Kế hoạch nguồn nhân lực của Việt Nam cho chuyển đổi số quốc gia

Kế hoạch nguồn nhân lực của Việt Nam cho chuyển đổi số quốc giaVietnam’s human resources plan for national digital transformation
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) tiết lộ rằng họ đang lập một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số để hỗ trợ và thúc đẩy các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.The Ministry of Information and Communications (MIC) has revealed that it is creating a plan to develop digital human resources that would support and bolster its national digital transformation goals.
Kế hoạch 'Nâng cao nhận thức, chuẩn bị kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030', kêu gọi đào tạo các kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ số và kinh doanh số.The plan ‘Raising awareness, preparing skills and developing human resources for national digital transformation by 2025, with a vision until 2030’, calls for training in skills for digital transformation, digital technology, digital services and digital business.
Về cơ bản, đó là xây dựng lực lượng nòng cốt và mạng lưới các chuyên gia về chuyển đổi số trên toàn quốc để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa quá trình chuyển đổi số.Essentially it is about building a core force and a network of specialists for digital transformation nationwide that would lead, organise and spread the digital transformation process.
Các nhà lãnh đạo đất nước tin tưởng chắc chắn rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt làm nền tảng cho chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả và bền vững, dẫn đến sự phát triển thành công của chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.The country’s leaders firmly believe that digital transformation is the key factor that underpins rapid, effective and sustainable digital transformation which would lead to the successful development of digital government, digital economy and digital society.
Quy hoạch dự kiến sự phát triển của mạng lưới chuyển đổi số ở cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và nhu cầu tuyển chọn, đào tạo và đưa vào thực hành cho ít nhất 1.000 chuyên gia về chuyển đổi số cho các lĩnh vực, ngành và địa phương.The plan envisions the development of the digital transformation network at the national, ministerial and provincial levels and the need to select, train and offer practice to at least 1,000 specialists in digital transformation for different fields, branches and localities.
Khóa đào tạo được thiết kế theo mô hình tầng lớp trong đó các chuyên gia sẽ đào tạo cán bộ tại các cơ quan, tổ chức của họ.The training is designed around a cascade model where the specialists, in turn, will train officers at their agencies and organisations.
Nhóm này sẽ đóng vai trò lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia.This group will act as the core force to lead the national digital transformation process.
Bộ cho rằng các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp cần chú trọng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng chuyển đổi số và kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người lao động.The ministry believes that state agencies, organisations and businesses need to attach importance to providing short-term training courses in digital transformation skills and digital skills to their officers, civil servants and workers.
Một hệ thống đào tạo trực tuyến mở cung cấp các khóa đào tạo mở về kỹ năng chuyển đổi số và kỹ năng ứng dụng CNTT cho công chức, người lao động và người dân cũng sẽ rất quan trọng đối với một chiến lược như vậy.An open online training system that offers open training courses in digital transformation skills, and IT application skills to civil servants, workers and people would also be critical to such a strategy.
Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, đặc biệt là sự phát triển của xã hội số, Bộ cho rằng việc dạy các kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp là vô cùng cần thiết.To ensure adequate human resources for digital transformation, especially the development of digital society, the ministry feels that it is essential to teach digital skills in educational establishments at all levels.
Ít nhất 50% tổng số cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông cần có các môn học về kỹ năng số, công nghệ số cũng như giáo dục STEM / STEAM / STEAME vào năm 2025.At least 50% of total education establishments from primary to high education levels need to have subjects in digital skills, digital technology as well as STEM/STEAM/STEAME education by 2025.
Mục tiêu là có 90% tổng số cơ sở giáo dục đào tạo này vào năm 2030The goal is to have 90% of all institutes offering this by 2030.
Việt Nam cũng cần đẩy mạnh đào tạo về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số bằng cách mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới, tăng chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân và công nhân kỹ thuật về công nghệ số (AI, điện toán đám mây, IoT và Blockchain), công nghệ số ứng dụng, nền kinh tế số (quản trị số, kinh doanh số), và xã hội số (truyền thông số và quản lý xã hội số).Vietnam also needs to promote training in digital technology, digital economy and digital society by opening new training majors, increasing the quotas for training engineers, bachelor’s degree holders and technical workers in digital technology (AI, cloud computing, IoT and Blockchain), digital technology application, digital economy (digital administration, digital business), and digital society (digital communication and digital society management).
Kể từ khi triển khai cách đây 6 tháng, chương trình chuyển đổi số quốc gia do Bộ TT&TT xây dựng đã thúc đẩy chuyển đổi số khắp các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.Since its launch six months ago, the national digital transformation program built by MIC has driven digital transformation throughout localities, agencies and enterprises.
Để chương trình được duy trì và thành công, phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số là nền tảng cấp thiết và quan trọng.For the program to be sustained and successful, developing human resources for digital transformation is an urgent and important foundation.
Ông Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, cho biết chính quyền tỉnh đã được tham mưu thống kê các chương trình đào tạo về chuyển đổi số trong số các chương trình đào tạo thường xuyên, hàng năm cho công chức cấp phường / xã trở lên.Le Ngoc Han, director of the Quang Ninh Department of Information and Communications, said the provincial authorities have been advised to list the digital transformation training programs among regular, annual training programs for civil servants at ward/commune units and higher levels.
Chuyển đổi số sẽ là một trong những học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo áp dụng cho cán bộ từ cấp ấp, xã, phường đến quận, huyện, thị xã.Digital transformation will be one of the compulsory modules in the training program applied to officers from hamlet, commune, and ward to district and town levels.
Tỉnh sẽ phối hợp với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các đối tác trong và ngoài nước, phối hợp với Đại học Thái Nguyên để chuẩn bị nguồn nhân lực.Province will collaborate with institutes, schools, research centres, domestic and foreign partners and cooperate with Thai Nguyen University to prepare human resources.
Nhiều cơ sở giáo dục coi chuyển đổi kỹ thuật số là 'chuyển đổi các trường đại học thành một quốc gia kỹ thuật số thu nhỏ', nơi phương pháp giảng dạy và đánh giá sẽ thay đổi hoàn toàn và mọi người đều có cơ hội học tập suốt đời.Many education establishments consider digital transformation as ‘converting universities into a miniature digital country’, where the teaching and assessment methods will change completely and everyone has lifetime study opportunities.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo và mở thêm các chuyên ngành đào tạo.The Posts and Telecommunications Institute of Technology said it will continue expanding training scale and opening more training majors.
Năm 2020, hai chuyên ngành mới được mở, bao gồm Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa (Định hướng Robot) và Công nghệ Tài chính (Fintech).In 2020, two new majors were opened, including Control Engineering & Automation (Robotic Orientation) and Fintech.
Viện có kế hoạch mở Công nghệ Dữ liệu và Mạng Vạn vật (IoT) vào năm 2021, và hậu cần và báo chí kỹ thuật số trong tương lai gần.The Institute plans to open Data Engineering and IoT in 2021, and logistics and digital journalism in the near future.
Ở cấp quốc gia, một trong sáu vấn đề hợp tác giữa Bộ TT&TT và Bộ Giáo dục và Đào tạo là hợp tác đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn đầu ra cho nguồn nhân lực kỹ thuật số.At the national level, one of six issues for cooperation between MIC and the Ministry of Education and Training is joining forces to train and build outcome standards for digital human resources.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *