Nợ thẻ tín dụng trong thời gian bùng nổ đại dịch Covid-19

Nợ thẻ tín dụng trong thời gian bùng nổ đại dịch vi-rút corona: Phương án khắc phục và lời khuyênCredit card debt during coronavirus: Relief options and tips
Đối với nhiều người, thẻ tín dụng là nguồn hỗ trợ quan trọng khi tình hình tài chính eo hẹp, và nếu gần đây, bạn mất đi nguồn thu nhập do đại dịch vi-rút corona, thì thẻ tín dụng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đáp ứng các nhu cầu cơ bản.For many people, credit cards offer an important resource when money is tight, and if you’ve lost income recently as a result of the coronavirus pandemic, your credit cards may be serving as an important lifeline in meeting basic needs.
Đồng thời, nếu bạn không thể thanh toán đúng hạn, dư nợ thẻ tín dụng có thể tăng lên nhanh chóng và khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian dài.At the same time, if you’re not able to make your payments on time, credit card debt can add up quickly and result in longer-term financial challenges.
Tuy nhiên, nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng luôn sẵn lòng hợp tác với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.Many credit card companies, however, are prepared to work with customers impacted by the pandemic.
Nếu bạn không thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hoặc cho rằng bạn không có khả năng thanh toán sớm, hãy thông báo cho công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn càng sớm càng tốt.If you can’t make your credit card payment, or think you might not be able to soon, notify your credit card company as soon as possible.
Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu các phương án dành cho bạn và những câu hỏi phù hợp mà bạn có thể đưa ra:Here’s your guide to understanding your options and the right questions to ask:
Các chương trình hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng trong đại dịch vi-rút coronaCoronavirus credit card relief programs
Cách yêu cầu sự trợ giúp từ công ty phát hành thẻ tín dụng của bạnHow to request help from your credit card company
Cách kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạnHow to stay on top of your credit card bill
Các chương trình hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng trong đại dịch vi-rút coronaCoronavirus credit card relief programs
Nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng đang cung cấp một số hình thức hỗ trợ tài chính cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút corona.Many credit card companies are offering some form of financial relief to customers impacted by the coronavirus pandemic.
Để tận dụng lợi thế từ bất kỳ chương trình hỗ trợ nào trong số này, trước tiên, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng để chính thức yêu cầu được hỗ trợ tài chính.In order to take advantage of any of these relief programs, you’ll need to first contact your provider to formally request financial assistance.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nhiều công ty sẽ yêu cầu bạn truy cập vào trang web của họ trước tiên hoặc sử dụng các ứng dụng di động của họ vì thời gian chờ đợi họ xử lý trên điện thoại sẽ lâu hơn bình thường.Be aware, however, that many companies are asking you to first visit their websites or use their mobile apps because they’re experiencing longer-than-normal wait times on the phone.
Mặc dù mỗi công ty sẽ có quy trình khác nhau, nhưng dưới đây là một số hình thức hỗ trợ phổ biến nhất mà các công ty đang cung cấp:While it’ll vary based on the company, here are some of the most common forms of assistance that companies are offering:
Giảm hoặc tạm hoãn khoản thanh toán tối thiểu hàng thángLowering or deferring your monthly minimum payment
Nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng đang cung cấp dịch vụ cho khất nợ khẩn cấp, nghĩa là cho phép bạn bỏ qua hoặc giảm các khoản thanh toán của mình trong một khoảng thời gian giới hạn.Many credit card companies are offering emergency forbearance, which allows you to skip or reduce your payments for a limited period of time.
Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đã bỏ qua hoặc được giảm sau khi kết thúc thời gian khất nợ.Keep in mind you’ll need to make up any skipped or reduced payments after your forbearance period ends.
Khi kết thúc thời gian khất nợ, bạn không cần phải thanh toán bù ngay lập tức, nhưng bạn sẽ cần tiếp tục thực hiện ít nhất các khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu của mình, và những khoản thanh toán này có thể đã thay đổi.When forbearance ends, you won't be asked to make up missed payments immediately, but you will need to resume making at least your minimum monthly payments, which may have changed.
Miễn hoặc hoàn trả phí phạt thanh toán chậmWaiving or refunding late fees
Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn thường sẽ tính phí phạt thanh toán chậm.If you miss a payment, your credit card company would generally charge you a late fee.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona, nhiều công ty đang miễn hoặc hoàn trả các khoản phí phạt thanh toán chậm, nếu bạn yêu cầu hỗ trợ tài chính do đại dịch.During the coronavirus pandemic, however, many companies are waiving or refunding late fees, if you request financial relief because of the pandemic.
Giảm lãi suấtReducing your interest rate
Lãi suất thẻ tín dụng là mức phí mà bạn phải trả cho công ty để có thể vay tiền.A credit card’s interest rate is the price you pay to the company for the ability to borrow money.
Công ty thẻ tín dụng của bạn có thể tạm thời giảm lãi suất trong thời gian gặp khó khăn nếu bạn yêu cầu.Your credit card company may temporarily reduce your interest rates for a hardship if you ask for it.
Hãy nhớ rằng lãi suất thẻ tín dụng sẽ được tính về mức bình thường khi kết thúc thời hạn.Remember that the credit card’s interest rate will return to normal when the term ends.
Xây dựng kế hoạch thanh toán để thanh toán số dư nợ hiện tạiEstablishing a payment plan to pay off existing balances
Nếu bạn bị cắt giảm số giờ làm việc hoặc bạn chỉ có thể thực hiện một phần khoản thanh toán của mình, bạn cũng có thể đảm bảo thực hiện một kế hoạch trả nợ hiệu quả hơn trong tình huống hiện tại của mình.If your hours have been reduced or you’re only able to make a portion of your payment, you may also be able to secure a repayment plan that works better for your current situation.
Cách yêu cầu hỗ trợ từ các công ty phát hành thẻ tín dụng nếu bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút coronaHow to request help from your credit card companies if you’ve been impacted by the coronavirus pandemic
Quên thanh toán thẻ tín dụng hoặc thanh toán chậm có thể khiến bạn phải chịu phí phạt hoặc bị tính thêm lãi, nhưng việc này cũng có thể có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn.Missing a payment on your credit card or paying it late can result in fees or added interest, but it can also have a negative impact on your credit score.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn cần liên hệ với các công ty phát hành thẻ tín dụng ngay lập tức nếu biết bạn không thể thanh toán hóa đơn của mình.This is why it’s important to contact your credit card companies immediately if you know you can’t pay your bill.
Dưới đây là các bước quan trọng để yêu cầu hỗ trợ. 1.Here are important steps to requesting relief.
Cho các công ty phát hành thẻ tín dụng biết rằng bạn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút coronaTell them you’ve been impacted by the coronavirus pandemic
Trước hết, hãy nhớ nói với họ rằng bạn đang bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch vi-rút corona và cần được giúp đỡ.First and foremost, make sure to tell them you’ve been financially impacted by the coronavirus pandemic and need help.
Hầu hết các công ty phát hành thẻ tín dụng hiện đang cung cấp các chương trình hỗ trợ nếu bạn bị mất thu nhập do đại dịch.Most credit card companies are currently offering programs if you’ve lost income because of the pandemic.
Hãy chuẩn bị sẵn tài liệu về tình hình hiện tại của bạn để cung cấp cho họ.Be prepared to provide documentation about your current situation.
Đặt câu hỏi về các gói hỗ trợ thẻ tín dụng mà họ cung cấpAsk questions about the credit card relief packages they offer
Mặc dù công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể đưa ra một hoặc nhiều phương án, nhưng hãy chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi.While your credit card company may offer up one or more options, have a list of questions prepared in advance.
Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn hoàn toàn thoải mái với các điều khoản trước khi đồng ý với các phương án mà họ đưa ra.You want to make sure you’re completely comfortable with the terms before you agree to these options.
Dưới đây là những câu hỏi quan trọng cần đưa ra:Here are key questions to ask:
Nếu tôi không thể thanh toán do hậu quả của đại dịch vi-rút corona, quý công ty có chương trình hỗ trợ tài chính nào dành cho tôi không?If I can’t make my payment as a result of the coronavirus pandemic, do you have a financial relief program?
Tôi có phải trả phí để có thể tham gia vào các chương trình này không?Are there fees associated with these options?
Nếu tôi có thể hoãn hoặc giảm các khoản thanh toán hàng tháng của mình, tiền lãi sẽ tiếp tục được tích lũy trong khoảng thời gian hỗ trợ này phải không?If I’m able to defer or lower my monthly payments, will interest continue to accrue during this relief period?
Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài bao lâu và khi nào tôi cần bắt đầu trả nợ hóa đơn của mình?How long does the relief period last and when will I need to start repaying my bill?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình hình tài chính của tôi không thay đổi khi thời gian hỗ trợ kết thúc?What happens if my financial situation hasn’t changed once the period ends?
Có phương án nào cần thực hiện đánh giá lại không?Is there an option to reevaluate?
Những thông tin nào sẽ được cung cấp cho các cơ quan báo cáo tín dụng?What information will be reported to the credit reporting agencies?
Lưu ý: Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) mới được thông qua gần đây đã đặt ra các yêu cầu đặc biệt đối với những công ty chịu trách nhiệm báo cáo thông tin thanh toán của bạn lên các cơ quan báo cáo tín dụng nếu họ cung cấp chương trình hỗ trợ thanh toán trong đại dịch vi-rút corona.Note: that the recently passed Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act places special requirements on companies that report your payment information to credit reporting agencies if they provide payment relief due to the coronavirus pandemic.
Tôi có bị mất khả năng thanh toán cho bất kỳ khoản mua sắm nào từ thẻ tín dụng của mình nếu tôi đăng ký hoặc yêu cầu được hỗ trợ không?Will I lose the ability to charge anything to my card if I enroll or request relief?
Nhận bản sao thỏa thuậnGet a written copy of your agreement
Nếu bạn chọn tiếp tục đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tài chính, điều quan trọng là bạn cần phải hiểu rõ các điều khoản trong thỏa thuận trước khi đồng ý bất cứ điều gì.If you choose to move forward with a financial relief option, it’s important to understand the terms of the agreement before agreeing to anything.
Sau khi đã chấp nhận tham gia một chương trình hỗ trợ nào đó, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một bản sao thỏa thuận bằng văn bảnOnce you’ve accepted a relief option, make sure to get a copy of the agreement in writing.
Trong thời gian hỗ trợ, hãy chắc chắn xem xét bảng sao kê của mình hàng tháng để phát hiện bất kỳ sai sót hoặc sai số nào, và nếu bạn phát hiện thấy bất cứ điều gì, hãy chắc chắn xem lại thỏa thuận để phản đối lỗi sai đó.During the relief period, you want to make sure to look at your statement each month for any errors or inaccuracies, and if you see anything, make sure to refer back to the agreement so you can dispute it.
Cách kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạnHow to stay on top of your credit card bill
Nếu không thể thực hiện thanh toán, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số quyết định tài chính khó khăn, nhưng ngay cả trong những thời điểm khó khăn, vẫn có một số quy tắc hữu ích có thể giúp bạn lưu tâm đến khoản dư nợ thẻ tín dụng hiện có, để giúp bạn có thể hồi phục nhanh hơn.If you can’t make your payments, you’re likely facing a number of tough financial decisions, but even in difficult times, there are several good rules of thumb that can help you stay mindful of the credit card debt you have, so you’re ultimately able to recover quicker.
Thanh toán ở mức tối thiểu, nếu có thểMake your minimum payment, if possible
Đây có thể là hướng dẫn khó khăn nếu bạn bị mất nguồn thu nhập và bạn đang phải ưu tiên thanh toán các hóa đơn của mìnhThis may be difficult guidance if you’ve lost your income and you’re having to prioritize your bills.
Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà bạn sẽ được các công ty phát hành thẻ tín dụng hỗ trợ tài chính, nhưng tiền lãi của bạn sẽ vẫn tiếp tục được tích lũy.There may be cases, though, where you get financial assistance from your credit card companies, but your interest continues to accrue.
Nếu rơi vào trường hợp này thì việc thực hiện thanh toán ở mức tối thiểu đúng hạn có thể giúp giảm bớt gánh nặng sau này.If this is the case, making the minimum payment–and making it on time–could help ease the burden later on.
Chú ý đến hóa đơn của bạn và tìm sai sótPay attention to your bill and look for errors
Nếu bạn cho rằng có sai sót trong bảng sao kê thẻ tín dụng của mình, hãy gửi cho công ty phát hành thẻ tín dụng thông báo sai sót hóa đơn để phản đối mức phíIf you think there’s been an error on your credit card statement, send your credit card company a billing error notice that disputes the charge.
Trong điều kiện thông thường, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ có 30 ngày để xác nhận đã nhận được thông báo của bạn, và hai chu kỳ thanh toán hoàn chỉnh – nhưng không quá 90 ngày – để tiến hành điều tra và trả lời bạn.Under normal circumstances, your credit card company has 30 days to confirm receipt of your notice as well as two complete billing cycles – but no more than 90 days – to investigate and respond to you.
Tuy nhiên, do hậu quả của đại dịch vi-rút corona nên nhiều nhà cung cấp thẻ tín dụng đang phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh.However, as a result of the coronavirus pandemic, many card providers are facing operational challenges.
Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp, bạn có thể thấy rằng công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ mất hơn 90 ngày để có thể hoàn tất quá trình điều tra lỗi thanh toán.This means that, in some cases, you may find that your credit card company is taking longer than 90 days to complete the billing error investigation.
Cục gần đây đã ban hành thông báo gửi đến các chủ nợ về cách giám sát và triển khai linh hoạt của Cục trong khung thời gian tối đa để giải quyết lỗi thanh toán, nếu công ty phát hành thẻ tín dụng cố gắng thể hiện sự thiện chí để có được thông tin cần thiết và đưa ra quyết định nhanh nhất có thể, cũng như tuân thủ tất cả các yêu cầu khác đang chờ xử lý khắc phục lỗi.The Bureau recently issued a statement informing creditors of the Bureau’s flexible supervisory and enforcement approach regarding the maximum timeframe for billing error resolution, if the credit card company can show good faith efforts to obtain the necessary information and make a determination as quickly as possible, and complies with all other requirements pending resolution of the error.
Cho dù mất bao lâu để điều tra lỗi thanh toán thì công ty phát hành thẻ tín dụng cũng không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây trong khoảng thời gian lỗi thanh toán đang được điều tra:No matter how long the billing error investigation takes, the credit card company can’t do any of the following while the billing error is being investigated:
Yêu cầu bạn thanh toán số tiền đang tranh chấpAsk you to pay the amount in dispute
Báo cáo số tiền đang tranh chấp là “chưa thanh toán” lên các cơ quan báo cáo tín dụngReport the amount in dispute as “unpaid” to credit reporting agencies
Đóng tài khoản của bạn chỉ vì bạn đã gửi thông báo lỗi thanh toán trên tinh thần thiện chíClose your account solely because you filed a billing error notice that was in good faith
Thường xuyên kiểm tra các báo cáo tín dụng của bạnCheck your credit reports regularly
Bạn thường có thể kiểm tra báo cáo tín dụng của mình hoàn toàn miễn phí, một lần mỗi năm.You can typically check your credit reports for free, once a year.
Tuy nhiên, ba cơ quan báo cáo tín dụng lớn - Experian, TransUnion và Equachus - hiện đang cho phép khách hàng kiểm tra báo cáo của họ hàng tuần hoàn toàn miễn phíHowever, the three major credit reporting agencies – Experian, TransUnion and Equifax – are currently allowing consumers to check their reports weekly for free
Nếu bạn đăng ký nhận gói hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng và đáp ứng các điều khoản của gói hỗ trợ đó, chẳng hạn như thanh toán ở mức tối thiểu thấp hơn, công ty phải báo cáo cho các cơ quan báo cáo tín dụng rằng tài khoản của bạn hiện đang “hoạt động”.If you sign-up for a credit card relief package and are meeting the terms of that relief package, such as making a lower minimum payment, the company must report to the credit reporting agencies that you are “current” on the account.
Tuy nhiên, nếu bạn đã chậm thanh toán các khoản tại thời điểm bạn được hỗ trợ, bên cho vay không bắt buộc phải báo cáo rằng bạn đang "hoạt động".However, if you were already behind on your payments at the time you receive relief, the lender is not required to report that you are current.
Và nếu bạn phát hiện ra lỗi sai, bạn nên thể hiện sự phản đối , điều này sẽ hữu ích khi bạn chuẩn bị một bản sao thỏa thuận bằng văn bản.And, if you find an error, you should work to dispute it, this is when it would be helpful to have a copy of the written agreement on hand.
Tìm hiểu cách bảo vệ tín dụng của bạn trong giai đoạn bùng nổ đại dịch COVID-19Learn how to protect your credit during COVID-19
Nắm rõ các quyền thu nợ của bạnKnow your debt collection rights
Nếu bạn có khoản nợ cần thu hoặc bên thu nợ đang cố gắng liên lạc với bạn, điều đó có thể khiến thời gian căng thẳng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn.If you have a debt in collection or a collector is attempting to contact you, it can make a tense time feel even more stressful.
Trước tiên, điều quan trọng là bạn phải xác minh danh tính của họ để đảm bảo rằng đó là bên thu nợ hợp pháp, nhưng bạn cũng có một số quyền hạn và bên thu nợ có thể làm việc với bạn để trao đổi về các kế hoạch trả nợ thực tế.It’s important to first verify their identity to make sure it’s a legitimate collector, but you also have a number of rights and collectors can work with you on realistic repayment plans.
Tìm hiểu thêm về quyền thu nợ của bạn, bao gồm cách thức liên hệ và đàm phán với các công ty thu nợLearn more about your debt collection rights, including how to contact and negotiate with collection companies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *