Giải quyết vấn đề thời gian trạm biến áp điện – Phần 3

PTP network with a master clock, transparent clock/switch and range of slave clock devices.Mạng đồng bộ thời gian dùng giao thức PTP với Đồng hồ master, đồng hồ transparent/Ethernet Switch và các loại đồng hồ slave.
PTP terminology IEEE Std 1588-2008 defines a number of terms for PTP time synchronisation systems.Thuật ngữ liên quan tới PTP Tiêu chuẩn IEEE 1588-2008 định nghĩa một số thuật ngữ sử dụng cho các hệ thống đồng bộ thời gian PTP.
The key terms are:Các thuật ngữ chính gồm:
Grandmaster clock: the clock that is the ultimate source of time for synchronisation using PTP, and usually has a GPS (or other satellite system) receiver built in.Đồng hồ grandmaster : đồng hồ grandmaster là nguồn thời gian tham chiếu chính cho việc đồng bộ PTP, nó thường tích hợp một bộ thu GPS (hoặc hệ thống vệ tinh khác) ở bên trong thiết bị.
Master clock: a clock that is the source of time that other clocks on the network synchronise to.Đồng hồ master: là đ ồng hồ cấp ra tín hiệu đồng bộ thời gian làm tham chiếu cho các đồng hồ khác.
Slave clock: the end-user of PTP, which may be a protection relay with native support forĐồng hồ slave: là thiết bị nhận PTP, nó có thể là một rơle bảo vệ có hỗ trợ sẵn giao thức PTP
PTP or a translation device (such as Tekron’s PTP Translator) that generates a legacy time synchronisation signal such as IRIG-B or 1-PPS.hoặc một thiết bị biên dịch nó sẽ tạo ra các tín hiệu thời gian truyền thống IRIG-B hoặc 1-PPS.
Transparent clock: an Ethernet switch that measures the time taken for a PTP synchronisation message to transit the device and provides this information to clocks receiving the PTPĐồng hồ transparent: là thiết bị Switch Ethernet đo được thời gian bản tin PTP vượt qua thiết bị và cung cấp thông tin đó tới các đồng hồ nhận bản tin PTP.
Event message. boundary clock: a clock that has multiple PTP ports and may serve as a source of time, i.e. be a slave clock to an upstream source and a master clock to downstream devices.Đồng hồ boundary: là một đồng hồ có nhiều cổng PTP có thể dùng như một nguồn cấp đồng bộ thời gian, tức là thiết bị gồm một đồng hồ slave cho kết nối đầu vào và một đồng hồ master cho các kết nối cổng ra.
A timing network needs at least one grandmaster and one slave clock, however in all but the most trivial situations, Ethernet switches will be required.Trong một mạng đồng bộ thời gian cần ít nhất có một đồng hồ grandmaster và một đồng hồ slave, tuy nhiên trong tất cả trường hợp dù nhỏ nhất thì vẫn cần tới các thiết bị Switch Ethernet.
Ethernet switches in a PTP network will generally be transparent clocks, as this is the simplest configuration.Các Switch Ethernet trong mạng truyền PTP nhìn chung đống vai trò là các TC, coi như là cấu hình căn bản nhất.
It is however possible for many Ethernet switches with PTP support to act as boundary clocks, sometimes giving a better performance (this will vary between makes and models).Tuy nhiên nhiều thiết bị chuyển mạch Ethernet có thể hỗ trợ bản tin PTP hoạt động như các đồng hồ boundary, nó tùy thuộc vào hãng sản xuất và model.
Figure 5 illustrates a PTP timing network with a range of devices.Hình 5 minh họa một mạng thời gian đồng bộ PTP với nhiều loại thiết bị.
The grandmaster in this example has the ability to fall back to using PTP messages from a wide area network if the satellite receiver fails (at which point it becomes a boundary clock).Đồng hồ grandmaster trong ví dụ này có thể sử dụng nguồn PTP dự phòng từ mạng WAN trong trường hợp GPS bị lỗi (khi đó nó trở thành đồng hồ boundary).
Two types of slave clock are used: protection relays with native support for PTP, and translator devices that regenerate conventional time codes such as IRIG-B and 1-PPS for devices that do not support PTP.Hai loại đồng hồ slave được sử dụng gồm: rơ le bảo vệ đã hỗ trợ bản tin PTP và các thiết bị truyền tải không hỗ trợ PTP mà sử dụng tín hiệu IRIG-B và 1-PPS.
PTP Messages PTP, when used with the Power System Profile, uses four classes of message to perform time synchronisation, these are:Các loại bản tin PTP Đồng bộ PTP trong hệ thống điện sử dụng bốn loại bản tin để thực hiện đồng bộ thời gian, bao gồm:
These contain the time value from the master clock in the form of the number of seconds and nanoseconds since midnight on 1 January 1970.Bản tin này mang giá trị thời gian từ đồng hồ master theo định dạng giây và nano giây tính từ nửa đêm ngày 01/01/1970.
These are exchanged between neighbours to estimate the propagation delay of each path between devices.Đây là những trao đổi giữa các thiết bị PTP gần nhau để ước lượng độ trễ truyền trên mỗi đường truyền khác nhau giữa các thiết bị.
The Peer Delay mechanism uses two or three separate message types to measure the propagation delay (depending on one-step or two-step operation).Cơ chế của bản tin Peer Delay là sử dụng hai hoặc ba bản tin riêng biệt để so sánh độ trễ truyền, phụ thuộc vào chế độ hoạt động là một bước clock (one-step clock) hay hai bước clock (two-step clock).
Graphical representation of Sync message travelling through a PTP network.Sơ đồ biểu diễn sự truyền tải bản tin Sync trong một mạng PTP.
Peer Delay (Peer Delay Request, Peer Delay Response and Peer Delay Follow Up) messages are exchanged between neighbours, and are not passed on.Bản tin Peer Delay (Peer Delay Request, Peer Delay Response and Peer Delay Follow Up) được trao đổi giữa các trạm gần nhau và không được truyền qua đồng hồ Transparent.
Each transparent clock records the propagation delay of links between itself and it’s immediate peers.Mỗi đồng hồ transparent ghi lại độ trễ truyền của các liên kết giữa nó và các đồng hồ đối chiếu (peer) lân cận.
As a Sync message passes through a transparent clock, the clock calculates a local correction value by adding the propagation delay of the link the message arrived on and the residence time of the message within the clock.Ví dụ một bản tin Sync truyền qua đồng hồ transparent thì đồng hồ này sẽ tính toán giá trị cần hiệu chỉnh qua nó bằng cách thêm vào độ trễ truyền và thời gian lưu trú vào bản tin được gửi đến đồng hồ transparent.
This local correction value is then added to correction field of the corresponding Follow Up message.Giá trị hiệu chỉnh này sau đó được thêm vào trường hiệu chỉnh của bản tin Follow Up message tương ứng.
When the messages arrive at the slave clock it adds its recorded link propagation delay to the correction value which then represents the total time taken for the Sync message to travel from the Master to the slave, the path delay.Khi bản tin gửi đến đồng hồ slave, nó sẽ thêm độ trễ truyền vào giá trị hiệu chỉnh, giá trị hiệu chỉnh này sẽ là tổng thời gian thực hiện truyền bản tin Sync message từ đồng hồ Master tới đồng hồ slave.
Because the total path delay value is contributed to by each component in the path the sync message takes, the peer-to-peer mechanism used in the Power Profile is very responsive to changes in network topology.Vì tổng giá trị độ trễ trên đường truyền là tập hợp các thành phần gây ra trễ trong quá trình đi qua của bản tin sync message nên cơ chế peer-to-peer được sử dụng trong Power Profile là rất nhanh nhạy với những thay đổi cấu trúc mạng.
It is important to note that while the Follow Up messages may look identical,Một lưu ý quan trọng là bản tin Follow Up messages có thể giống hệt nhau,
Peer Delay messages are exchanged across each link in the network and are not propagated.Bản tin Peer Delay được trao đổi qua các liên kết trong mạng và không được truyền đi qua Transparent clock.
These contain the precise time stamp of when the previous Sync message was sent, along with Correction information.Bản tin này mang giá trị thời gian chính xác của bản tin Sync đã gửi đi trước đó, cùng với thông tin điều chỉnh.
The Correction is the sum of the transparent clock residence times and propagation delays been the grandmaster and that point in the network,and is represented as nanoseconds and fractions of nanoseconds.Thông tin điều chỉnh là tổng thời gian truyền qua các đồng hồ transparent và độ trễ truyền giữa grandmaster và điểm tiếp nhận đó, giá trị thời gian này biểu diễn dưới dạng nano giây và một thập phân của nano giây.
These are information messages transmitted by the grandmaster that provide details of time accuracy of the reference (e.g. GPS receiver) and other PTP protocol information.Đây là những bản tin thông báo được truyền đi bởi các grandmaster, nó cung cấp chi tiết về độ chính xác thời gian của tham chiếu (ví dụ như bộ thu GPS) và các thông tin khác của giao thức PTP.
Figures 6–8 illustrate how the flow of messages in a small network using two-step clocks (as most commercially available devices do not support one-step operation).Các hình 6, 7 và 8 minh họa cách thức truyền các bản tin trong một mạng nhỏ sử dụng các đồng hồ hai bước clock (two-step clock) thông dụng.
The Sync messages are transmitted unaltered by the transparent clocks. t a (as per the figure) represents the time at the grandmaster clock.Các bản tin Sync được truyền đi không bị thay đổi bởi các TC, ta (như trong hình) là thời gian truyền từ Grandmaster.
Announce messages are treated the same way.Các bản tin Announce cũng được xử lý tương tự.
“One-step” and “two-step” operation PTP relies on knowing exactly when a PTP Sync message (this is the primary message that transfers time) is transmitted and when it is received by the Ethernet interfaces of slave clocks.Hoạt động của chế độ “One-step” và “two-step” PTP dựa vào nhận biết chính xác khi một bản tin PTP Sync (đây là bản tin chính chuyển thời gian) được truyền đi và khi nó được nhận bởi các giao diện Ethernet của đồng hồ slave.
The exact time a message is sent is not known until it is sent.Thời gian chính xác một bản tin được gửi đi không được biết đến cho đến khi nó được gửi.
The special time-stamping hardware in an Ethernet interface that supports PTP then makes this information available to the host CPU in the grandmaster.Công nghệ gán nhãn thời gian gói tin bằng phần cứng trên giao diện Ethernet làm cho những thông tin về thời gian sẵn sàng đối với bộ CPU của thiết bị Grandmaster.
A Follow Up message is sent that conveys this precise time-stamp to all the client devices.Bản tin Follow Up được gửi ngay sau đó truyền đạt nhãn thời gian chính xác tới các thiết bị nhận 'Client'.
Transparent clocks add their estimate of delays through the network into the “correction” field of the Follow Up message.Các đồng hồ TC thêm các giá trị trễ ước tính của nó vào trường "correction" của bản tin Follow Up.
The combination of Sync and Follow Up messages is called “two step” operation.Sự kết hợp của các bản tin Sync và Follow UP được gọi là hoạt động "two step - hai bước".
Ptpv2 introduced support for Ethernet hardware that could modify a PTP message on the fly, updating the accurate time-stamp as it was transmitted.Tiêu chuẩn Ptpv2 cũng đề cập hỗ trợ đối với phần cứng Ethernet mà có thể chỉnh sửa bản tin PTP trong khi truyền, cập nhật được nhãn thời gian chính xác như khi nó được truyền đi.
This mode of operation avoids the need for Follow Up messages, and is called “one step” operation.Chế độ hoạt động này không cần tới các bản tin Follow Up, và đây là chế độ hoạt động “one step - một bước”.
A one step grandmaster clock transmits the precise time stamp in the Sync message and transparent clocks provide network delay estimates in the correction field of the Sync message rather than in the Follow Up message.Đồng hồ chủ Grandmaster một bước truyền nhãn thời gian chính xác trong bản tin Sync và các TC cung cấp thông tin ước lượng độ trễ và trường "corection" của bản tin Sync.
This reduces network traffic, but does require more sophisticated Ethernet hardware.Điều này làm giảm lưu lượng mạng, nhưng lại yêu cầu phần cứng mạng phức tạp hơn.
PTP systems may include a combination of one-step and two-step grandmaster clocks, and a combination of one-step and two-step transparent clocks.Các hệ thống cấp đồng bộ PTP có thể có kết hợp các đồng hồ chủ Grandmaster chạy một bước và hai bước, và kết hợp đồng hồ Transparent chạy một bước và hai bước.
Slave clocks will need to take into account the correction information that has been inserted directly into Sync messages by one step transparent clocks and the updated information sent in Follow Up messages by two step transparent clocks.Các đồng hồ Slave sẽ cần quan tâm đến các thông tin điều chỉnh đã được đưa trực tiếp vào bản tin Sync bởi các đồng hồ TC một bước hay các thông tin cập nhật được gửi trong bản tin Follow Up bởi các đồng hồ TC hai bước.
The PTP Power System Profile The PTP standard allows for a number of options, and as with IRIG-B, some options are mutually exclusive.Đặc điểm bản tin PTP dùng trong truyền tải điện (PTP Power Profile) T iêu chuẩn PTP cho phép một số tùy biến, và cũng như đối với IRIG-B, một vài tùy biến thì có thể dùng riêng.
Ptpv2 introduced the concept of “profiles” that restrict the available options and may mandate certain features for specific applications.Tiêu chuẩn Ptpv2 giới thiệu khái niệm về “profiles”, các profile hạn chế các tùy biến có sẵn và giữ lại một số tính năng đối với các ứng dụng cụ thể.
Figure 8: Follow Up messages contain information updated by transparent clocks in the network.Hình 8: Các bản tin Follow Up chứa thông tin được cập nhật bởi các TC trên mạng.
Follow Up messages will differ throughout the network, reflecting the different network delays to each node.Các bản tin Follow Up sẽ khác nhau trên toàn mạng, phản ánh sự khác biệt về độ trễ mạng tới mỗi nút.
They will be different at each point in the network.Chúng sẽ khác biệt tại mỗi điểm trên mạng.
Transparent clocks alter the contents of the message while retaining the original source address of the grandmaster.Các TC thay đổi nội dung của bản tin này mà chỉ giữ lại địa chỉ nguồn cấp từ Grandmaster.
In Figure 8, tb is the actual time the Sync message left the grandmaster clock and will be close, but not identical, to ta.Trong Hình 8 tb là thời gian thực tế bản tin Sync rời khỏi đồng hồ grandmaster và gần sát, nhưng không giống với ta.
Each slave clocks knows when it received the Sync message, and by using the precise time stamp and correction information can compensate for variable network delays.Mỗi đồng hồ slave biết khi nó nhận được bản tin Sync, và bằng cách sử dụng các nhãn thời gian và thông tin điều chỉnh chính xác có thể bù sự biến đổi độ trễ mạng.
Benefits and issues resulting from PTP and the Power Profile The Power Profile provides a number of significant benefits for substation automation systems:Lợi ích và các vấn đề thu được từ ứng dụng PTP và Power Profile Power Profile mang lại một số lợi ích đang kể đối với các hệ thống tự động hóa trong Trạm biến áp:
Synchronisation accuracy is not affected by other network traffic, provided PTP messages are not lost due to overloading.Độ chính xác tín hiệu đồng bộ không bị ảnh hưởng bởi các lưu lượng dịch vụ khác, các bản t in PTP không bị mất do quá tải.
This allows the same network infrastructure to be used for PTP and for synchrophasors, sampled value process buses, IEC 61850 (GOOSE and/or MMS), DNP3 and so forth.Điều này cho phép trên cùng một cơ sở hạ tầng mạng dùng để truyền PTP bên cạnh các thông tin từ các bộ so pha, từ các bộ xử lý lấy mẫu giá trị đo trên các ngăn lộ, các tín hiệu theo tiêu chuẩn IEC 61850 (GOOSE and/or MMS), DNP3,
PTP messaging rates have been optimised to meet the 1 µs performance requirement of power system applications without placing excessive traffic on the shared network, or requiring overly complex slave clocks.Tốc độ bản tin PTP đã được tối ưu hóa để đáp ứng độ chính xác 1 µs dùng cho các ứng dụng trong hệ thống điện mà không gây quá tải cho việc chia sẻ mạng hoặc đưa ra các yêu cầu phức tạp đối với các slave clock.
Fibre-optic or twisted pair Ethernet can be used, and it is a matter of selecting Ethernet switches with the appropriate port configuration.Mạng Ethernet dùng cáp quang hoặc cáp đồng đều có thể sử dụng, và vấn đề chỉ là lựa chọn các Switch và cổng kết nối thích hợp.
A single time reference is used, so there are no configuration issues regarding UTC or local time.Với việc chỉ dùng một nguồn tham chiếu thời gian, nên sẽ không có vấn đề gì với việc cấu hình liên quan tới giờ UTC hay giờ địa phương.
All Power Profile devices use International Atomic Time (TAI), which avoids leap seconds and daylight saving time issues.Tất cả các thiết bị hỗ trợ Power Profile dùng định dạng giờ đồng hồ nguyên tử quốc tế, giúp tránh được những giây nhuận hay vấn đề liên quan tới giờ theo mùa.
The power industry has a profile, IEEE Std C37.238-2011, that provides a set of optimised parameters and minimal options to deliver accuracy better than 1 µs with network topologies typically found in substation automation systems.Tiêu chuẩn IEEE C37.238-2011 quy định profile PTP dùng trong lĩnh vực truyền tải điện, tiêu chuẩn này quy định một tập hợp các thông số tối ưu hóa và các tùy chọn tối thiểu để cung cấp độ chính xác thời gian tốt hơn 1 us với cấu trúc mạng thường triển khai các hệ thống tự động hóa Trạm biến áp.
This “Power Profile” also defines a Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) that allows key parameters of Power Profile devices to be monitored with industry standard network management tools.Power Profile cũng định nghĩa thông tin quản lý cở bản (MIB) dùng cho giao thức SNMP cho phép các thông số quan trọng của các thiết bị tuân thủ "Power profile" được giám sát bởi các công cụ quản lý mạng theo tiêu chuẩn công nghiệp.
The “health” and performance of a time synchronisation system can be monitored in real-time, with alerts raised if there are any issues or abnormalities.Sức khỏe và hiệu suất của một hệ thống đồng bộ thời gian có thể được giám sát theo thời gian thực, với việc xuất hiện các cảnh báo tăng nếu có bất kỳ vấn đề gì hoặc các hoạt động bất thường.
This profile incorporates performance criteria for transparent clocks that require no more than 50 ns of error be introduced by each transparent clock.Profile này kết hợp với các tiêu chí hiệu suất của TC mà không yêu cầu nó duy trì độ sai lệch nhỏ hơn 50 ns được đưa ra bởi mỗi TC.
This is to ensure that the 1 µs performance target is met with 16 Ethernet switches (e.g. a ring network topology), while allowing for up to 200 ns of GPS clock error.Điều này là để đảm bảo rằng việc thực hiện mục tiêu 1 us đạt được với 16 thiết bị chuyển mạch Ethernet (ví dụ như một cấu trúc mạng mạch vòng), trong khi đó cũng cho phép đồng hồ thu GPS sai lệch lên đến 200 ns.
This covers most substation networks that use a ring (as opposed to star) topology.Điều này bao quát hầu hết các mô hình mạng triển khai trong Trạm biến áp sử dụng cấu trúc mạch vòng (đối lập với cấu trúc hình sao).
The Power Profile requires that “peer to peer” transparent clocks be used for all Ethernet switching of PTP messages, and that all messages transmitted using multicast “layer 2” Ethernet frames.Power Profile yêu cầu các TC kết nối "ngang hàng peer-to-peer" đối với việc chuyển mạch các gói tin PTP trên mạng Ethernet, và tất cả bản tin được truyền theo đóng gói Ethernet multicast "layer 2.
“Peer to peer” means that each PTP device exchanges messages with its neighbour to measure the path delay between them, rather than each slave clock communicating directly with the active grandmaster clock.“Peer to peer” nghĩa là các thiết bị PTP trao đổi các bản tin với thiết bị hàng xóm lân cận để đo độ trẽ đường truyền giữa chúng, thay vì việc mỗi đồng hồ slave giao tiếp trực tiếp với đồng hồ Grandmaster hiện tại.
The overall network delay is calculated by adding together the path delays and switch residence times between the grandmaster and each slave clock.Độ trễ trên toàn mạng được tính toán bởi việc thêm đồng thời các độ trễ đường truyền và thời gian lưu trú trên Switch nằm giữa đồng hồ Grandmaster và mỗi slave.
This has two benefits:Điều này có hai lợi ích như sau:
The network traffic seen by the grandmaster clock does not increase as the network gets larger.Lưu lượng của mạng không bị tăng lên khi mạng mở rộng hơn.
The grandmaster only communicates bidirectionally with the Ethernet switch (transparent clock or boundary clock) that it is connected to.Các đồng hồ chủ chỉ kết nối hai chiều với thiết bị Switch (TC hoặc BC) mà nó nối tới.
The PTP system automatically compensates if a network link fails and an alternative path is used.Hệ thống cấp đồng bộ thực hiện bù tự động neus một kết nối mạng bị lỗi và sử dụng đường truyền thay thế.
Path delays are measured on all network links, even those that are blocked to normal traffic by spanning tree protocols.Độ trễ của đường truyền được đo trên toàn bộ các kết nối mang, ngay cả khi các kết nối đó bị chặn với các lưu lượng thông thường do việc mở rộng các giao thức phân nhánh.
Not all manufacturers of PTP equipment support the C37.238 “Power Profile” (all Tekron’s PTP devices do support it), however the “default” peer-to-peer profile specified in Annex J.4 or IEEE Std 1588-2008 can achieve the required accuracy if configured appropriately.Không phải thiết bị PTP nào cũng hô trợ tiêu chuẩn C37.238 "Power Profile" (các sản phẩm PTP của hãng Tekron đều hỗ trợ tiêu chuẩn này), tuy nhiên với chế độ kết nối ngang hàng "peer-to-peer " theo Profile "mặc định" được quy định theo Phụ lục J.4 của tiêu chuẩn IEEE 1588-2008 có thể đạt được độ chính xác cần thiết nếu mạng được cấu hình thích hợp.
If non Power Profile devices are used there is no guarantee that information useful for substation applications, such as time error and local time zone offset, will be made available to client devices, or that performance has been tested and found to meet accuracy specifications (Annex J.4 does not specify performance).Nếu sử dụng các thiết bị không hỗ trợ "Power Profile" thì không đảm bảo đó là thông tin hữu ích cho các ứng dụng trong trạm biến áp, như sai lệch thời gian và độ lệch múi giờ sẽ được cung cấp cho các thiết bị nhận đồng bộ, hoặc chất lượng tín hiệu đồng bộ đó đã được kiểm tra đạt độ chính xác (Phụ lục J.4 không quy định về độ chính xác).
Boundary clocks can be used to “translate” between PTP profiles.Các đồng hồ biên có thể sử dụng để chuyển đổi giữa các PTP "Profile".
One such application would be to translate between the ITU-T Rec. G.8265.1 Telecommunications Profile (used for wide area networks.Một trong các ứng dụng đó là biên dịch giữa tiêu chuẩn ITU-T G.8265.1 quy định về PTP Telecom profile (dùng trong các mạng WAN).
Not all manufacturers of PTP equipment support the C37.238 “Power Profile”Không phải tất cả các thiết bị PTP đều phù hợp với tiêu chuẩn C37.238 "Power Profile"
Not all PTP grandmaster clocks or slave clocks (including translators) are designed for use in high voltage substations, even though they may support the Power Profile.Không phải tất cả đồng hồ chủ PTP hoặc đồng hồ slave được thiết kế để sử dụng trong các trạm cao áp, ngay cả khi đồng hồ đó hỗ trợ Power Profile.
The Power Profile provides a number of significant benefits for substation automation systemsPower Profile mang lại một số lợi ích đang kể đối với các hệ thống tự động hóa trong Trạm biến áp
The Power Profile transmits the local time offset, so there is no need to configure the local time zone on protection relays.Power Profile truyền được giờ địa phương, nên không cần thiết phải thiết lập giờ địa phương trên các rơ le bảo vệ.
In addition, any changes to the dates of operation of daylight saving time only need to be made to the grandmaster rather than to every protection relay.Ngoài ra, bất kỳ thay đổi về các ngày vận hành theo mùa chỉ cần thực hiện đối với Đồng hồ chủ Grandmaster chứ không cần thực hiện trên các rơ le trong trạm.
The mechanism used is defined in IEEE Std 1588, so is compatible with devices that may not necessarily support the Power Profile.Cơ chế đó được định nghĩa theo tiêu chuẩn chung IEEE 1588, nên tương thích với các thiết bị mà không nhất thiết phải hỗ trợ Power Profile.
Redundant grandmaster clocks can be used, with automatic failover if the active grandmaster suffers loss of network connectivity or degradation of performance.Các đồng hồ Grandmaster dự phòng có thể sử dụng đến, với khả năng tự động chuyển đổi khi có sự cố nếu đồng hồ Grandmaster chính bị mất kế nối mạng hoặc suy giảm chất lượng.
Protocols that enable redundant Ethernet connections, such as Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Ring (HSR), can be used to improve the reliability of network connections between PTP devices.Có một số giao thức cho phép kết nối dự phòng trên mạng Ethernet, như Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Parallel Redundancy Protocol (PRP) và High-availability Seamless Ring (HSR), có thể được dùng để cải thiện độ tin cậy của kết nối giữa các thiết bị PTP.
Networks can be expanded without placing undue network load on the grandmaster clock.Mạng có thể mở rộng mà không cần quan tâm tới lưu lượng tác động tới Grandmaster.
Propagation delays resulting from long cable runs are automatically compensated for, avoiding the need to hand-tune merging units and phasor measurement units in the field.Độ trễ trên đường truyền do việc sử dụng các cáp nối dài sẽ được tự động bù để, tránh việc cần thiết phải điều chỉnh bằng tay trên các bộ trộn tín hiệu và các bộ đo kiểm pha tại hiện trường
For more detail on performance testing of redundant grandmaster clocks refer to Reference 2.Để cụ thể hơn về thử nghiệm chất lượng của các đồng hồ Grandmaster dự phòng tham chiếu tới Tài liệu tham khảo 2.
The paper shows the effectiveness of PTP dealing with network outages and loss of GPS reception by grandmaster clocks.Các trang tài liệu này chỉ ra hiệu quả của PTP với mất mạng kết nối và khi mất tín hiệu GPS của các đồng hồ Grandmaster.
PTP is a moderately complicated protocol and some steps need to be taken to ensure a time synchronisation system will meet expectations, and some additional risks are introduced into the substation automation system.PTP là một giao thức khá phức tạp và vài bước cần phải thực hiện để đảm bảo một hệ thống đồng bộ thời gian sẽ đáp ứng được các mong muốn, và có thêm các rủi ro được đưa vào hệ thống tự động hóa trong Trạm biến áp.
Points to note are:Những điểm cần lưu ý là:
Ethernet switches used for PTP with the Power System Profile should have specific Power Profile support if time error reporting is to be meaningful.Các thiết bị chuyển mạch Ethernet dùng cho giao thức PTP trong hệ thống điện cần phải hỗ trợ cụ thể theo Power Profile nếu việc báo cáo độ sai lệch thời gian được chú trọng.
Not all peer to peer transparent clocks will meet the requirement to introduce no more than 50 ns of error, or be able to estimate time inaccuracy.Không phải là các đồng hồ TC ngang hàng đều đáp ứng được yêu cầu về độ sai lệch thấp hơn 50ns, hoặc có khả năng ước tính độ không chính xác thời gian.
There is limited native support for PTP in protection relays, but this is improving.Hiện vẫn còn ít rơ le bảo vệ hỗ trợ sẵn PTP, nhưng việc này đang cải thiện dần.
A number of manufacturers have released protection relays with PTP support since 2013, but this may be an option that must be specified at the time of order.Một số nhà sản xuất đã cung cấp các rơ le bảo vệ có hỗ trợ PTP từ năm 2013, nhưng đây có lẽ chỉ là một tùy chọn phải yêu cầu từ khi đặt mua.
Not all PTP grandmaster clocks or slave clocks (including translators) are designed for use in high voltage substations, even though they may support the Power Profile.Không phải tất cả các đồng hồ chủ PTP hoặc đồng hồ slave (bao gồm cả các bộ chuyển đổi) được thiết kế để sử dụng trong các trạm biến áp cao thế, ngay cả khi thiết bị đó hỗ trợ Power Profile.
Substation equipment should be tested for higher levels of electromagnetic compatibility (EMC) than office or light industrial equipment.Thiết bị trong trạm biến áp phải được thử nghiệm đối với việc can nhiễu điện từ trường mức cao (EMC) hơn so với thiết bị trong tổng đài hoặc công nghiệp nhẹ.
Time synchronisation is critical to the operation of synchrophasor monitoring and most sampled value process buses.Đồng bộ thời gian có tính then chốt đối với hoạt động giám sát đồng bộ pha và các bộ đo tín hiệu mẫu trên ngăn lộ.
It is essential that only authorised people have the ability to change the configuration and operation of PTP clocks, either through dedicated configuration tools, embedded web servers or via SNMP.Điều cần thiết là chỉ người thẩm quyền là có khả năng thay đổi cấu hình và sự hoạt động của các đồng hồ PTP, hoặc qua các công cụ cấu hình chuyên dụng, hoặc qua giao diện máy chủ dạng web, hoặc qua SNMP.
If clocks can be configured from the front panel then this should require the use of a password.Nếu các đồng hồ cho phép cấu hình tại chỗ qua bảng điều khiển tích hợp thì việc truy cập phải bảo mật bằng mật khẩu
Policies and procedures in place for protection relay configuration management should be adopted for timing systems (master clocks, transparent clocks and boundary clocks).Các chính sách và thủ thục thiết lâp cho quản trị cấu hình rơ le bảo vệ phải được áp dụng cho cả hệ thống đồng bộ thời gian (đồng hồ chủ, đồng hồ TC và BC)
There are many PTP profiles, each optimised for certain applications.Hiện tại có nhiều Profile PTP, mỗi loại profile quy định tối ưu cho một loại ứng dụng nhất định
The needs of substation automation systems are best met by the Power Profile, but default profiles may work, but with no certainty that this is the case.Các nhu cầu của các hệ thống tự động hóa trong trạm biến áp được đáp ứng tốt nhất bởi Power Profile, nhưng có thể Profile mặc định cũng hoạt động được nhưng không có gì chắc chắn đảm bảo cho việc này.
Other application specific profiles, such as the Telecoms Profile or IEEE Std 802.1AS Audio Video Profile, are most likely not going to work as the application requirements are simply too varied.Các Profile dành riêng cho ứng dụng khác, như là Telecom Profile hoặc IEEE Std 802.1AS Audio Video Profile có nhiều khả năng sẽ không làm việc như các yêu cầu của ứng dụng quá đa dạng.
Example PTP solutions In this section two examples of how to use PTP in a substation environment will be presented.Ví dụ giải pháp sử dụng PTP Trong phần này trình bày hai ví dụ về cách sử dụng PTP trong môi trường trạm biến áp.
The first will be for a completely new installation (a “greenfield” project) and the second is for a retrofit at an existing substation (a “brownfield” project).Ví dụ đầu tiên là lắp đặt mới hoàn toàn và ví dụ thứ hai là trang bị thêm tại một trạm biến áp hiện tại.
In addition, while not directly related to PTP, aHơn nữa bên cạnh PTP, một thiết kế mạng truyền dẫn có dự phòng cũng được trình bày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *