Health

Bối cảnh và giới thiệu về nghiên cứuContext and Introduction to the Study
Mục tiêu và phạm vi nghiên cứuObjectives and Scope of the Study
Mục tiêu nghiên cứuObjectives
Phạm vi nghiên cứuScope of the study
Một số khái niệmConceptual Framework
Định nghĩa xung đột lợi íchDefinition of conlfict of interest
Xung đột lợi ích và tham nhũngConlfict of interest and corruption
Các hình thức xung đột lợi íchForms of conlfict of interest
Phương pháp nghiên cứuMethodology
Rà soát khung pháp lý và tổng hợp kinh nghiệm quốc tếReviewing legal frameworks and international experiences
Nghiên cứu khảo sátSurveys
Thảo luận nhómGroup discussions
Hạn chế của nghiên cứu thực địa (khảo sát và thảo luận nhóm)Limitations of the field surveys (surveys and group discussions)
Kết quả nghiên cứuResults
Khung pháp lý kiểm soát Xung đột lợi ích và đối chiếu kinh nghiệm quốc tếThe legal framework for managing Conlfict of Interest and international experiences
Kiểm soát về thu nhập và tài sảnRestrictions on income and assets
Hạn chế về các hoạt động kinh doanhRestrictions on business activities
Hạn chế trong khi đảm nhiệm công vụRestrictions on public ofice mandate
Kết quả nghiên cứu thực địaField study results
Nhận thức về Xung đột lợi íchAwareness of Conlfict of interest
Cảm nhận và trải nghiệm các tình huống Xung đột lợi íchPerception and experience of Conlfict of Interest situations
Đánh giá về hiệu quả thực thi các quy định liên quan tới Xung đột lợi íchEvaluating the effectiveness of enforcement of Conlfict of Interest-related regulations
Thái độ của Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trước các tình huống Xung đột lợi íchThe attitude of public employees toward Conlfict of Interest situations
Kết luận và kiến nghịConclusion and Recommendations
Kết luậnConclusion
Cung cấp dịch vụ công;Public service delivery;
Bổ nhiệm và tuyển dụng;Recruitment and appointment;
Quản lý đấu thầu;Procurement;
Cấp phép, phê duyệt dự án;Licensing and approval of projects;
htanh tra, kiểm tra; vàInspection and auditing; and
Xử lý vi phạm.Handling of violations.
Bốn hình thức Xung đột lợi ích phổ biến được nghiên cứu là:Four popular forms of Conlfict of Interest examined in this study are:
Tặng/nhận quà (bằng tiền và không bằng tiền);Gitf-giving/receiving (cash and noncash gitfs);
Đầu tư chia sẻ lợi ích;Interest-sharing investment;
Sử dụng lợi thế thông tin để vụ lợi; Using inside information for personal interest;
Ra quyết định hoặc tác động có lợi cho người thân.Making decisions in favor of family members.
Dấu hiệu của việc thương mại hóa mối quan hệ giữa nhà nước và tư nhânEvidence of state commercialization
Cung cấp dịch vụ côngPublic service delivery
Bổ nhiệm và tuyển dụngRecruitment and appointment
Quản lý đấu thầuProcurement
Cấp phép và phê duyệt dự ánProject licensing and approval
Thanh tra và kiểm traInspection and audit
Xử lý vi phạm.Handling of violations.
Cấp phép và phê duyệt dự ánProject licensing and appraisal
Bổ nhiệm và tuyển dụng.Recruitment and appointment.
Tặng/nhận quàGitf-giving
Ra quyết định hoặc tác động có lợi cho người thânDoing family members or relatives favors
Sử dụng lợi thế thông tin để vụ lợi.Using inside information for personal benefit.
Mức độ phổ biến của Xung đột lợi íchPrevalence of Conlfict of Interest
Sách Hướng dẫn cho Quý vị về Dịch vụ của First HospitalYour Guidebook to First Hospital Services
Mục Lục Table of contents
Tạo tài khoản trực tuyến của quý vị Create your online account
Chọn bác sĩ của quý vị — và đổi bác sĩ bất cứ lúc nàoChoose your doctor — and change anytime
Nhận dịch vụ chăm sócGetting care
Dịch vụ chăm sóc xa nhàCare away from home
Đến các cuộc hẹn đã được xếp lịch đúng giờTimely access to scheduled appointments
Lấy thuốc theo toaGetting your prescriptions
Quản lý bệnh trạng mãn tính (Miền Bắc California)Managing chronic conditions (Northern California)
Các chương trình hỗ trợ chăm sóc toàn diện trong khu vực (Miền Nam California)Regional Complete Care Support Programs (Southern California)
Thông tin chủng ngừa của quý vịYour immunization information
Chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cấp cứuUrgent and emergency care
Bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vịProtecting your privacy and security
Quyền và trách nhiệm của quý vịYour rights and responsibilities
Chính sách và thủ tụcPolicies and procedures
Hướng dẫn dành cho hội viên khuyết tậtGuide for members with disabilities
Hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vịHelp in your language
Thông báo không phân biệt đối xửNondiscrimination notice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *