Lifeline và Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ ACP – Việt-Anh

Lifeline và Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ ACPLifeline and the Affordable Connectivity Program
Giảm Giá Điện thoại và mạng điện toán cho gia đình lợi tức thấpDiscounted phone and internet for low-income households
Dịch vụ mạng điện toán (tốc độ cao) cần thiết để làm các công việc hàng ngày, bao gồm học hành và làm bài tập, liên lạc, tìm việc, giao dịch ngân hàng và sử dụng dịch vụ y tế tại nhà.Broadband (high-speed) internet service is essential for conducting the necessary tasks of daily life, including learning and doing homework, telecommuting, looking for a job, banking, and accessing remote health services.
Hướng dẫn này giới thiệu đến quý vị hai chương trình giảm giá tiền mạng điện toán tốc độ cao và trữ liệu cho thiết bị di động của chính phủ dành cho các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đủ tiêu chuẩn.This guide introduces the two federal programs that offer discounts on home broadband and wireless data service for qualifying low- and moderate-income households.
Trong đời sống viễn thông hàng ngày, thật khó để hoàn tất các công việc cần thiết nếu không “được kết nối.” Gọi bác sĩ, chờ tin từ chủ hãng, họp trong “Zoom,” hay học ở nhà trong thời gian đại dịch – tất cả các sinh hoạt này và muôn ngàn thứ khác lệ thuộc vào dịch vụ điện thoại và mạng điện toán. Trong nỗ lực bảo đảm các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình có các dịch vụ cần thiết này bất kể vấn đề lệ phí, Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (Federal Communications Commission-FCC) có hai chương trình giúp giảm giá dịch vụ điện thoại và mạng điện toán cho người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn. Lifeline giúp giảm giá điện thoại và mạng điện toánIt’s virtually impossible to accomplish the necessary tasks of daily life without being “connected.” Calling a doctor, hearing from an employer, attending a “Zoom” meeting, or being schooled at home during a pandemic—all of these activities, and countless others, depend on access to reliable phone and internet service. In an effort to ensure that low- and moderate-income households have access to these essential services despite affordability issues, the Federal Communications Commission (FCC) offers two programs that provide discounts on phone and internet service for eligible consumers.
Chương trình Lifeline của chính phủ liên bang giúp những gia đình có lợi tức thấp đủ tiêu chuẩn nhận Lifeline trong mỗi tiểu bang.Lifeline discounted phone and internet service
Lifeline hỗ trợ giá lên đến $9.25 mỗi tháng (lên đến $34.25 cho các cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc) mỗi tháng cho các dịch vụ mạng điện toán thông rộng (broadband) hay dịch vụ gộp chung điện thoại/mạng điện toán nếu dịch vụ đủ tiêu chuẩn của Lifeline cho tất cả các gia đình có lơị tức thấp trong mọi tiểu bang.The federal Lifeline program supports a discount of up to $9.25 per month (up to $34.25 for residents of Tribal lands) on broadband internet service or eligible bundled phone/internet service for eligible low-income households in every state.
Chương trình cũng trợ giá lên đến $5.25 cho dịch vụ chỉ dùng điện thoại đối với những gia đình chỉ muốn chọn trợ giá này.The program also supports a discount of up to $5.25 for households that choose to use the benefit for voice-only service.
(Dùng trợ giá của Lifeline chỉ cho dịch vụ điện thoại đáng lẽ đã kết thúc vào ngày 1 tháng 12, 2021, nhưng ngày hết hạn đã được hoãn lại trong một năm.) Chính phủ trả tiền trợ giá trực tiếp cho các hãng cung cấp các dịch vụ có nhận chương trình Lifeline, kết quả tiền hóa đơn của quý vị sẽ thấp hơn.(Voice-only Lifeline support was scheduled to end on Dec. 1, 2021, but that phase-out has been paused for one year.) The money is paid directly to participating service providers, resulting in a lower bill for you.
Mỗi gia đình chỉ được chọn một chương trình giảm giá của Lifeline (không phải mỗi người).Only one Lifeline discount is allowed per household (not one per person).
Quý vị có thể dùng Lifeline một là cho dịch vụ điện thoại (đường dây điện thoại trong nhà hay một điện thoại không dây) hay dịch vụ mạng điện toán (bao gồm gói gộp chung điện thoại và mạng điện toán) ở nhà hay trong điện thoại di động của quý vị.You can use Lifeline for either phone service (one home landline or one wireless phone) or internet service (including bundled phone and internet) at home or via your wireless phone.
Tiêu ChuẩnEligibility
Để đủ tiêu chuận được nhận Lifeline:To qualify for the Lifeline program:
Gia đình của quý vị có lợi tức ở mức hay dưới 135% ấn định diện nghèo của chính phủ liên bang (Federal Poverty Guidelines) hayYour household has an income that is at or below 135% of the Federal Poverty Guidelines, or
Quý vị hay thành viên trong gia đình của quý vị (như vợ/chồng, hay con cái hoặc người phụ thuộc) nhận trợ cấp từ Chương Trình Phiếu Thực Phẩm SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), bảo hiểm y tế Medicaid, Trợ Cấp Ở Nhà Tập Thể của Liên Bang, Trợ Cấp Khuyết Tật SSI, Trợ Cấp Hưu Trí Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót hay các chương trình ấn định cho Bộ Lạc (https://www.lifelinesupport.org/do-i-qualify/#programs).You or a member of your household (such as your spouse, or your child or dependent) receives benefits through the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Medicaid, Federal Public Housing Assistance, Supplemental Security Income (SSI), the Veterans and Survivors Pension Benefit, or certain Tribal programs.
Khi nộp đơn xin, quý vị cần chứng minh quý vị đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như nộp các cùi ngân phiếu lương, giấy khai thuế, hay một thẻ, thơ hoặc văn bản chứng tỏ quý vị có nhận một trong các chương trình trợ cấp được thừa nhận.When you apply, you need to show proof of eligibility, which could be pay stubs, a tax return, or a card, letter or other document demonstrating that you participate in one of the accepted assistance programs.
Để đủ tiêu chuẩn nhận Lifeline cho Bộ Lạc mà người hưởng sẽ được trợ giá dịch vụ viễn thông lên đến $25 mỗi tháng (tổng cộng lên đến $34.25), quý vị phải sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang thừa nhận và có lợi tức ở mức hay dưới 135% mức ấn định diện nghèo của chính phủ Liên Bang hay có nhận một trong các chương trình trợ cấp của chính phủ được liệt kê phần trên (#2) hoặc nhận Trợ Cấp của Văn Phòng Sự Vụ Thổ Dân Da Đỏ, Chương Trình Head Start (chỉ cho các gia đình có mức lợi tức đủ tiêu chuẩn),Trợ Cấp Tạm Thời của Bộ Lạc cho Gia Đình Có Nhu Cầu (Tribal TANF), hay Chương Trình Cấp Phát Thực Phẩm trong các vùng Dành Riêng Cho Thổ Dân Da Đỏ.To qualify for Tribal Lifeline, which provides an additional discount of up to $25 per month (up to $34.25 total), you must live on federally recognized Tribal lands and have an income at or below 135% of the Federal Poverty Guidelines or participate in one of the assistance programs listed above (#2) or in Bureau of Indian Affairs General Assistance, Head Start (only households meeting the income qualifying standard), Tribal Temporary Assistance for Needy Families (Tribal TANF), or Food Distribution Program on Indian Reservations.
Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn, quý vị viếng trang Do I Qualify?Learn more about how to qualify.
Cách Nộp ĐơnHow to apply
Quý vị có thể nộp đơn xin vào chương trình Lifeline của chính phủ liên bang:You can apply for federal Lifeline:
Trên mạng điện toán: Dùng hệ thống xác định đơn xin Lifeline National Verifier để tạo một tài khoản và để biết nếu quý vị đủ tiêu chuẩn.Online: Use the Lifeline National Verifier application system to create an account and see if you qualify.
Qua thơ gởi: In đơn ra và điền đầy đủ (Anh Ngữ / Tây Ban Nha) và gởi đơn cùng với các giấy tờ chứng minh quý vị đủ tiêu chuẩn đến: USAC, Lifeline Support Center, P.O. Box 7081, Lon‐ don, KY 40742.By mail: Print and complete an application (English / Spanish) and mail it with your proof of eligibility to: USAC, Lifeline Support Center, P.O. Box 7081, London, KY 40742.
Nếu có mọi câu hỏi về đơn của quý vị, hay muốn đơn được gởi đến cho quý vị điền, liên lạc Lifeline ở số 800-234-9473 hay gởi email đến LifelineSupport@usac.org.If you have questions about your application or would like an application mailed to you, contact Lifeline at 800-234-9473 or LifelineSupport@usac.org.
Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ có 90 ngày để chọn hãng điện thoại hay dịch vụ mạng điện toán và ghi danh vào dịch vụ.If you qualify, you will have 90 days to choose a phone or internet company and sign up for service.
Quý vị tìm hãng cung cấp dịch vụ có nhận chương trình Lifeline bằng cách dùng công cụ dò tìm: Companies Near Me.You can find a service provider that participates in Lifeline by using the online search tool.
Cư dân ở California, Oregon và Texas cần hỏi hãng cung cấp dịch vụ điện thoại hay mạng điện toán của họ hoặc viếng trang mạng của Lifeline trong tiểu bang họ ở để biết cách nộp đơn.Residents of California, Oregon and Texas should check with their phone or internet service provider or visit their state’s Lifeline website to find out how to apply.
Vui lòng xem “Quý vị cần biết thêm điều gì” dưới đây để biết thêm chi tiết.See “What else you should know,” below, for details.
Muốn Tìm hiểu thêm hay cần giúp đỡLearn more or get help
Chương trình Lifeline của chính phủ liên bang được điều hành bởi Công Ty Universal Service Administrative Company (USAC).The federal Lifeline program is administered by the Universal Service Administrative Company (USAC).
Trang mạng của USAC (LifelineSupport.org) cung cấp thêm chi tiết về chương trình, bao gồm trách nhiệm của quý vị (thí dụ, tái xác định vẫn đủ tiêu chuẩn mỗi năm và thông báo cho hãng cung cấp dịch vụ biết nếu quý vị dọn đi hay không còn nhận Lifeline) cũng như các quyền của quý vị (thí dụ, đổi sang hãng khác và nhận được dịch vụ phải đúng theo tiêu chuẩn của Nha Thanh Tra Mậu Dịch FCC đặt ra).The USAC website (LifelineSupport.org) provides additional information about the program, including your responsibilities (for example, recertifying your eligibility each year and notifying your service provider if you move or no longer qualify for Lifeline) and your rights (to switch service providers and to receive service that meets standards set by the FCC, for example).
Hãng cung cấp dịch vụ của quý vị có thể giúp nhiều vấn đề như đổi gói cước hay các thắc mắc về hóa đơn.Your service provider can help with many issues, such as service plan changes or billing questions.
Nếu chưa bắt đầu dùng Lifeline hay hãng dịch vụ của quý vị không thể giúp, quý vị liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ của Lifeline (800-234-9473 hay LifelineSupport@usac.org), theo giờ làm việc miền Đông từ 9:00 giờ sáng đến 9:00 tối mỗi ngày.If you haven’t started Lifeline yet or your service provider can’t help you, you can contact the Lifeline Support Center (800-234-9473 or LifelineSupport@usac.org), open every day from 9 a.m. to 9 p.m. Eastern Time.
Trang Giúp Đỡ của USAC (Get Help) cho thêm tin tức.The USAC Help page offers more information.
Quý vị cần biết thêm điều gìWhat else you should know
Nếu có Lifeline miễn phí, cứ cách 30 ngày, quý vị phải dùng tối thiểu một lần để duy trì dịch vụ.If your Lifeline service is free, you must use it at least once every 30 days to maintain your service.
Nếu không, quý vị sẽ nhận được thơ thông báo trong 15 ngày, quý vị phải dùng hay dịch vụ sẽ bị cắt.If you don’t, you will get a 15-day notice to use it or it will get turned off.
Muốn biết thêm chi tiết, quý vị vào trang Program Rules.Learn more.
Chương Trình Link Up trợ giá cho cư dân sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang thừa nhận một số tiền lên đến $100 để gắn dịch vụ điện thoại trong nhà.Link Up assistance provides up to $100 to qualified residents of federally recognized Tribal lands to put toward the cost of establishing home phone service.
Đối với giá dịch vụ khởi sự lên đến $200, Link Up cũng sẽ có kế hoạch giúp hoãn trả, không tính tiền lời cho người đặt dịch vụ lên đến một năm.For service initiation charges of up to $200, Link Up also provides a deferred, no-interest payment plan to the subscriber for up to one year.
Để biết thêm chi tiết, xem trang Enhanced Tribal Benefit. Cư dân California, Oregonn và Texas nộp đơn vào Chương Trình Lifeline của chính phủ liên bang qua thủ tục nộp đơn trong tiểu bang họ ở. Để biết hướng dẫn cụ thể cách nộp đơn xin vào Lifeline trong bất kỳ các tiểu bang này, quý vị chọn trong danh sách liệt kê tiểu bang trong trang mạng của National Verifier và nhấn vào “Get Started”(bắt đầu). Ít ra ở California, tiền dịch vụ được giảm hơn $9.25 hàng tháng nếu hãng dịch vụ nhận Lifeline của chính phủ liên bang, và quý vị đủ tiêu chuẩn thông qua các chương trình trợ cấp khác.Learn more. Residents of California, Oregon and Texas apply for the federal Lifeline benefit through their state’s own application process. For specific directions on how to apply for Lifeline in any of these states, select the state from the dropdown menu on the National Verifier webpage and click “Get Started.” (At least in California, the monthly service discount is greater than the $9.25 provided under the federal program, and you can qualify through participation in additional assistance programs.
Để biết thêm chi tiết, quý vị đọc ấn bản “Kết Nối Đến Chương Trình LifeLine của California và Tiết Kiệm!” của cơ quan Consumer Action.Learn more in Consumer Action’s “Connect to California LifeLine and Save!”)
Tuy chương trình trợ giá của Lifeline được dùng cho dịch vụ mạng điện toán thông rộng có nhận Lifeline, nhưng cũng có các dịch vụ mạng điện toán thông rộng giá rẻ khác (liệt kê dưới đây); chọn một trong các dịch vụ này và dùng LifeLine để được giảm giá dịch vụ điện thoại/dung lượng có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhiều gia đình.While the Lifeline discount can be applied toward an eligible broadband internet service, there are other options for discounted broadband (presented below); choosing one of these and applying your Lifeline discount to a mobile voice/data service may be a better choice for many households.
Dịch vụ mạng điện toán tốc độ nhanh giá rẻ và được trợ giáLow-cost and discounted broadband service
Ngoài việc có Chương trình Lifeline, người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn hiện có hai cách khác để tiết kiệm tiền cho mạng điện toán tốc độ cao: các gói cước giảm giá của nhiều công ty cung cấp mạng điện toán thông rộng, và được chính phủ liên bang trợ giá hàng tháng lên đến $30 ($75 cho các cư dân sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được thừa nhận).In addition to the Lifeline program, qualifying consumers now have two other ways to save on high-speed internet: discounted service plans offered by many of the companies that deliver broadband, and a monthly benefit of up to $30 ($75 for residents of qualifying Tribal lands) provided by the federal government.
Các gói cước mạng điện toán thông rộng giá rẻLow-cost broadband plans
Những người tiêu thụ nào chỉ muốn dùng Lifeline trợ giá của họ để giảm tiền điện thoại hàng tháng thay vì dùng nó cho dịch vụ mạng điện toán thông rộng, một trong số ít chương trình mạng điện toán thông rộng giá rẻ là lựa chọn tốt.For consumers who would rather use their Lifeline discount to reduce the cost of monthly phone service than apply it to broadband service, one of the handful of low-cost broadband programs is a good option.
Các chương trình này bao gồm Access của hãng AT&T, mạng Essentials của hãng Comcast, Spectrum Internet Assist của Charter, và còn có một số hãng cung cấp dịch vụ khác cũng như các tổ chức vô vụ lợi.These programs include Access from AT&T, Internet Essentials from Comcast, Spectrum Internet Assist from Charter, and offerings from a handful of other service providers and nonprofits.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình này, quý vị nên đọc ấn bản của cơ quan Consumer Action: Tăng Tốc Độ: Mạng Điện Toán thông rộng cho những gia đình lợi tức thấpLearn more about these programs in Consumer Action’s Getting Up to Speed: Broadband internet for low-income households.
Mỗi gói cước của mạng điện toán cho lợi tức thấp của từng công ty đặt tiêu chuẩn hơi khác nhau, các tính năng của gói cước (như tốc độ của dung lượng) và giá cả, nhưng tất cả đều dành cho những gia đình có lợi tức không quá mức ấn định hay có nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp được thừa nhận.Each company’s low-income broadband plan has slightly different eligibility requirements, plan features (such as data speed) and prices, but all are open to households that don’t exceed income limits or that participate in any of a number of assistance programs.
Để biết chi tiết về gói cước, bao gồm phí tổn, tính năng/tốc độ, thiết bị cần thiết, hướng dẫn về tiêu chuẩn và cách nộp đơn, quý vị nên đọc ấn bản các gói cước cho mạng điện toán thông rộng cho người có lợi tức thấp do cơ quan Consumer Action phát hành: Low-income Broadband Plans.Get plan details, including costs, features/speeds, needed equipment, eligibility guidelines and application instructions in Consumer Action's Low-income Broadband Plans publication.
Nhiều chương trình này có thêm gói cước đặc biệt cho người tiêu thụ nào đủ tiêu chuẩn được vào Chương Trình Affordable Connectivity Program (Kết Nối Giá Rẻ) (xem dưới đây).Many of these programs have added special service plans for consumers who qualify for the Affordable Connectivity Program (see below).
Các gói cước này có thể cung cấp tốc độ nhanh và/hay nhiều dung lượng hơn (ngay cả không giới hạn) so với gói cước mạng điện toán thông rộng bình thường của công ty.These plans may offer faster speeds and/or more (even unlimited) data than the company’s standard low-income broadband plan.
Dùng LifeLine trợ giá cho một trong các gói cước này, quý vị có thể được dịch vụ mạng điện toán miễn phí (mặc dù phải đóng tiền thuế và lệ phí phụ trội).Applying the program benefit to one of these plans could result in free broadband service (though taxes and fees may be extra).
Chương Trình Kết Nối Giá RẻAffordable Connectivity Program
Hầu hết người có Lifeline cũng như các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đều đủ tiêu chuẩn nhận được dịch vụ mạng điện toán giảm giá lên đến $30 mỗi tháng (lên đến $75 cho cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc) chiếu theo Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ, tiếng Anh viết tắt ACP.Most Lifeline participants, as well as other low- and moderate-income households, are eligible to receive an internet service discount of up to $30 per month (up to $75 for residents of Tribal lands) under the Affordable Connectivity Program (ACP).
Chương Trình ACP thay thế cho EBB (Emergency Broadband Benefit); EBB là chương trình trợ giá tạm thời cho người tiêu thụ có và duy trì dịch vụ kết nối viễn thông trong lúc đại dịch.The ACP replaced the Emergency Broadband Benefit (EBB), a temporary service subsidy that was established to help consumers get and stay connected during the pandemic.
Tuy ACP trợ giá $30, thấp thơn EBB đã trợ giá $50, nhưng ACP kéo dài lâu hơn.While the ACP benefit of $30 is lower than the $50 the EBB provided, the ACP is a longer-term program.
ACP cũng giúp cho nhiều gia đình hơn.It also is available to more households.
Những gia đình đủ tiêu chuẩn cũng có thể được trợ giá chỉ một lần một và số tiền có thể lên đến $100 để mua máy vi tính xách tay, máy vi tính lớn hay máy tính bảng từ các công ty có nhận chương trình trợ giá của chính phủ nếu gia đình đóng hơn $10 nhưng dưới $50 vào giá mua.Eligible households can also receive a one-time discount of up to $100 to purchase a laptop, desktop computer or tablet from participating providers if they contribute more than $10 but less than $50 toward the purchase price.
Mỗi gia đình chỉ được có một dịch vụ giảm giá mỗi tháng và mua một máy giảm giá.Only one monthly service discount and one device discount is allowed per household.
Tiền trợ giá sẽ được trả thẳng cho công ty dịch vụ có nhận chương trình, kết quả tiền hóa đơn của quý vị sẽ thấp hơn.The monthly benefit is paid directly to the participating service provider, resulting in a lower bill.
Khách hàng đủ tiêu chuẩn trong chương trình trợ giá này có thể liên lạc bất cứ lúc nào với các công ty dịch vụ có trong chương trình trợ giá nếu họ muốn đổi sang công ty khác.Eligible customers can take the discount to a different participating service provider at any time, should they choose to switch providers.
Lưu ý: Quý vị có thể nhận được cả hai chương trình trợ giá LifeLine và ACP cùng một lúc, thí dụ, dùng Lifeline để giảm giá điện thoại di động và dùng ACP để giảm giá mạng điện toán.Note: You can receive both a Lifeline benefit and the Affordable Connectivity Program benefit at the same time—for example, a mobile phone with a Lifeline discount and home internet with the ACP discount.
Tiêu ChuẩnEligibility
Để đủ tiêu chuẩn vào chương trình:To qualify for the program:
Lợi tức của gia đình quý vị phải ở mức hay dưới 200% mức ấn định cho diện nghèo của chính phủ liên bang (Federal Poverty Guidelines), hayYour household must have an income that is at or below 200% of the Federal Poverty Guidelines, or
Quý vị hay một thành viên trong gia đình quý vị (như vợ/chồng, hoặc con cái hay người phụ thuộc) có nhận trợ cấp thực phẩm qua Chương Trình SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), Medicaid, Phụ Cấp Nhà Tập Thể của Chính Phủ Liên Bang, Trợ Cấp Khuyết Tật SSI, Phiếu Thực Phẩm WIC cho phụ nữ và Trẻ Em, Trợ Cấp Hưu Trí cho Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót, hay các chương trình ấn định cho Bộ Lạc, hoặcYou or a member of your household (such as your spouse, or your child or dependent) must receive benefits through the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Medicaid, Federal Public Housing Assistance, Supplemental Security Income (SSI), Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), Veterans and Survivors Pension Benefit, or certain Tribal programs, or
Quý vị nhận Tài Trợ Học Phí Pell Grant của liên bang năm hiện thời, hayYou received a federal Pell Grant in the current award year, or
Quý vị được trợ giá ăn trưa hay ăn sáng miễn phí hay giảm giá trong trường, bao gồm trong Điều Khoản Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của Bộ Nông Sản Hoa Kỳ USDA trong học kỳ 2019-2020, 2020-2021, hay 2021-2022, hoặcYou were approved for benefits under the free and reduced cost school lunch (NSLP) or breakfast program, including through the Community Eligibility Provision, in the 2019-2020, 2020-2021 or 2021-2022 school year, or
Gia đình của quý vị đã và đang đủ tiêu chuẩn trong chương trình cho gia đình lợi tức thấp của hãng dịch vụ mạng điện toánYour household meets the eligibility criteria for a participating provider’s existing low-income internet service program.
Để biết thêm chi tiết, xem trang Do I Qualify?.Learn more at Do I Qualify?
Nếu đang nhận trợ giá của Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn vào Chương Trình Trợ Giá của ACP.If you currently receive a Lifeline benefit, you automatically qualify for the Affordable Connectivity Program.
Quý vị nhận được hai chương trình trợ giá cùng một lúc, nhưng quý vị cần liên lạc với hãng cung cấp dịch vụ để ghi tên vào ACP.You can receive both benefits at the same time, but you need to contact a participating provider to enroll in the ACP.
Quý vị dùng ACP và Lifeline cho cùng một dịch vụ hay cho hai dịch vụ riêng biệt.You can apply your ACP benefit and your Lifeline benefit to the same or separate services.
Cách Nộp ĐơnHow to apply
Hầu hết các gia đình nhận dịch vụ Mạng Điện Toán Thông Rộng Khẩn Cấp sẽ không cần phải làm gì để tiếp tục nhận trợ giá mới $30 hàng tháng của ACP, sau khi thời hạn chuyển tiếp chấm dứt ngày 1 tháng ba, 2022.Most households who received the Emergency Broadband Benefit will not have to take any action to continue receiving the new $30 monthly ACP benefit after the transition period ends on March 1, 2022.
Tuy nhiên, nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận EBB dựa trên lợi tức bị mất đáng kể trong đại dịch, hay đủ tiêu chuẩn nhận chương trình cứu trợ/trợ giúp COVID-19 của hãng cung cấp dịch vụ, quý vị sẽ cần phải tái chứng minh mình đủ tiêu chuẩn nhận chương trình trợ giá của ACPHowever, if you qualified for the EBB based on a substantial loss of income during the pandemic, or by meeting the eligibility criteria for a provider’s COVID-19 relief/assistance program, you will need to requalify for the Affordable Connectivity Program.
Những gia đình sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được thừa nhận sẽ tiếp tục nhận trợ giá $75 mỗi tháng và sẽ không cần làm gì để có tên trong Chương Trình ACP.Households located on qualifying Tribal lands will continue to receive a $75 monthly benefit and will not need to take any action to enroll in the Affordable Connectivity Program.
Nếu chuyển từ EBB sang ACP sẽ khiến quý vị phải tự trả thêm các tốn phí (vì trợ giá giảm từ $50 xuống $30), quý vị nên liên lạc với hãng dịch vụ để chọn giữ gói cước hiện thời của quý vị hay đổi sang gói cước rẻ hơn, nếu có.If the transition from the EBB to the ACP will cause your out-of-pocket costs to increase (as a result of the reduced monthly benefit amount, from $50 to $30), contact your provider to choose to keep your current service plan or switch to a less expensive plan, if one is offered.
Nếu đang có Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn nhận ACP, nhưng quý vị phải xin vào ACP.If you are currently enrolled in the Lifeline program, you automatically qualify for the ACP, but you will not receive the ACP benefit unless you opt in.
Hỏi hãng cung cấp dịch vụ của quý vị về các dịch vụ đủ tiêu chuẩn nhận ACP mà hãng có, hay liên lạc với hãng dịch vụ mạng điện toán khác có nhận ACP (Companies Near Me).Talk to your Lifeline provider about ACP-eligible services it may have available, or contact another internet company participating in the program.
Nếu không có Lifeline, nhưng quý vị nhận dịch vụ giá rẻ (lợi tức thấp) của hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán thông rộng, quý vị có thể không cần nộp đơn lại để xin vào chương trình trợ giá của ACP.If you do not participate in Lifeline but receive service through a company’s low-cost (low-income) broadband program, you may not need to apply again for the ACP benefit.
Nên liên lạc với hãng dịch vụ của quý vị để biết thêm chi tiết.Talk to your provider for more information.
Còn không, có ba cách để quý vị nộp đơn xin ACP: qua mạng điện toán (online), qua gởi thơ, hay qua hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán có nhận ACP.Otherwise, there are three ways to apply for the ACP: online, by mail, or through a participating internet service provider.
Để biết thêm chi tiết, quý vị vào trang mạng của ACP phần “Cách Nộp Đơn”.Learn more at the ACP “How to Apply” page.
Một khi đã được chấp thuận, quý vị nói với hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán của quý vị rằng quý vị muốn được giảm giá.Once you’re approved, tell your current internet service provider that you want the discount.
Hay nếu chưa có hãng dịch vụ, hoặc nếu hãng của quý vị không nhận ACP, tìm môt hãng khác bằng cách dùng dụng cụ dò tìm trên mạng điện toán (Companies Near Me).Or, if you don’t already have a service provider, or if your provider doesn’t participate in the program, find a provider using the online search tool.
Muốn biết thêm chi tiết hay cần giúp đỡLearn more or get help
Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ ACP, quý vị viếng trang mạng của chương trình (ACPBenefit.org) hay trang FAQ (Các Câu Hỏi Phổ Thông), hoặc gọi số 877-384-2575.To learn more about the Affordable Connectivity Program, visit the program homepage or the FAQ page, or call 877-384-2575.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *