Hệ sinh thái số và quá trình chuyển đổi của Việt Nam đang trên đà phát triển

Hệ sinh thái số và quá trình chuyển đổi của Việt Nam đang trên đà phát triểnVietnam digital ecosystem and transformation well on track
Sự đồng thuận của các đại biểu tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp số Việt Nam nhất trí rằng các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam cuối cùng đã thành công, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ quốc gia vào cuối năm 2020.The consensus of participants at the National Forum on Developing Vietnam’s Digital Enterprises was unanimous in their agreement that Vietnam’s digital tech firms have been successful of late, with 2020 witnessing the rapid growth of the national tech sector.
Cộng đồng khổng lồ này có doanh thu ước tính 120 tỷ USD vào năm 2020 và là động lực quan trọng cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước.This massive community had estimated revenue of $120 billion in 2020 and is a critical driving force for the digital transformation process of the country.
Hiện có 58.000 công ty công nghệ kỹ thuật số, đã tạo ra hơn 1 triệu việc làm.Currently, there are 58,000 digital technology firms, which have created over 1 million jobs.
Các công ty công nghệ của Việt Nam cũng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của họ đối với đời sống kinh tế và xã hội của đất nước.Vietnam’s technology firms have also shown their increasing influence on the country’s social and economic life.
Trong thư gửi các doanh nghiệp công nghệ số, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phúc lợi của quốc gia đối với nền kinh tế cũng như giúp người dân có cuộc sống hiệu quả, an toàn và bền vững.In a letter to digital technology firms, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc acknowledged that the Vietnamese business community and digital technology have been vital in ensuring the wellbeing of the nation both for the economy as well as for citizens to live a productive, safe and sustainable life.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đồng ý rằng các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã thể hiện năng lực của mình khi nhanh chóng phát triển các giải pháp công nghệ ngăn chặn đại dịch.Minister of Information and Communications, Nguyen Manh Hung, agreed that Vietnam’s digital tech firms showed their capability when quickly developing tech solutions in containing the pandemic.
Các nền tảng học tập trực tuyến và khám sức khỏe từ xa - Ncovi, Bluezone và CoMeet - đều giúp Việt Nam quản lý COVID-19 và duy trì nền kinh tế.Online learning and remote health examination platforms – Ncovi, Bluezone and CoMeet – all helped Vietnam both manage COVID-19 and sustain the economy.
Be, một ứng dụng gọi xe “Làm tại Việt Nam” (Make in Vietnam), đã nhảy lên vị trí thứ hai trong thị trường đặt xe vào tháng 6 năm 2019, mặc dù mới chỉ được thiết lập vào năm 2018.Be, a Make in Vietnam ride-hailing app, jumped to the second position in the ride-hailing market by June 2019, though it was only set up in 2018.
Đến nay, ứng dụng đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống, hiện tại 10 tỉnh / thành phố và đã tạo việc làm cho 100.000 lái xe.To date, the app has had over 10 million downloads, is present in 10 cities/provinces and has created jobs for 100,000 drivers.
Không chỉ là một ứng dụng gọi xe, nó là một hệ sinh thái mở với các tính năng về hậu cần, giao thông, vận tải công cộng, tài chính và du lịch.More than a ride-hailing app, it is an open ecosystem with features in logistics, transportation, public transport, finance and tourism.
Nó cũng hướng tới mục tiêu trở thành một ngân hàng kỹ thuật số.It also aims to become a digital bank.
Base.vn, một công ty khởi nghiệp có 5 công nhân khi thành lập vào năm 2016, hiện sở hữu hàng loạt nền tảng mở với 50 ứng dụng cụ thể giúp số hóa nhiều công ty và tổ chức tại Việt Nam.Base.vn, a startup which had five workers in 2016 when it was established, now owns a series of open platforms with 50 specific apps that help digitise many companies and organizations in Vietnam.
Một nửa trong số 100 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN của Việt Nam 2020 là khách hàng của công ty.Half of the 100 ASEAN Outstanding Enterprise of Vietnam 2020 are clients of the company.
Ông Trương Quốc Hùng, CEO của VinBrain, một trong những công ty hàng đầu thế giới về AI, có ước mơ tham vọng hơn là biến Việt Nam thành cường quốc về AI bằng cách giải quyết các vấn đề của 7,4 tỷ người trên thế giới.Truong Quoc Hung, CEO of VinBrain, one of the world’s leaders in AI, has a more ambitious dream of turning Vietnam into an AI powerhouse by solving the problems of 7.4 billion people around the world.
DrAid, công ty đầu tiên dựa trên AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do người Việt Nam phát triển, đã được thành lập.DrAid, the first AI-based in the healthcare sector developed by Vietnamese, has been set up.
Nó đang được sử dụng bởi hơn 350 bác sĩ với hơn 100.000 hình ảnh y tế được tải lên mỗi tháng.It is being used by over 350 physicians with more than 100,000 medical images uploaded every month.
Việt Nam đứng thứ 55 về chuyển đổi số với 41 điểm trong Chỉ số Kết nối Toàn cầu (GCI 2020).Vietnam ranked 55th in digital transformation with 41 points in the Global Connectivity Index (GCI 2020).
Kể từ năm 2015, Chỉ số Kết nối Toàn cầu đã theo dõi sự tiến bộ của 79 nền kinh tế trong việc triển khai cơ sở hạ tầng và năng lực kỹ thuật số.Since 2015, the Global Connectivity Index has tracked the progress of 79 economies in deploying digital infrastructure and capabilities.
Chỉ số năm nay đánh giá 79 quốc gia dựa trên hiệu suất của họ trong 40 chỉ số theo dõi tác động của CNTT-TT đối với nền kinh tế của một quốc gia, khả năng cạnh tranh kỹ thuật số và tăng trưởng trong tương lai.This year’s index benchmarks 79 countries according to their performance in 40 indicators that track the impact of ICT on a nation’s economy, digital competitiveness and future growth.
Tổng hợp lại, các quốc gia này chiếm 95% GDP toàn cầu.Combined, these countries account for 95% of global GDP.
Các công ty khởi nghiệp bắt đầu chủ động bắt kịp các nhóm (tiên tiến) khác.Starters are proactively catching up with the other clusters.
Điểm trung bình của cả ba nhóm đã được cải thiện kể từ năm 2015, với Các công ty khởi nghiệp cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cao nhất với 4,95%, tiếp theo là Hỗ trợ (Adopter) (4,58%) và Dẫn đầu (Frontrunner) (3,38%).The average scores of all three clusters have improved since 2015, with Starters showing the highest compound annual growth rate (CAGR) with 4.95%, followed by Adopters (4.58%) and Frontrunners (3.38%).
Việt Nam là một trong những quốc gia trở thành nền kinh tế áp dụng vào năm ngoái.Vietnam is one of the countries becoming adopter economies last year.
Các nền kinh tế có tốc độ phát triển CNTT-TT cao hơn có thể thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số để ứng phó nhanh hơn với đại dịch COVID-19, giảm tác động tiêu cực lên GDP bình quân đầu người 50%.Economies with higher ICT maturity could drive digital transformation to respond quicker to the COVID-19 pandemic, mitigating the negative impact on GDP per capita by 50%.
Họ cũng có thể triển khai các công cụ và dịch vụ kỹ thuật số để giảm thiểu tác động của việc khóa máy và xa rời xã hội.They also could deploy digital tools and services to mitigate the impact of lockdowns and social distancing.
Do sự sẵn có của các giải pháp băng thông rộng, đám mây, AI và IoT tốc độ cao, họ đã nhanh chóng triển khai các mô hình lực lượng lao động phân tán, chuyển sang nền tảng thương mại điện tử và chuyển đổi kỹ thuật số hoạt động của mình để duy trì tính liên tục của doanh nghiệp.Due to the availability of high-speed broadband, cloud services, AI, and IoT solutions, they quickly implemented distributed workforce models, migrate to e-commerce platforms and digitally transform their operations to maintain business continuity.
Với tham vọng trở thành cường quốc trong một phần tư thế kỷ tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ổn định và gia tăng trong một phần tư thế kỷ tới.With ambitions to become a powerhouse in over the next quarter-century, Vietnam aims to have a steady and increasing GDP growth for the next quarter-century.
Điều này, các nhà lãnh đạo quốc gia cảm thấy sẽ chỉ có thể thực hiện được với một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số mạnh mẽ.This, the nation’s leaders feel will only be possible with a robust digital transformation strategy.
OpenGov Asia đã báo cáo về kế hoạch của Việt Nam trong việc tăng trưởng GDP của quốc gia 7,5% -8% hàng năm trong 25 năm tới.OpenGov Asia reported on Vietnam’s plans to grow the nation’s GDP by 7.5%-8% annually in the next 25 years.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *