Việt Nam tăng cường các biện pháp công nghệ để chống lại COVID-19

Việt Nam tăng cường các biện pháp công nghệ để chống lại COVID-19Vietnam to boost tech measures to combat COVID-19
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Mạnh Hùng, đã công bố các biện pháp dựa trên công nghệ đang được thực hiện để phòng, chống COVID-19.Nguyen Manh Hung, Minister of Information and Communications announced technology-driven measure being taken for the prevention and the fight against COVID-19.
Ông khẳng định Bộ TTTT đã phát triển thành công phần mềm phát hiện những người vượt biên mà không cần báo cáo thích hợp.He confirmed that they have successfully developed software to detect people who cross the border without appropriate reporting.
Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp về phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII.The announcement came in a meeting on COVID-19 prevention that was presided over by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc presided on the sidelines of the XIII Party Congress.
Bộ trưởng Hùng giải thích, trong thời gian rất ngắn ngay sau khi sự cố lây nhiễm xuất hiện trong cộng đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Bưu điện Trung ương triển khai hạ tầng viễn thông tại các khách sạn và những nơi khác.Minister Hung explained that in the very short time immediately after the infection appeared in the community, the Ministry of Information and Communications requested that the Central Post Office deploy telecommunications infrastructure at hotels and other such places.
Điều này cho phép lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đang ở Hà Nội dự họp và giao ban trực tuyến.This allowed leaders of Quang Ninh and Hai Duong provinces who are in Hanoi to attend meetings and conduct have online briefings.
Ngoài ra, các ứng dụng CNTT đã được triển khai đang được sử dụng suốt ngày đêm để truy tìm nhanh chóng.In addition, IT applications have been deployed are being used round the clock for rapid tracing.
Một trong những ứng dụng như vậy là ứng dụng di động Bluezone.One such app is the Bluezone mobile application.
Ứng dụng được phát triển bởi công ty an ninh mạng hàng đầu của đất nước BKAV, cảnh báo người dùng nếu họ tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính, giảm thiểu sự lây lan của virus trong cộng đồng.The app, developed by the country’s leading cybersecurity firm BKAV, alerts a user if they have come in close contact with people who tested positive, minimising the spread of the virus in the community.
Khi dịch tái phát ở Việt Nam, nửa triệu người đã báo cáo qua Bluezone.When the epidemic broke out again in Vietnam, half a million people reported through Bluezone.
Theo Bộ trưởng, do đại dịch kéo dài và khó lường nên duy trì người dùng Bluezone ở mức khoảng 25-30 triệu người dùng.According to the Minister, because the pandemic is prolonged and unpredictable, Bluezone users should be maintained at about 25-30 million users.
Cục Tin học, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngay khi dịch bùng phát trở lại, ứng dụng Bluezone đã ghi nhận sự tăng mạnh số lượng lượt tải về.The Department of Informatics, Ministry of Information and Communications said that as soon as the epidemic returned, the Bluezone application recorded a sharp increase in downloads.
Trong ba ngày 28/1 đến 30/1, số lượt tải về đã tăng thêm 1 triệu lượt, đạt 26 triệu lượt tải.In the three days from January 28 to January 30, the number of downloads increased by 1 million, reaching 26 million downloads.
Theo Bộ trưởng, 8 triệu người thường xuyên bật Bluezone đã giúp theo dõi hàng trăm trường hợp.According to the minister, 8 million people regularly turn on the Bluezone has helped trace hundreds of cases.
Các cơ quan nhà nước trên địa bàn yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên nếu có điện thoại thông minh phải cài đặt Bluezone.State agencies in the area require all cadres, civil servants, public employees and specialists to have Bluezone installed if they have smartphones.
Cơ quan cử kiểm soát viên, ghi chép các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người làm việc cài đặt và chạy ứng dụngThe agency appoints a controller, records the entrance and exit activities of the headquarters, requires everyone at work to install and run the application
Bộ trưởng đề nghị tại một số địa phương có nguy cơ cao, chính quyền địa phương cần có quy định bắt buộc người dân sử dụng Bluezone để có hiệu quả phòng chống dịch bệnh mà không tốn nhiều công sức.The minister proposed that in some high-risk localities, the local authorities should have regulations that force people to use Bluezone to be effective in preventing epidemics without much effort.
Nếu không có Bluezone, việc định vị dịch bệnh cần nhiều nỗ lực hơn.Without Bluezone, the localisation of epidemic significantly more effort.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo xây dựng phần mềm phát hiện người qua lại biên giới không báo cáo.Minister Nguyen Manh Hung said that the Ministry of Information and Communications has directed the development of software to detect border crossers without reporting.
“Cho đến thời điểm này, phần mềm chạy khá hiệu quả, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa vào sử dụng chính thức để hỗ trợ quân đội.Until this moment, the software runs quite effectively, we will quickly put it into official use to support the military.
Khi qua biên giới, người nhập cảnh sẽ bật điện thoại, hoặc sử dụng sim mới, hoặc sim cũ và chúng ta có thể truy tìm qua phần mềm.When crossing the border, the person on the entry will turn on the phone, or use a new sim, or on the old one, and we can be traced via software.
Chúng tôi đánh giá phần mềm có thể rất hiệu quả.We evaluate the software can be very effective.
Về thông tin báo chí trên mạng, tỷ lệ người đọc và tỷ lệ tin liên quan đến cảnh báo dịch đã tăng lên đáng kể, trước đây chỉ 5%, nhưng đến cuối tháng 1/2021 đã tăng lên khoảng 18%.In terms of press information on the internet, the percentage of readers and the rate of news related to translation warnings has increased significantly, previously only 5%, but as of the end of January 2021, it has increased to about 18%.
Bộ trưởng cho biết, tỷ lệ tin báo liên quan đến COVID-19 ở mức khoảng 20%, vừa đủ để mọi người cảnh giác, không hoang mang.The Minister said that the rate of news related to COVID-19 was at about 20%, just enough for all people to be alert but not be confused.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *