Nghiên cứu Ca bệnh và Truy Dấu Tiếp Xúc tại Nơi Làm Việc – Việt – Anh

Nghiên cứu Ca bệnh và Truy Dấu Tiếp Xúc tại Nơi Làm Việc Không Phải Là Cơ Sở Y Tế: Thông Tin Dành Cho Chủ Hãng SởCase Investigation and Contact Tracing in Non-healthcare Workplaces: Information for Employers
CDC khuyến khích chủ hãng sở phối hợp với các sở y tế khi điều tra phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm tại nơi làm việc, bao gồm cả COVID-19.CDC encourages employers to collaborate with health departments when investigating workplace exposures to infectious diseases, including COVID-19.
Hành động phối hợp và nhanh chóng, bao gồm cả nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc, có thể làm giảm tình trạng phải đóng cửa kinh doanh để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh.Quick and coordinated actions, including case investigation and contact tracing, may lower the need for business closures to prevent the spread of the disease.
Sự tham gia của chủ hãng sở cùng với giới chức sở y tế vào quá trình nghiên cứu ca bệnh hoặc truy dấu tiếp xúc có thể khác nhau.Employers’ involvement with the official health department case investigation or contact tracing process may vary.
Điều này phụ thuộc vào thẩm quyền, trách nhiệm và năng lực của các sở y tế; luật pháp và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương; cũng như mức độ quan tâm và năng lực của chủ hãng sở.It will depend on the authorities, responsibilities, and capacities of their health departments; federal, state, and local laws and regulations; and the level of interest and capacity of the employer.
Chủ hãng sở có thể tham khảo ý kiến với bộ phận nhân sự của công ty, hướng dẫn về pháp lý, y tế, an toàn nghề nghiệp và sức khỏe, các chính sách và nguồn lực khác để hỗ trợ phát triển và thực hiện kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.Employers may consult with their company’s human resources, legal, medical, and occupational safety and health guidance, policy and other resources to help them develop and implement their COVID-19 preparedness, response, and control plan.
Trang web của CDC về Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Doanh Nghiệp và Nơi Làm Việc cung cấp thông tin để giúp các doanh nghiệp hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.CDC’s Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Businesses and Workplaces webpage provides information to help businesses limit the spread of COVID-19 within the workplace.
Tài liệu này đưa ra những lời khuyên và lưu ý về cách chủ hãng sở có thể hợp tác với các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ (STLT) và làm việc với nhân viên của họ nhằm nỗ lực ứng phó với COVID-19.This document provides tips and considerations for how employers can partner with state, tribal, local, or territorial (STLT) health departments and work with their employees in these COVID-19 response efforts.
Những thông tin mà chủ hãng sở cần biết về nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc COVID-19What employers should know about COVID-19 case investigation and contact tracing
COVID-19 là một căn bệnh đáng chú ý trên toàn quốcexternal icon, và khi được chẩn đoán hoặc xác nhận nhiễm bệnh, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm phải báo cáo đến các sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ (STLT).COVID-19 is a nationally notifiable diseaseexternal icon, and when diagnosed or identified, must be reported by healthcare providers and laboratories to STLT health departments.
Sở y tế chịu trách nhiệm dẫn dắt việc nghiên cứu ca bệnh, truy dấu tiếp xúc và điều tra ổ dịch.Health departments are responsible for leading case investigations, contact tracing, and outbreak investigations.
Nghiên cứu ca bệnh là việc xác định và điều tra các cá nhân đã xác nhận và chẩn đoán có thể mắc bệnh truyền nhiễm theo báo cáo, chẳng hạn như bệnh COVID-19.​​​​​​​ Case investigation is the identification and investigation of individuals with confirmed and probable diagnoses of a reportable communicable disease, such as COVID-19.
Truy dấu tiếp xúc là bước tiếp theo của nghiên cứu ca bệnh và là một quy trình để xác định, theo dõi và hỗ trợ các cá nhân có thể đã phơi nhiễm với người mắc bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như COVID-19.Contact tracing follows case investigation and is a process to identify, monitor, and support individuals who may have been exposed to a person with a communicable disease, such as COVID-19.
Sở y tế cũng quản lý các biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong phạm vi thẩm quyền để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.Health departments also administer communicable disease control measures within their jurisdictions to protect public health.
Điều này bao gồm làm việc với các bệnh nhân và người tiếp xúc về việc cô lập (tách riêng người bị lây nhiễm với người chưa bị lây nhiễm) và cách ly (cách ly người có khả năng đã phơi nhiễm với COVID-19 khỏi người khác).This includes working with patients and contacts on isolation (separation of people infected with the virus from people who are not infected) and quarantine (separation of people who might have been exposed to COVID-19 from others).
Với số lượng lớn ca nhiễm COVID-19 được báo cáo về các sở y tế, cùng với sự lây lan dễ dàng và nhanh chóng của vi-rút, nguồn lực của các sở y tế có thể bị quá tải.Given the large number of COVID-19 cases reported to health departments, coupled with how easily and quickly the virus is spreading, health department resources can be overwhelmed.
Khi sở y tế yêu cầu, sự tham gia của các chủ hãng sở có thể hỗ trợ việc hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại môi trường làm việc.When requested by the health department, employer assistance may aid in limiting the spread of the COVID-19 in the work environment.
Sự tham gia của chủ hãng sởEmployer involvement
Khi nhân viên sở y tế nghiên cứu ca bệnh, họ sẽ hỏi bệnh nhân về tình trạng công việc và môi trường làm việc, những người mà họ đã tiếp xúc gần cũng như các địa điểm mà người bệnh đã đến trong thời gian họ có thể lây lan COVID-19 sang người khác.When health department personnel investigate a case, they will ask the patient questions about work status and work environment, about persons they have been in close contact with, and locations visited during the time they could have spread COVID-19 to others.
Nếu sở y tế biết một người thuộc trường hợp đã xác nhận hoặc có khả năng đã nhiễm COVID-19 và tiếp xúc gần với người khác tại nơi làm việc (nhân viên, khách hàng hoặc thành viên trong cộng đồng), sở y tế có thể liên hệ với chủ hãng sở, nhân viên hoặc khách hàng để cho họ biết về nguy cơ phơi nhiễm tiềm ẩn của mình.If the health department learns a person is a confirmed or probable case of COVID-19 and was in a workplace where close contact with others (employees, customers, or community members) may have occurred, the health department may contact the employer, employees, or customers to let them know of potential exposures.
Thông tin bí mật về cá nhân bị nhiễm bệnh, bao gồm tên và các thông tin nhận dạng cá nhân khác, sẽ được bảo vệ và không tiết lộ nếu chưa có sự cho phép của cá nhân đó.Confidential information about the infected individual, including their name and other personal identifying information, will be safeguarded and not be revealed without their permission.
Chủ hãng sở có thể hỗ trợ sở y tế bằng cách cung cấp thêm thông tin để xác định những người tiếp xúc tiềm ẩn trong cùng một ca làm việc và cùng một khu vực, tổ chức cho nhân viên của sở y tế tới thăm nhằm quan sát nơi làm việc và đưa ra các khuyến nghị về hoạt động tại nơi làm việc để giúp ngăn ngừa sự lây lan thêm của vi-rút và tạo điều kiện giao tiếp với nhân viên.Employers can assist the health department by providing further identification of potential contacts who worked in the same area and on the same shift, hosting a site visit for health department personnel to observe the workplace in order to make workplace-operation recommendations to help prevent further spread of the virus, and facilitating communication with employees.
Mức độ tương tác giữa sở y tế và chủ hãng sở sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như quy mô và kiểu môi trường làm việc, số ca bệnh ảnh hưởng đến nơi làm việc, năng lực của sở y tế cũng như luật pháp và quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang.The level of interaction between the health department and an employer will vary depending on several factors, such as the size and type of workplace, the number of cases impacting the workplace, the health department’s capacity, and local, state, and federal laws and regulations.
Nói chung, khi xác định ca nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng đến nơi làm việc, sở y tế có thể yêu cầu chủ hãng sở giúp đỡ theo một số cách, bao gồm:In general, when a COVID-19 case is identified that impacts a workplace, the health department may ask the employer for help in a number of ways, including:
Yêu cầu chủ hãng sở giúp đỡ trong việc hiểu được nguy cơ lây truyền tại nơi làm việc cũng như xác định các phơi nhiễm và tiếp xúc tại nơi làm việc.Ask the employer for help in understanding the risk for transmission in the workplace and identifying exposures and contacts in the workplace.
Điều này có thể bao gồm các cuộc phỏng vấn do sở y tế khởi xướng, tới thăm địa điểm và ghi lại đánh giá để xác định những người tiếp xúc gần có thể đã phơi nhiễm với vi-rút để hiểu rõ hơn về nguy cơ lây truyền tại nơi làm việc (ví dụ: tấm chắn dùng cho cách ly giao tiếp xã hội hoặc sử dụng khẩu trang vải).This may include health department-initiated interviews, site visits, and record reviews to identify close contacts who may have been exposed to the virus better understand risks for transmission within the workplace (e.g., barriers to social distancing or use of cloth face coverings).
Tin cậy vào các thông tin của chủ hãng sở về xác định các tiếp xúc tại nơi làm việc.Rely on the employer to identify workplace contacts.
Mặc dù đây không phải là biện pháp phổ biến nhưng một số sở y tế có hoặc có thể đưa ra một thỏa thuận với chủ hãng sở có các chương trình y tế hoặc sức khỏe nghề nghiệp hoặc đội ngũ nhân viên được đào tạo về sức khỏe và an toàn lao động mà có thể thực hiện được một số khía cạnh trong việc truy dấu tiếp xúc tại nơi làm việc một cách chính thức và bảo mật.While this is not typical, some health departments have or may initiate agreements with employers with occupational health or medical programs or trained occupational safety and health staff who are able to formally and confidentially carry out some aspects of contact tracing in the workplace.
Trong những tình huống như vậy, để bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, sở y tế sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc bên ngoài nơi làm việc.In such situations, to protect employees’ privacy, health departments will take responsibility for case investigation and contact tracing outside of the workplace.
Nếu chủ hãng sở quan tâm đến thỏa thuận này, họ có thể liên hệ trước với sở y tế để thảo luận về khả năng và chi tiết của lựa chọn này.If employers are interested in this type of agreement, they should contact their health department in advance to discuss the possibility and details of this option.
Thực hiện truy dấu tiếp xúc tại nơi làm việc mà không có sự tham gia trực tiếp của các chủ hãng sở.Conduct workplace contact tracing without directly engaging the employer.
Sở y tế có thể quyết định rằng họ không cần hỗ trợ hoặc thông tin từ chủ hãng sở do nguy cơ lây truyền thêm tại nơi làm việc là thấp.The health department may decide they do not need assistance or information from the employer because the risk of further workplace transmission is low.
Một lý do khác là sở y tế có thể không có nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ chủ hãng sở.Another reason is the health department may not have the resources to follow up with the employer.
Có thể sở y tế không được cho phép liên quan đến chủ hãng sở theo luật về quyền riêng tư của địa phương hoặc tiểu bang về hạn chế sự tham gia của bên thứ ba trong việc truy dấu tiếp xúc mà không có sự đồng ý của bệnh nhân đã mắc bệnh.They also may not be permitted to involve an employer because local or state privacy laws may limit third-party involvement in contact tracing without the case patient’s consent.
Chuẩn bị phối hợp với sở y tếPreparing to collaborate with the health department
Những điều mà chủ hãng sở có thể làm để hỗ trợ ứng phó với COVID-19:What employers can do to assist in the response to COVID-19:
Thành lập một đội hoặc điều phối viên ứng phó với COVID-19.Establish a COVID-19 coordinator or team.
Việc xác định một đội hoặc điều phối viên để thực hiện giám sát các hoạt động liên quan đến phòng chống COVID-19 có thể giúp ích cho các chủ hãng sở.Employers may find it useful to identify a coordinator or a team to oversee COVID-19 related activities.
Điều phối viên/đội ứng phó với COVID-19 sẽ đóng vai trò là một nguồn lực đối với sở y tế và nơi làm việc như một đầu mối liên lạc để điều phối tất cả các hoạt động phòng chống COVID-19.The COVID-19 coordinator/team should serve as a resource to the health department and the workplace as the primary point of contact for coordinating all COVID-19 activities.
Điều phối viên/đội ứng phó với COVID-19 cần hỗ trợ để phát triển và thực hiện các hoạt động đánh giá mối nguy hiểm được thảo luận dưới đây.The COVID-19 coordinator/team should help to develop and put into action the hazard assessment activities discussed below.
Điều phối viên/đội ứng phó với COVID-19 có thể xem hướng dẫn về Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Truy Dấu Tiếp Xúc để chuẩn bị và hiểu rõ hơn về các quy trình này.The COVID-19 coordinator/team can review CDC’s Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Contact Tracing guidance to better prepare and understand these processes.
Điều phối viên/đội ứng phó với COVID-19 cũng có thể truy cập trang web của sở y tế của tiểu bang, bộ lạc, địa phương hoặc lãnh thổ (STLT) để xem có sẵn thông tin cụ thể của địa phương dành cho các chủ hãng sở hay không.The COVID-19 coordinator/team can also visit the STLT health department website to see if specific local information for employers is available.
Một số khu vực phân quyền có thể hỗ trợ thông qua chương trình giám sát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại tiểu bang.Some jurisdictions have state-based occupational health and safety surveillance programs that may be able to assist.
Mặc dù điều phối viên/đội ứng phó với COVID-19 của chủ hãng sở có thể hỗ trợ sở y tế khi được yêu cầu thực hiện một số hoạt động truy dấu tiếp xúc giữa các nhân viên nhưng họ không có thẩm quyền để thực hiện mọi khía cạnh của các chức năng này mà không tham khảo ý kiến với sở y tế.While the employer’s COVID-19 coordinator/team can aid the health department when requested to carry out some contact tracing activities among their employees, they do not have the authorities to perform all aspects of these functions without consultation with the health department.
Chẳng hạn, chủ hãng sở có thể giới hạn tiếp cận vào nơi làm việc của nhân viên dựa trên chính sách của chủ hãng sở về việc có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ hay không, nhưng chủ hãng sở không thể đưa ra các câu hỏi về các hoạt động hoặc tiếp xúc của nhân viên ở bên ngoài nơi làm việc.For instance, employers can limit entry into the workplace by employees based on the employer’s fitness-for-duty policies, but employers cannot ask about workers’ activities or contacts outside of work.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát dịch bệnh.Create and implement a preparedness, response, and control plan.
Chủ hãng sở có thể sử dụng hướng dẫn từ trang web của CDC về Dịch Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19) Doanh Nghiệp và Nơi Làm Việc để xây dựng kế hoạch chuẩn bị, ứng phó và kiểm soát COVID-19.Employers can use the guidance from CDC’s Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Businesses and Workplaces web page to create a COVID-19 preparedness, response, and control plan.
Xây dựng kế hoạch này sẽ giúp chủ hãng sở đánh giá được nguy cơ và quyết định các hành động để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.Making this plan will help employers evaluate the risk and decide on actions to prevent the spread of COVID-19 in the workplace.
Kế hoạch cũng sẽ cho phép chủ hãng sở nhanh chóng thu thập thông tin về nhân viên và nơi làm việc, khi cần thiết, để hỗ trợ nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc do sở y tế khởi xướng.Having the plan will also allow employers to rapidly gather employee and workplace records, when needed, to assist possible health department-initiated case investigations and contact tracing.
Chủ hãng sở cũng có thể quyết định phân bổ kế hoạch này trong suốt quá trình kinh doanh của họ.The employer may also decide to distribute this plan throughout their business.
Thu thập thông tin về nơi làm việc.Collect information about the workplace.
Một trong những điều hữu ích nhất mà chủ hãng sở có thể làm là chuẩn bị và nhanh chóng cung cấp thông tin và hồ sơ về nơi làm việc, tiếp xúc tiềm ẩn tại nơi làm việc và hoạt động tại nơi làm việc nếu cần đến sở y tế, mà không tiết lộ thông tin bí mật của nhân viên hoặc thông tin kinh doanh.One of the most useful things an employer can do is to prepare and quickly provide information and records to the health department about the workplace, potential workplace contacts, and, when needed, workplace operations, without revealing confidential personnel records or business information.
Có thể tìm thấy các ví dụ về thông tin hữu ích trong công cụ Tạm Thời Có Thể Tùy Chỉnh về Ứng Phó và Đánh Giá Kiểm Soát Lây Nhiễm tại Nơi Làm Việc Không Phải Cơ Sở Y Tế (WICAR) - Bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19).Examples of useful information to have on hand can be found in the Interim Customizable Non-Healthcare Workplace Infection Control Assessment and Response (WICAR) tool — Coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Lưu ý rằng tất cả các hoạt động và thông tin được thu thập bởi chủ hãng sở phải giới hạn trong môi trường làm việc và phù hợp với các quy định và luật pháp hiện hành về quyền riêng tư, sức khỏe/y tế và nơi làm việc của địa phương, tiểu bang và liên bang (ví dụ: Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Hoa Kỳ (EEOC)external iconvà Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA)external icon).Note that all activities and information collected by an employer should be limited to the work setting and be consistent with applicable local, state, and federal privacy, health/medical, and workplace laws and regulations (e.g., U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)external iconand Americans with Disabilities Act (ADA)external icon).
Hướng dẫn tạm thời của Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA)external icon đưa ra các yêu cầu chủ hãng sở ghi chép lại thông tin về bệnh nghề nghiệp, đặc biệt trong trường hợp bị nhiễm COVID-19.The Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA) interim guidanceexternal icon outlines employer requirements with respect to the recording of occupational illnesses, specifically cases of COVID-19.
Theo các yêu cầu lưu trữ hồ sơ của OSHA, COVID-19 là một bệnh có thể ghi lại được và do đó, chủ lao động có trách nhiệm ghi lại các ca bệnh COVID-19, nếu ca bệnh đáp ứng một số yêu cầu nhất định.Under OSHA’s recordkeeping requirements, COVID-19 is a recordable illness, and thus employers are responsible for recording cases of COVID-19, if the case meets certain requirements.
Chủ hãng sở được khuyến khích thường xuyên kiểm tra trang web của OSHA để cập nhật những thông tin mới nhất về COVID-19external icon.Employers are encouraged to frequently check OSHA’s COVID-19 webpageexternal icon for updates.
Hỗ trợ nhân viên và thực hiện đánh giá mối nguy hiểm tại nơi làm việc và các hành động ngăn ngừa.Support employees and conduct workplace hazard evaluation and prevention activities.
Như lưu ý trong Hướng Dẫn Tạm Thời của CDC Dành Cho Các Doanh Nghiệp và Chủ Hãng Sở để Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19), tháng 5 năm 2020, chủ hãng sở phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnhexternal icon để không có các mối nguy đã biết có thể gây tử vong hoặc mối gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.As noted in the CDC Interim Guidance for Businesses and Employers Responding to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), May 2020, employers must provide a safe and healthy workplaceexternal icon free from known hazards that are likely to cause death or serious physical harm.
Nếu nhân viên, khách hàng hoặc khách viếng thăm tiếp cận nơi làm việc có các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19, hãy tự báo cáo về chẩn đoán COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người đã xác nhận hoặc có thể đã nhiễm COVID-19, chủ hãng sở nên nhanh chóng hành động bằng cách tiến hành các hoạt động đánh giá và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc.If an employee, customer, or a visitor in the workplace has symptoms consistent with COVID-19, self-reports a COVID-19 diagnosis, or close contact with someone with confirmed or probable COVID-19, an employer should quickly take action by conducting workplace hazard evaluation and prevention activities.
Những hành động này có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.These actions will help limit the spread of COVID-19 in the workplace.
COVID-19 là một mối nguy hiểm mới tại nơi làm việc, chủ hãng sở cũng nên xem xét thực hiện đánh giá mối nguy hiểmexternal icon phù hợp để giúp xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn có liên quan đến COVID-19.COVID-19 is a new hazard in the workplace, employers should also consider carrying out relevant hazard assessmentexternal icon that can help identify potential hazards related to COVID-19.
Sau đó, chủ hãng sở nên sử dụng hệ thống phân cấp các biện pháp kiểm soát phù hợp để hạn chế sự lây lan của COVID-19 tại các cơ sở làm việc.Employers should then use proper hierarchy of controls methods to limit the spread of COVID-19 in the workplace setting.
Trao đổi với nhân viên.Communicate with employees.
Chủ hãng sở nên thông báo cho nhân viên rằng sở y tế sẽ liên hệ với những người được chẩn đoán mắc COVID-19 hoặc những người đã tiếp xúc gần với người có xét nghiệm dương tính với COVID-19.Employers should inform employees that the health department will contact persons diagnosed with COVID-19 or those in close contact with someone testing positive for COVID-19.
Chủ hãng sở nên khuyến khích nhân viên làm việc với sở y tế để thảo luận về tình trạng bệnh, phơi nhiễm và các tiếp xúc của họ để sở y tế có thể hạn chế sự lây lan thêm của COVID-19.Employers should encourage employees to work with the health department to discuss their illness, exposures, and contacts so the health department can limit further spread of COVID-19.
Nếu chủ hãng sở được thông báo về trường hợp đã nhiễm hoặc phơi nhiễm với COVID-19, họ phải tuân thủ việc bảo vệ và luật pháp về quyền riêng y tế và tại nơi làm việc.If employers are notified of a case of or exposure to COVID-19, they must adhere to workplace and medical privacy laws and protections.
Chủ hãng sở cũng nên thông báo cho nhân viên rằng khi sở y tế thông báo những người đã bị phơi nhiễm tại nơi làm việc (người tiếp xúc), họ sẽ chỉ chia sẻ rằng có thể họ đã phơi nhiễm với COVID-19; mà không chia sẻ tên hoặc bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin về y tế của người bị bệnh cho người tiếp xúc đó.Employers should also tell employees that when the health department notifies people who were exposed in the workplace (contacts), they will only share that they may have been exposed to COVID-19; they will not share names or any personal or medical information of the case with contacts.
Sở y tế sẽ đưa ra các khuyến nghị về xét nghiệm và cách ly dựa trên phơi nhiễm đó.The health department will offer recommendations for testing and quarantine based on that exposure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *