằng những chiếc TB2 đã được sử dụng làm mồi nhử để tiêu diệt tàu Moskva, vốn là soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga.
Before the Neptune missile struck, the drones diverted defenses from the ship.Trước khi tên lửa Neptune tấn công, các máy bay không người lái đã chuyển hướng phòng thủ khỏi con tàu.
The so-called kamikaze drones were also used against multiple targets on Russian soil.Cái gọi là máy bay không người lái kamikaze cũng được sử dụng để chống lại nhiều mục tiêu trên đất Nga.
Incredulous oil workers captured a dramatic strike on a Novoshakhtinsk oil refinery in June.Các công nhân dầu mỏ đáng kinh ngạc đã bắt được một cuộc đình công ấn tượng vào một nhà máy lọc dầu ở Novoshakhtinsk vào tháng Sáu.
Drones from AmericaDrone từ Mỹ
The U.S. sent hundreds of Switchblade drones to Ukraine.Mỹ đã gửi hàng trăm máy bay không người lái Switchblade tới Ukraine.
They are designed to hover around targets, then crash into them.Chúng được thiết kế để di chuyển xung quanh các mục tiêu, sau đó đâm vào chúng.
There is also a modified version called the Phoenix Ghost.Ngoài ra còn có một phiên bản sửa đổi được gọi là Phoenix Ghost.
Officials from the U.S. claim that the Phoenix Ghost was "developed for a set requirements that very closely matches what the Ukrainians need right away in Donbas."Các quan chức Mỹ tuyên bố rằng Phoenix Ghost "được phát triển theo yêu cầu đặt ra, rất phù hợp với những gì người Ukraine cần ở Donbas."
However, it's still too early to know if they have any impact on the battlefield.Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biết liệu chúng có tác động gì đến chiến trường hay không.
Switchblades, which are "loitering munitions," are vulnerable to air defenses.Lưỡi dao chuyển mạch, loại "bom đạn lảng vảng", rất dễ bị ảnh hưởng bởi hệ thống phòng không.
CNN reported recently, based upon a U.S-intelligence source that many Ukrainian units prefer to use commercial drones with explosives that are easier to use, despite having a large inventory of Switchblades.CNN đưa tin gần đây, dựa trên một nguồn tin tình báo của Mỹ rằng nhiều đơn vị Ukraine thích sử dụng máy bay không người lái thương mại với chất nổ dễ sử dụng hơn, mặc dù có một lượng lớn Switchblade tồn kho.
According to reports, the White House stopped the sale of MQ-1C Gray Eagles to Ukraine, which is one of America's most advanced combat helicopters.Theo báo cáo, Nhà Trắng đã ngừng bán MQ-1C Grey Eagles cho Ukraine, một trong những trực thăng chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ.
This was due to concerns that the drone could fall into Russian hands.Điều này là do lo ngại rằng máy bay không người lái có thể rơi vào tay Nga.
The briefing in Washington last week saw the Ukrainian pilots skeptical that such a costly system, which costs over $20 million, would be of any use in the Donbas.Cuộc họp giao ban ở Washington tuần trước khiến các phi công Ukraine nghi ngờ rằng một hệ thống đắt tiền như vậy, trị giá hơn 20 triệu USD, sẽ có ích gì ở Donbas.
A TB2 is only $1 million.Một TB2 chỉ là 1 triệu đô la.
Moonfish, a pilot who was not identified as Moonfish, stated that it was very dangerous to use such a costly drone.Moonfish, một phi công không được xác định là Moonfish, tuyên bố rằng việc sử dụng một chiếc máy bay không người lái đắt tiền như vậy là rất nguy hiểm.
Knowing Russian Air Defenses and the Range of the Missiles the Gray Eagle carries, I'll bet you a 90% chance it will get shot down.Biết được Hệ thống Phòng không của Nga và Phạm vi Tên lửa mà Đại bàng Xám mang theo, tôi cá với bạn là 90% khả năng nó sẽ bị bắn hạ.
DIY is the new rageDIY là cơn thịnh nộ mới
Although the DJI Mavic 3 is an inexpensive Chinese quadcopter that you can purchase for around $2,000 on Amazon, no one has yet created a song about it or named a lemur.Mặc dù DJI Mavic 3 là một chiếc quadcopter rẻ tiền của Trung Quốc mà bạn có thể mua với giá khoảng 2.000 đô la trên Amazon, nhưng vẫn chưa có ai tạo ra một bài hát về nó hoặc đặt tên là vượn cáo.
However, commercially available drones have been just as important in Ukraine due to their sheer number.Tuy nhiên, các máy bay không người lái có sẵn trên thị trường cũng quan trọng không kém ở Ukraine do số lượng tuyệt đối của chúng.
Aerorozvidka is a civilian volunteer group that works to modify drones commercially for military use in Ukraine.Aerorozvidka là một nhóm tình nguyện dân sự hoạt động để sửa đổi máy bay không người lái vì mục đích thương mại để sử dụng cho quân sự ở Ukraine.
This has been going on since the Russian invasion of 2014.Điều này đã diễn ra kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm 2014.
The group has seen an increase in members, including combat veterans.Nhóm đã chứng kiến ​​sự gia tăng các thành viên, bao gồm cả các cựu chiến binh.
These drones are cheaper than their military counterparts and have a range extender, thermal imaging system, and 3D-printed modifications that allow them to drop grenades onto Russian tanks with incredible accuracy.Những chiếc máy bay không người lái này rẻ hơn so với các loại máy bay quân sự của chúng và có bộ mở rộng phạm vi, hệ thống ảnh nhiệt và các sửa đổi in 3D cho phép chúng thả lựu đạn vào xe tăng Nga với độ chính xác đáng kinh ngạc.
These drones are as easy to shoot down as their military-designed counterparts.Những chiếc máy bay không người lái này dễ bị bắn hạ như những chiếc máy bay quân sự do chúng thiết kế.
However, this is less of an issue due to their low cost.Tuy nhiên, đây là một vấn đề ít hơn do chi phí thấp của chúng.
Engineers found a way to use the lithium-ion batteries from vape pens and e-cigarettes to power drones when the cost of batteries began to rise.Các kỹ sư đã tìm ra cách sử dụng pin lithium-ion từ bút vape và thuốc lá điện tử để cung cấp năng lượng cho máy bay không người lái khi giá pin bắt đầu tăng lên.
According to Drive reporting, even the drone that attacked the Novoshakhtinsk refinery appears to be available for purchase on Alibaba's Chinese e-commerce platform.Theo báo cáo của Drive, ngay cả máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk dường như cũng có sẵn để mua trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc của Alibaba.
Grid was told by Faine Greenwood (a civilian drone researcher). "The commercial side of the action is where all is happening."Grid được kể bởi Faine Greenwood (một nhà nghiên cứu máy bay không người lái dân dụng).
There's just frantic activity surrounding this stuff. It's a Cambrian explosion in innovation."Mặt thương mại của hành động là nơi tất cả đang xảy ra. Chỉ có hoạt động rầm rộ xung quanh thứ này.
Greenwood has compiled more than 600 examples of drones being used for the Ukraine War.Greenwood đã tổng hợp hơn 600 ví dụ về máy bay không người lái được sử dụng cho Chiến tranh Ukraine.
The Ukrainian side is not the only one generating innovation.Phía Ukraine không phải là bên duy nhất tạo ra sự đổi mới.
Although the Russian military is against commercial drones being used by its troops, there are many examples of Russian troops using them, including some that have been modified and modified by commercial drones.Mặc dù quân đội Nga chống lại các máy bay không người lái thương mại đang được quân đội của họ sử dụng, nhưng có rất nhiều ví dụ về việc quân đội Nga sử dụng chúng, bao gồm một số máy bay đã được sửa đổi và sửa đổi bởi các máy bay không người lái thương mại.
Drones made by Chinese company DJI are cheap and easy to modify.Drone do công ty DJI của Trung Quốc sản xuất có giá thành rẻ và dễ sửa đổi.
They have been the preferred platform in this war.Họ đã là nền tảng ưa thích trong cuộc chiến này.
This has caused many to be uncomfortable, including DJI.Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, bao gồm cả DJI.
DJI has denied any claims that it shared information on Ukrainian positions with Russian military.DJI đã bác bỏ mọi tuyên bố rằng họ đã chia sẻ thông tin về các vị trí của Ukraine với quân đội Nga.
DJI announced in April that it would stop selling to Ukraine and Russia.DJI đã thông báo vào tháng 4 rằng họ sẽ ngừng bán hàng cho Ukraine và Nga.
The revolution will be streamedCuộc cách mạng sẽ được phát trực tiếp
Social media is the primary source of information about the conflict in Ukraine, just as television coverage has influenced and informed public perceptions of wars ever since the Vietnam era.Phương tiện truyền thông xã hội là nguồn thông tin chính về cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như việc đưa tin trên truyền hình đã ảnh hưởng và thông báo cho công chúng nhận thức về các cuộc chiến tranh kể từ thời Việt Nam.
Global public has consumed a lot of the news from the war zone via tweets and small videos.Công chúng toàn cầu đã xem rất nhiều tin tức từ khu vực chiến sự qua các tweet và video nhỏ.
These are often shared on Twitter, Telegram, or other platforms by combatants, rather than journalists.Những điều này thường được chia sẻ trên Twitter, Telegram hoặc các nền tảng khác bởi các chiến binh chứ không phải các nhà báo.
Information warfare perspectives see drones as having an advantage because they can film their own kills.Các quan điểm về chiến tranh thông tin coi máy bay không người lái có lợi thế hơn vì chúng có thể quay phim về những vụ giết người của chính mình.
This could have been the main reason why the entire TB2 cult exploded in the first place.Đây có thể là lý do chính khiến toàn bộ giáo phái TB2 bùng nổ ngay từ đầu.
Drones can capture vivid, clear video of combat.Drone có thể quay video chiến đấu sống động, rõ ràng.
These videos are perfect for sharing on social media.Những video này hoàn hảo để chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.
These videos can often be set to music.Những video này thường có thể được đặt thành nhạc.
Grid was told by Paul Lushenko (a U.S. Army lieutenant colonel, doctoral candidate at Cornell University, who studies drone warfare).Grid được kể bởi Paul Lushenko (một trung tá quân đội Hoa Kỳ, ứng viên tiến sĩ tại Đại học Cornell, người nghiên cứu chiến tranh bằng máy bay không người lái).
Drones can also be used to document the killing of others.Drone cũng có thể được sử dụng để ghi lại việc giết người khác.
This was the case with the footage which first showed the extent of the Russian military's murder of civilians in Bucha.Đây là trường hợp của đoạn phim đầu tiên cho thấy mức độ của việc quân đội Nga sát hại thường dân ở Bucha.
Drone wars are now the norm in all warsChiến tranh bằng máy bay không người lái giờ đã trở thành tiêu chuẩn trong tất cả các cuộc chiến
Drones were used in irregular, asymmetric warfare during the American war against terror.Máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh không đối xứng, không thường xuyên trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
The U.S. could eliminate terrorists at great distances without placing American soldiers in danger.Mỹ có thể loại bỏ những kẻ khủng bố ở khoảng cách rất xa mà không khiến lính Mỹ gặp nguy hiểm.
Drones, sometimes piloted thousands of miles away from their targets by operators, were the emblem of America's ability to strike at its enemies wherever it wanted.Các máy bay không người lái, đôi khi được người điều khiển lái cách xa mục tiêu hàng nghìn dặm, là biểu tượng cho khả năng tấn công kẻ thù của Mỹ ở bất cứ đâu mà họ muốn.
Only a few other countries had this capability.Chỉ một số quốc gia khác có khả năng này.
This picture is changing over time, not only because the U.S. antiterrorism war is ending.Bức tranh này đang thay đổi theo thời gian, không chỉ vì cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ đang kết thúc.
The U.S. and major powers don't have an advantage in drone technology.Mỹ và các cường quốc không có lợi thế về công nghệ máy bay không người lái.
According to U.S. military commanders, small drones can be easily and inexpensively modified for military use.Theo các chỉ huy quân đội Mỹ, các máy bay không người lái nhỏ có thể được sửa đổi dễ dàng và không tốn kém để sử dụng trong quân sự.
This could benefit smaller countries, rebel groups, and terrorist organisations.Điều này có thể mang lại lợi ích cho các quốc gia nhỏ hơn, các nhóm nổi dậy và các tổ chức khủng bố.
There are currently 38 countries with drones, including Iran, Iraq and Nigeria.Hiện có 38 quốc gia có máy bay không người lái, bao gồm Iran, Iraq và Nigeria.
The drones played an important role in recent conflicts between Tigrayan rebels and the Ethiopian government, as well as between Armenia and Azerbaijan.Máy bay không người lái đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột gần đây giữa phiến quân Tigrayan và chính phủ Ethiopia, cũng như giữa Armenia và Azerbaijan.
They were also used by the Russians and Ukrainians in lower-intensity fighting in eastern Ukraine between 2014 & this year.Chúng cũng được người Nga và người Ukraine sử dụng trong các cuộc giao tranh ở cường độ thấp hơn ở miền Đông Ukraine từ năm 2014 đến năm nay.
The world is witnessing the dramatic effects of drone technology in modern warfare.Thế giới đang chứng kiến ​​những tác động mạnh mẽ của công nghệ máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại.
This war in Ukraine was the first major military conflict between nations-state militaries this large and strong in decades.Cuộc chiến ở Ukraine này là cuộc xung đột quân sự lớn đầu tiên giữa các quốc gia-quân đội nhà nước quy mô và mạnh mẽ này trong nhiều thập kỷ.
It's almost certain that it won't be their last.Gần như chắc chắn rằng đó sẽ không phải là lần cuối cùng của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *