Việt-Phi – LATV 2

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động để thu thập và xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020.Patuloy na pinag-aaralan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga plano ng operasyon nito sa pagkolekta at pagproseso ng data ng 2020 Senso.
Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm và tuyển dụng thêm nhân viên nhằm nhanh chóng hoàn thành thu thập dữ liệu và thống kê có chức năng phân phối trước hạn chót theo luật định, tức ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020, theo yêu cầu của Bộ trưởng Thương mại và luật pháp quy định.Ngayong araw, inaanunsyo namin ang mga update sa aming planong kabibilangan ng mga gawad sa tagapanayam (enumerator) at pagkuha ng marami pang empleyado upang mapabilis ang pagkumpleto sa pagkolekta ng data at pagbabahagi ng mga bilang bago lumampas ang itinakdang huling araw na naaayon sa batas sa Disyembre 31, 2020, gaya ng iniaatas ng batas at iniuutos ng Kalihim ng Komersyo.
Kế hoạch mới này sẽ phản ánh cam kết liên tục của Cục Thống Kê Dân Số trong việc đạt được một thống kê hoàn chỉnh, cung cấp dữ liệu có chức năng phân phối chính xác, và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho công chúng cũng như lực lượng lao động của chúng tôi.Ang bagong plano ng Kawanihan ng Senso ay sumasalamin sa aming nagpapatuloy na dedikasyon sa pagsasagawa ng kumpletong bilang, pagkakaloob ng wastong data ng pagbabahagi, at pagprotekta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko at ng aming mga empleyado.
Thống kê đầy đủ: Hoạt động thu thập dữ liệu thực địa mạnh mẽ sẽ đảm bảo chúng tôi nhận được sự trả lời từ các hộ gia đình chưa tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020.Kumpletong Bilang: Sisiguraduhin ng isang matatag na operasyon ng pagkolekta ng data sa field na matatanggap namin ang mga sagot mula sa mga sambahayang hindi pa sumasagot nang mag-isa sa 2020 Senso.
Chúng tôi sẽ cải thiện tốc độ thống kê mà không phải hy sinh tính đầy đủ.Pabibilisin namin ang aming pagbibilang nang hindi isinasakripisyo ang pagkakumpleto nito.
Là một phần của kế hoạch sửa đổi, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi đào tạo bổ sung và cấp giải thưởng tuyên dương những nhân viên kiểm đếm đã tối đa hóa thời gian làm việc.Bilang bahagi ng aming binagong plano, magsasagawa kami ng mga karagdagang sesyon ng pagsasanay at magbibigay ng mga gawad sa mga tagapanayam (enumerator) bilang pagkilala sa mga nagtrabaho nang maraming oras.
Chúng tôi cũng sẽ tối đa hóa việc sử dụng các thiết bị máy tính và điện thoại cho mục đích thống kê.Pananatilihin din namin ang paggamit sa mga computer device na phone at tablet para sa pagbibilang nang mahabang oras hangga’t maaari.
Chúng tôi sẽ kết thúc hoạt động thu thập dữ liệu thực địa trước ngày 30 tháng Chín năm 2020.Tatapusin namin ang pagkolekta ng data sa field bago lumampas ang Setyembre 30, 2020.
Các phương pháp tự trả lời cũng sẽ được đóng lại vào ngày đó để chúng tôi có thể bắt đầu xử lý dữ liệu.Ang mga opsyon sa pagsagot nang mag-isa ay magtatapos din sa petsang iyon upang pahintulutan ang pagsisimula ng pagproseso ng data.
Theo kế hoạch này, Cục Thống Kê Dân Số dự định sẽ đạt được mức độ trả lời từ các hộ gia đình tương tự như mức độ đã từng đạt được trong các cuộc thống kê dân số trước đây, bao gồm cả tiếp những cận cộng đồng khó thống kê.Sa ilalim ng planong ito, nilalayon ng Kawanihan ng Senso na matugunan ang kahalintulad na antas ng mga sagot ng sambahayang kinolekta sa mga nakaraang senso, kabilang pag-abot sa mga mahirap bilanging komunidad.
Dữ liệu chính xác và xử lý hiệu quả: Một khi chúng tôi có dữ liệu từ các hộ gia đình tự trả lời và hoạt động thu thập dữ liệu thực địa trong hệ thống bảo đảm của mình, chúng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác, hợp lý hóa việc xử lý, ưu tiên xử lý các dữ liệu thống kê có chức năng phân phối nhằm đáp ứng thời hạn theo luật định.Wastong Data at Mahusay na Pagproseso: Sa oras na mailagay namin sa aming mga ligtas na system ang data mula sa sariling pagsagot at nakolektang data sa field, pinaplano naming repasuhin ang pagiging kumpleto at wasto nito, i-streamline ang pagpoproseso nito, at bigyang priyoridad ang mga bilang ng pagbabahagi upang maabot ang itinalagang huling araw na naaayon sa batas.
Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch tăng đội ngũ nhân viên để đảm bảo hoạt động hết công suất.Dagdag dito, pinaplano naming paramihin ang aming staff upang masigurong patuloy ang buong kapasidad ng mga operasyon.
Thiết kế linh hoạt: Hoạt động của chúng tôi vẫn dễ thích ứng và các tài nguyên bổ sung sẽ giúp tăng tốc công việc của chúng tôi.Maiaakmang Disenyo: Ang aming mga operasyon ay nananatiling umaakma at ang mga karagdagang mapagkukunan ay makakatulong sa pagpapabilis ng aming gawain.
Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu, số liệu chính từ công việc thực địa để đảm bảo rằng các hoạt động có sự linh hoạt và tiến triển đúng mục tiêu và đáp ứng ngày đáo hạn bàn giao theo luật định.Patuloy na susuriin ng Kawanihan ng Senso ang data at mga pangunahing pamamaraan mula sa trabaho sa field nito upang masiguro na ang aming operasyon ay mabilis at nakatuon sa pagtugon sa aming mga petsa ng paghahatid na naaayon sa batas.
Tất nhiên, chúng tôi nhận ra rằng có thể sẽ xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như khó khăn do thời tiết khắc nghiệt gây ra hoặc các thảm họa tự nhiên khác.Mangyari pa, nauunawaan naming may mga bagay na maaaring mangyari na walang sinuman ang makakakontrol, gaya ng mga karagdagang kumplikasyon mula sa masamang panahon o iba pang mga likas na sakuna.
Sức khỏe và an toàn: Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động của chúng tôi và công chúng.Kalusugan at Kaligtasan: Patuloy naming bibigyan ng priyoridad ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga empleyado at ng publiko.
Nhân viên chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn của Liên bang, tiểu bang (state) và địa phương, bao gồm cung cấp các khóa huấn luyện về cách giữ an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp cho cán bộ hiện trường.Patuloy na susundin ng aming staff ang Pederal, pang-estado (state), at lokal na gabay, kabilang ang pagkakaloob ng mga pagsasanay tungkol sa kaligtasan at personal na pumuprotektang kasuotan sa staff sa field.
Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục tuân thủ Lệnh Hành Pháp 13880, ban hành ngày 11 tháng Bảy năm 2019 và Bản Ghi Nhớ của Tổng Thống ban hành ngày 21 tháng Bảy năm 2020.Patuloy ang Kawanihan ng Senso sa gawain nito sa pagtugon sa mga iniaatas ng Ehekutibong Utos 13,880 na inilabas noong Hulyo 11, 2019 at ng Memorandum ng Pangulo na inilabas noong Hulyo July 21, 2020.
Một nhóm chuyên gia hiện đang nghiên cứu các phương pháp và lựa chọn để sử dụng cho mục đích này.Isang pangkat ng mga eksperto ang pinag-aaralan ang mga pamamaraan at opsyong gagamitin para sa layuning ito.
Việc thu thập và sử dụng dữ liệu hành chính thích hợp vẫn đang tiếp tục.Patuloy ang pagkolekta at paggamit ng nauukol na administratibong data.
Chúng tôi cam kết đạt được Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác.Dedikado kami sa isang kumpleto at wastong 2020 Senso.
Đến nay, 93 triệu hộ gia đình, gần 63% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc, đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020.Hanggang sa kasalukuyan, 93 milyong sambahayan, halos 63 porsyento ng lahat ng sambahayan sa Bansa, ang tumugon sa 2020 Senso.
Dựa trên phương pháp trả lời trên mạng thành công và sáng tạo, đội ngũ nhân viên tâm huyết của Cục Thống Kê Dân Số, bao gồm cả lực lượng lao động tạm thời sắp khởi động công việc tại các cộng đồng trên cả nước trong những tuần tới, sẽ làm việc chăm chỉ để đạt được thống kê chính xác.Sa pagpapatuloy mula sa aming matagumpay at makabagong opsyon ng pagsagot sa internet, ang mga dedikadong kababaihan at kalalakihan ng Kawanihan ng Senso, kabilang ang aming pansamantalang empleyadong ipapadala sa mga komunidad sa buong bansa sa mga darating na linggo, ay magtatrabaho nang mabuti upang maisakatuparan ang wastong bilang.
Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của hàng trăm ngàn đối tác cộng đồng, doanh nghiệp, tiểu bang (state), địa phương và bộ lạc đã đóng góp cho những nỗ lực này trên toàn quốc.Nagpapasalamat kami sa suporta ng aming daan-daang libong kasosyong nakabase sa komunidad, negosyo, estado (state), lokal at tribo para sa mga pagsusumikap na ito sa ating Bansa.
Thống Kê Dân Số 2020 thuộc về tất cả chúng ta.Ang 2020 Senso ay para sa ating lahat.
Nếu quý vị biết ai đó chưa trả lời, vui lòng khuyến khích họ trả lời ngay hôm nay trên mạng tại 2020census.gov, qua điện thoại hoặc qua thư.Kung may kilala kang hindi pa sumasagot, mangyaring hikayatin siyang gawin ito ngayong araw online sa 2020census.gov, sa telepono, o sa pamamagitan ng koreo.
Thống Kê Dân Số 2020 sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2020.Ang 2020 Senso ay matatapos na sa Oktubre 15, 2020.
Sau đây là ba điều hàng đầu mà quý vị nên biết về cuộc thống kê dân số 10 năm một lần này: tình trạng cuả việc thống kê, làm cách nào để biết là quý vị đã được đếm vào thống kê, nên làm gì nếu nhân viên kiểm đếm đến nhà của quý vị trong tháng này?Narito ang nangungunang tatlong bagay na kailangan mong malaman tungkol sa sensong ito: katayuan ng bilang, kung paano malalaman kung nabilang ka na, at kung ano ang gagawin kung ang isang census taker ay bumisita sa iyong tahanan sa buwang ito.
Hơn 99 phần trăm của quốc gia đã được đếm.Mahigit sa 99 porsyento ng bansa ang nabilang na.
Giữa việc tự trả lời hoặc nhờ sự giúp đỡ của nhân viên kiểm đếm, hơn 99 phần trăm các hộ gia đình trên toàn quốc đã được đếm.Kabilang ang lahat ng mga tumugon na tinulungan ng mga census takers at ang mga tumugon na hindi nangailangan ng tulong ng census takers, higit sa 99 porsyento ng mga sambahayan ng bansa ang nabilang na.
Bên cạnh đó, tỉ lệ phần trăm các hộ gia đình đã trả lời trên mạng, bằng điện thoại hoặc bằng cách gửi thư đã vượt qua tỉ lệ phần trăm các hộ gia đình đã tự trả lời trong Thống Kê Dân Số 2010.Gayundin, ang porsyento ng mga sambahayan na tumugon online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng koreo ay lumampas sa porsyento ng mga sambahayan na tumugon noong 2010 Senso.
Cứ mỗi ba hộ gia đình thì có hai hộ gia đình đã tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 (đạt tỉ lệ 66.7 phần trăm vào ngày 4 tháng 10, năm 2020).Dalawa sa bawat tatlong sambahayan ang tumugon sa 2020 Senso na hindi nangailangan ng tulong ng census taker (umabot sa 66.7 porsyento noong Oktubre 4, 2020).
Trong Thống Kê Dân Số 2010, 66.5 phần trăm các hộ gia đình tự trả lời.Noong 2010 Senso, 66.5 porsyento ng mga sambahayan ang tumugon na hindi nangailangan ng tulong ng census taker.
Các nhân viên kiểm đếm đang tiếp tục ghé đến các hộ gia đình mà vẫn chưa trả lời.Ang mga census taker ay patuloy na sumusubaybay sa bawat sambahayan na hindi pa tumutugon.
Các nhân viên kiểm đếm đang ghé đến những hộ gia đình chưa trả lời.Sinusubaybayan ng mga census takers ang mga natitirang mga sambahayan.
Xin vui lòng hợp tác với nhân viên kiểm đếm nếu họ ghé đến nhà của quý vị hoặc gọi điện thoại tới nhà của quý vị – kể cả khi quý vị đã trả lời rồi.Kung sakaling bumisita ang isang census taker sa iyong tahanan o di kaya ikaw ay tawagan sa telepono, paki-tulungan siya kahit na ikaw ay tumugon na.
Nếu quý vị chưa trả lời, đây là lúc để làm điều đó.Kung hindi ka pa nakatugon, ngayon ang oras para tumugon sa senso.
Nếu nhân viên kiểm đếm gõ cửa nhà của quý vị hoặc gọi cho quý vị, xin vui lòng trả lời các câu hỏi của họ.Kung ang isang census taker ay kumatok sa iyong pintuan o tumawag sa iyo, paki-sagot ang kanyang mga katanungan.
Nếu quý vị đã trả lời rồi và một nhân viên kiểm đếm liên hệ quý vị, xin vui lòng kiên nhẫn và tử tế và hợp tác với họ.Kung tumugon ka na at kontakin ka ng isang census taker, pagpasyensiyahan mo na po siya at kung maaari ay tulungan mo po siya.
Nếu quý vị không có ở nhà khi nhân viên kiểm đếm đến nhà, họ sẽ để lại một tờ giấy “thông báo ghé nhà” (“notice of visit”) trước cửa nhà của quý vị.Kung wala ka sa iyong tahanan kapag bumisita ang isang census taker, siya ay mag-iiwan ng isang “abiso ng pagbisita” sa iyong pintuan.
Tờ giấy thông báo sẽ bao gồm thông tin về cách trả lời trên mạng hoặc bằng điện thoại và sẽ bao gồm một mã số Thống Kê Dân Số (Census ID).Kasama sa abisong ito ang impormasyon kung paano ka maaaring tumugon online o sa pamamagitan ng telepono at kasama rin sa impormasyong ito ang iyong Census ID.
Mã số này liên kết câu trả lời của quý vị với địa chỉ nhà của quý vị.Ang ID na ito ay magli-link ng iyong tugon sa iyong address.
Xin vui lòng dùng mã số này để trả lời hoặc hợp tác khi một nhân viên kiểm đếm quay trở lại để giúp quý vị trả lời.Ang Census ID na ito ang gagamitin mo kapag ikaw ay tumugon sa senso online, sa telepono o kapag bumalik ang census taker upang tulungan kang tumugon sa senso.
Nếu nhân viên kiểm đếm liên hệ với quý vị để hỏi về một nhà bên cạnh, xin vui lòng trả lời các câu hỏi của họ.Kung kontakin ka ng isang census taker tungkol sa isang kalapit na address, paki-sagot ang kanyang mga katanungan.
Việc này có nghĩa là Cục Thống Kê Dân Số đã đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người sống tại địa chỉ đó.Posible na ang Census Bureau ay nahihirapan na maabot ang kung sino man ang naninirahan sa address na iyon.
Sự hợp tác của quý vị sẽ giúp Cục Thống Kê Dân Số hoàn thành thống kê dân số cho cộng đồng của quý vị.Ang inyong kooperasyon ay makakatulong sa Census Bureau na makumpleto ang senso para sa inyong komunidad.
Nếu quý vị không chắc là mình đã được đếm chưa, hãy cứ trả lời đi.Kung hindi ka sigurado kung nabilang ka na, sige lang, sagutin mo pa rin ang senso.
Chúng tôi sẽ loại bỏ các câu trả lời trùng lặp.Aalisin namin ang mga duplicate na sagot.
Nếu quý vị không nhớ là mình đã trả lời hay chưa hoặc không thể xác nhận rằng những người sống chung với quý vị đã trả lời thay cho quý vị, hãy trả lời trên mạng hoặc bằng điện thoại, hoặc hợp tác với nhân viên kiểm đếm nếu họ ghé nhà hoặc gọi điện thoại cho quý vị.Kung hindi mo matandaan kung tumugon ka na o hindi mo makumpirma kung may ibang nakatira sa iyong tahanan na tumugon na para sa iyo, sagutin mo pa rin ang senso online o sa pamamagitan ng telepono, o mag-cooperate ka sa isang census taker kung ito’y bumisita o tumawag.
Quý vị vẫn có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng ngay bây giờ tại địa chỉ 2020census.gov, hoặc gọi số điện thoại 844, hoặc bằng cách gửi bản câu hỏi trắc nghiệm qua bưu điện.Maaari ka pa rin tumugon sa 2020 Senso ngayon online sa 2020cenus.gov, o tumawag sa 844, o sa pamamagitan ng pag-mail ng paper questionnaire.
Hãy ghé vào trang 2020census.gov và sử dụng mã số Thống Kê Dân Số mà quý vị nhận được trong thư.Bisitahin ang 2020census.gov at gamitin ang natanggap mong Census ID sa koreo.
Nếu quý vị không có mã số, sử dụng địa chỉ nhà của quý vị – không sử dụng số hộp thư (PO Box).Kung wala ka nito, gamitin mo ang iyong address—huwag ang PO Box number.
Quý vị có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và 11 ngôn ngữ khác và cũng nhận được sự trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác trên mạng.Maaari kang tumugon online o sa pamamagitan ng telepono sa English, Spanish, at 11 iba pang mga wika at humingi ng tulong sa marami pang ibang wika online.
Cục Thống Kê Dân Số đã gửi qua đường bưu điện một giấy nhắc nhở cuối cùng và bản câu hỏi trắc nghiệm bằng giấy đến một số hộ gia đình.Ang Census Bureau ay nagpadala ng huling paalala at paper questionnaire sa ilang mga sambahayan.
Quý vị có thể hoàn thành bản câu hỏi trắc nghiệm này và gửi lại cho Cục Thống Kê Dân Số.Maaari mong kumpletuhin ang paper questionnaire at i-mail ito pabalik.
Xin hãy nhớ bao gồm mọi người đã từng sống và đang sống trong hộ gia đình của quý vị trong hầu hết thời gian tính vào ngày 1 tháng 4, bao gồm trẻ sơ sinh, bạn cùng phòng, và những thành viên trong gia đình, hoặc những người khác.Tandaan na isama ang bawat isa sa naninirahan at nananatili sa iyong sambahayan sa halos lahat ng oras simula noong Abril 1, kabilang ang mga bagong silang na sanggol, roommates, iba pang miyembro ng pamilya, o iba pa.
Hãy nhớ rằng sinh viên cũng nên được đếm tại nơi mà họ thường sống.Tandaan na ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay dapat isama sa bilang kung saan sila karaniwang nakatira.
Các sinh viên mà ở tại ký trúc xá đã được đếm nhờ sự giúp đỡ từ các trường cao đẳng và đại học.Ang mga mag-aaral na naninirahan sa student housing ay nabilang na sa tulong ng mga kolehiyo o unibersidad.
Tuy nhiên, sinh viên sống ở ngoài khuôn viên của trường nên trả lời cho địa chỉ mà họ sống tại, cho dù các sinh viên này chỉ ở tạm thời với cha mẹ vì trường học bị đóng của.Gayunpaman, ang mga mag-aaral na naninirahan sa labas ng campus ay dapat tumugon para sa kanilang address sa labas ng campus, kahit na pansamantala silang nananatili sa kanilang mga magulang habang sila’y nakabakasyon mula sa paaralan.
Cục Thống Kê Dân Số sẽ loại bỏ các câu trả lời trùng lặp.Aalisin ng Census Bureau ang mga duplicate na tugon.
Cục Thống Kê Dân Số thà phải loại bỏ các câu trả lời trùng lặp còn hơn là không nhận được câu trả lời của quý vị và có nguy cơ cộng đồng của quý vị bị thiếu đại diện và thiếu tài chính.Mas gugustuhin nilang alisin ang mga duplicate na sagot kaysa makaligtaan ang iyong tugon at isapanganib ang pagkakaroon ng representasyon at mga kinakailangang pondo ng iyong komunidad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *