Thống Kê Dân Số – Việt–Trung

Ngày 3 Tháng Tám, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động của mình để thu thập và tiến hành Thống Kê Dân Số 2020. 2020 年 8 月 3 日 — 美國人口普查局繼續評估其收集和處理2020 年人口普查資料的操作計劃。
Hôm nay, chúng tôi thông báo các bản cập nhật cho kế hoạch của chúng tôi sẽ bao gồm các giải thưởng của nhân viên thống kê và thuê thêm nhân viên để đẩy mạnh việc hoàn tất thu thập và phân bổ dữ liệu theo hạn chót theo luật định của chúng tôi vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020, theo yêu cầu của pháp luật và Bộ Thương Mại. 今天,我們宣佈更新我們的計劃,其包括人口普查員獎並將僱傭更多的員工,以便根據法律要求和商業部的命令在法定截止日 2020 年 12 月 31 日之前加速完成資料收集和國會席位分配人數的統計工作。
Kế hoạch mới của Cục Thống Kê Dân Số phản ánh cam kết tiếp tục của chúng tôi để tiến hành đếm hoàn chỉnh, cung cấp dữ liệu phân bổ chính xác và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng và lực lượng lao động của chúng tôi.人口普查局的新計劃充分體現了我們堅定不移的信念,即致力於完整的人數統計、提供準確的國會席位分配人數並保障公眾和我們工作人員的健康與安全。
Đếm Đầy Đủ: Hoạt động thu thập dữ liệu thực địa mạnh mẽ sẽ bảo đảm chúng tôi nhận được trả lời từ các gia đình chưa tự tham gia Thống Kê Dân Số 2020.完整的人數統計:強有力的實地資料收集操作將確保我們收到那些尚未自我回答 2020 年人口普查住戶的答案。
Chúng tôi sẽ cải thiện tốc độ đếm của chúng tôi mà vẫn thống kê đầy đủ. 我們將在不影響統計完整性的前提下提高人數統計的速度。
Là một phần trong kế hoạch sửa đổi của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành các buổi đào tạo bổ sung và cung cấp giải thưởng cho các nhân viên thống kê để công nhận những người tận dụng thời gian làm việc hiệu quả. 作爲我們修訂計劃的一部分,我們將舉辦更多的培訓課程,並向人口普查員提供獎勵,以表彰那些最大限度地延長工作時間的員工。
Chúng tôi cũng sẽ giữ các thiết bị máy tính và điện thoại để liệt kê sử dụng trong thời gian tối đa.我們也會盡可能讓用於普查的電話和平板電腦設備得到最長的使用時間。
Chúng tôi sẽ kết thúc việc thu thập dữ liệu tại hiện trường vào ngày 30 Tháng Chín, 2020. 我們將在 2020 年 9 月 30 日結束資料收集工作。
Sự lựa chọn tự trả lời cũng sẽ kết thúc vào ngày đó để cho phép bắt đầu sự tiến hành thống kê. 自我回答選項也將在同一日期關閉,以便開始資料處理。
Theo kế hoạch này, Cục Thống Kê Dân Số dự định đáp ứng một mức độ trả lời của các gia đình tương tự như đã được thu thập trong các thống kê trước đây, bao gồm cả việc tiếp cận cộng đồng khó thống kê.根據這一計劃,人口普查局打算達到以前人口普查中收集住戶答案的同一水平,包括在那些難以算上的社區做宣傳工作。
Dữ liệu chính xác và quá trình hiệu quả: Khi chúng tôi có dữ liệu do người dân trả lời và thu thập dữ liệu thực địa trong các hệ thống bảo mật của mình, chúng tôi có kế hoạch xem xét kiểm kê đầy đủ và chính xác, hợp lý hóa việc thực hiện và ưu tiên số lượng phân bổ để đáp ứng thời hạn theo luật định. 準確的資料和高效的處理:一旦我們的安全系統中有了自我回答和外勤資料收集的資料,我們計劃審查這些資料的完整性和準確性,簡化其處理流程,並優先國會席位分配人數的統計以便在法定期限之前完成。
Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch gia tăng nhân viên để bảo đảm hoạt động được gia tăng đầy đủ.此外,我們計劃增加員工數量,以確保操作的滿負荷運轉。
Thiết Kế Linh Hoạt: Hoạt động của chúng tôi vẫn có thể thích nghi và các phương tiện bổ sung sẽ giúp tăng tốc độ công việc của chúng tôi. 靈活的設計:我們的操作保持適應性,並將另外增加將有助於加快工作進展的資源。
Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu và số liệu chính để bảo đảm rằng các hoạt động của chúng tôi nhanh nhẹn và đúng mục tiêu để đáp ứng ngày chuyển giao theo luật định của chúng tôi. 人口普查局將繼續分析來自其外勤工作的資料和關鍵指標,以確保我們的操作具備敏捷性,並達到法定交付日期的目標。
Tất nhiên, chúng tôi nhận biết rằng các sự kiện vẫn có thể xảy ra mà không ai có thể kiểm soát được, chẳng hạn như trở ngại vì thời tiết khắc nghiệt hoặc các thiên tai thảm họa khác.當然,我們認識到無法控制的事件仍然可能發生,例如惡劣天氣或其他自然災害帶來的複雜狀況。
Sức khỏe và an toàn: Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động của chúng tôi và công chúng. 健康與安全:我們會繼續把員工和公眾的健康和安全放在首位。
Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn của liên bang, tiểu bang, và địa phương, bao gồm cung cấp các khóa huấn luyện an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp cho nhân viên hiện trường.我們的工作人員將繼續遵循聯邦、州 (state) 和地方的指導方針,包括爲外勤工作人員提供適當的安全培訓和個人防護裝備。
Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục công việc đáp ứng các yêu cầu của Sắc Lệnh 13880 ban hành ngày 11 Tháng Bảy, 2019 và Bản Ghi Nhớ của tổng thống ban hành ngày 21 Tháng Bảy, 2020. 人口普查局繼續努力工作,將達到 2019 年 7 月 11 日頒發的行政命令 13880 和 2020 年 7 月 21 日辦法的總統備忘錄的要求。
Một nhóm chuyên gia đang xem xét các phương pháp và lựa chọn được sử dụng cho mục đích này. 專家小組正在審查爲此目的將採用的方法和其他選項。
Việc thu thập và sử dụng dữ liệu hành chính thích hợp vẫn tiếp tục.繼續收集和使用相關的管理資料。
Chúng tôi cam kết hoàn thành đầy đủ và chính xác cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020. 我們致力於爲提交完整而準確的 2020 年人口普查而努力工作。
Cho đến nay, có 93 triệu gia đình, gần 63% tổng số gia đình trên toàn quốc, đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020. 到目前爲止,接近全國住戶總數的 63% 即 9300 萬戶住戶已經回答了 2020 年人口普查。
Được thực hiện trên Internet một cách thành công, và qua các sáng kiến của chúng tôi, những nam nữ nhân viên tận tụy của Cục Thống Kê Dân Số, bao gồm cả lực lượng lao động tạm thời của chúng tôi triển khai tại các cộng đồng trên cả nước trong những tuần tới, sẽ làm việc cật lực để có được số đếm chính xác.在我們成功和創新性網際網路回答選項工作的基礎上,人口普查局敬業的員工們包括將在未來幾周內部署在國家各地社區的臨時員工,將繼續努力工作,以實現準確的人數統計。
Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của hàng trăm ngàn đối tác dựa trên cộng đồng, doanh nghiệp, tiểu bang, địa phương, và bộ lạc đóng góp cho những nỗ lực này trên toàn quốc. 我們感謝成千上萬個基於社區、企業、州 (state)、地方和部落合作伙伴的大力支持,爲我們在國家範圍內開展工作做出了貢獻。
Thống Kê Dân Số 2020 thuộc về tất cả chúng ta. 2020 年人口普查屬於我們每一個人。
Nếu quý vị biết ai đó chưa trả lời, xin vui lòng khuyến khích họ trả lời ngay hôm nay, trực tuyến tại 2020census.gov, qua điện thoại, hoặc qua thư.如果您知道有人尚未回答,請鼓勵他們今天就通過電話、郵件或者在網上 2020census.gov 在線回答。
Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. kêu gọi cư dân điền thống kê dân số trong Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số Toàn Quốc洛杉磯縣政委員會敦促居民在全國人口普查行動日完成人口普查
LOS ANGELES, CA – Ngày 16 tháng Sáu, 2020 – Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. cùng với các viên chức chính quyền tiểu bang và liên bang công nhận Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số vào thứ Tư, 17 tháng Sáu, khuyến khích cư dân quận Los Angeles County hoàn tất và gởi trở lại mẫu thống kê dân số của họ để được đếm đầy đủ. 加利福尼亞州洛杉磯 – 2020年6月16日 – 洛杉磯縣政委員會與聯邦和州政府官員共同倡導訂於6月17日周三的人口普查行動日,並鼓勵洛縣居民完整填寫並寄回2020年人口普查表,以便列入統計。
Truyền bá thông điệp Quyền Lực của Chúng Ta, Thống Kê Dân Số của Chúng Ta, các Giám Sát Viên nhấn mạnh rằng hành động hoàn tất thống kê dân số không chỉ tạo dựng quyền lực chính trị mà còn bảo vệ quyền hạn dân sự của chúng ta.洛縣縣政委員在傳達我們的力量,我們的普查(Our Power,Our Census)信息的同時,强調完成普查不僅壯大我們的政治力量,更能保護我們的民權。
Dành cho Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số, các viên chức Quận L.A., cùng với tổ chức Advancement Project California, một tổ chức pháp lý đa chủng tộc, đa thế hệ với các chuyên viên nghiên cứu, vận động, và chính sách, đã tiết lộ con số hộ gia đình đã điền trả lời thống kê dân số. 在人口普查行動日這一天,洛縣政府官員聯合專長研究、倡言、與政策的多族裔、多世代種族正義組織Advancement Project California透露了顯示已完成人口普查家庭數目的最新分析。
Kể từ ngày 10 tháng Sáu, 2020, chỉ có 57.4% số hộ gia đình quận L.A. hoàn tất mẫu đơn thống kê dân số, thua xa con số trả lời toàn quốc ở tỷ lệ 60.9% và tỷ lệ tiểu bang California 62.1%. 至2020年6月10日止,洛杉磯縣所有家庭中只有57.4%完成人口普查,比起全國平均值60.9%和加州平均值62.1%都落後許多。
Có khoảng 1.4 đến 1.7 triệu gia đình trong quận Los Angeles vẫn chưa được đếm dựa theo dữ liệu điền đơn và con số ước định của các hộ chung cư và địa chỉ tư gia.根據答覆率數據及有人居住的住宅單位和住戶地址估計,洛杉磯全縣至少還有大約140萬至170萬戶家庭尚未列入統計。
“Đã đến lúc tất cả mọi người trong cộng đồng điền hoàn tất cuộc thống kê dân số quan trọng này. “現在就是本縣每一個社區完成人口普查的緊要關頭。
Điều cấp thiết là cư dân đứng lên, đưa ra tiếng nói của họ, và được đếm vào thống kê đầy đủ. 每一位居民都務必起立發聲,列入統計。
Rất nhiều chương trình và dịch vụ trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi và chất lượng cuộc sống của cộng đồng chúng ta dựa vào toàn bộ hoặc một phần dữ liệu thống kê dân số này. 直接影響到社區民衆身心安好和生活品質的無數計劃和服務都全部或部分依賴人口普查數據。
Đừng để 10 năm nữa trôi qua mà vẫn không thu thập được các nguồn lực và đại diện cần thiết cho gia đình và khu vực của quý vị,” Giám Sát Viên Quận Los Angeles Kathryn Barger lên tiếng.千萬不要再無端蹉跎十年歲月,白白喪失掌握家人和鄰居必需的資源和代表性的機會,”洛杉磯縣政委員Kathryn Barger表示。
Kết quả nghiên cứu cho thấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bảo đảm sự tham gia 100% thống kê dân số ở quận L.A. County.統計數字確認了若要確保洛杉磯縣民100%參與人口普查,眼前尚有堆積如山的待辦工作。
Các viên chức quận L.A. County đã ước tính rằng ngày 10 tháng Sáu, 2020, con số trung bình các hộ gia đình đã trả lời thống kê là 66.2% trong các khu vực thống kê với tổng dân số Á Châu từ 50% trở lên. 根據洛縣官員的估計,至2020年6月10日爲止,該縣亞裔居民超過50%的地區答覆人口普查的比例為66.2%。
Trong khi cư dân người Mỹ gốc Á vượt trên mức trung bình trả lời Thống Kê Dân Số, họ vẫn còn ở mức thấp xa so với con số tỷ lệ mong muốn đạt được 100%. 雖然亞裔居民答覆人口普查的比例超過全縣平均值,但是離100%的目標仍然十分遙遠。
Vẫn còn một khoảng cách rộng trong tỷ lệ trả lời thống kê từ các khu vực có mức dân số người Mỹ gốc Á – với những khu có tỷ lệ trả lời cao nhất (82.4%) và những khu có tỷ lệ trả lời thấp nhất trong (thấp ở mức 11.6%). 已經答覆地區的答覆比例也有極大差距,某些地區的比例屬全縣最高(82.4%),而某些地區屬全縣最低(甚至低到11.6%)。
Những cộng đồng Mỹ gốc Á quan trọng có nguy cơ bị đếm thiếu nhiều nhất là ở trung tâm thành phố Los Angeles, như ở khu Koreatown và Lincoln Heights. 洛杉磯縣最有可能受到普查遺漏的亞裔社區位於洛杉磯中區,例如韓國城和林肯高地。
Cuộc Thống Kê Dân Số ảnh hưởng đến phúc lợi của tất cả mọi người trong Quận L.A. County, đặc biệt là các cộng đồng đã từng bị đếm thiếu trong lịch sử. 人口普查的結果將影響每一位洛杉磯縣民的生活,尤其是過去經常受到普查遺漏的社區。
Các cuộc điều tra dân số trong quá khứ đã chỉ ra rằng các gia đình người Latin, người Mỹ gốc Phi, người không nói tiếng Anh, các gia đình không theo truyền thống thông thường và những gia đình có sắp xếp cuộc sống không theo một kiểu chính thức nào chính là những gia đình khó đếm nhất. 根據以往的普查結果,西語裔、非裔、不説英語者、非傳統式家庭以及沒有固定住所者都是最容易被普查遺漏的對象。
Việc đếm thiếu ở các cộng đồng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đại diện chính trị và những khoản tài trợ cho các nguồn lực quan trọng dành cho những cá nhân đó.這些被普查遺漏的社區民衆的政治代表性和爲他們提供重要資源的經費都將直接受到影響。
Cuộc Thống Kê Dân Số 2020 là cuộc thống kê đầu tiên được thực hiện chủ yếu bằng điện tử, tạo thêm rào cản cho các gia đình có lợi tức thấp và các cộng đồng người da màu. “2020年人口普查首次以電子作業為主,這項作法為低收入家庭和少數族裔社區造成額外負擔。
Chúng tôi quý trọng sự đa dạng của quận LA County và sẽ cố gắng hết sức để đếm tất cả mọi người,” Giám Sát Quận Los Angeles County Hilda L. Solis cho biết. 我們深信洛杉磯縣的多元文化,也會竭盡全力讓每一位居民都列入普查,”洛杉磯縣政委員Hilda L.Solis表示。
“Thống kê chính xác không chỉ là nền tảng đại diện nền dân chủ, mà còn bảo đảm rằng các trường học và những cộng đồng trong toàn quận hạt LA County nhận ₫ầy đủ ngân khoản tài trợ của liên bang một cách công bằng. “正確的普查結果不但是民主代表的基礎,同時確保洛杉磯縣的學校和社區得到應得的聯邦補助款項。
Chúng ta không thể để cho các cộng đồng người da màu của chúng ta bị đếm thiếu trong cuộc thống kê dân số. 我們禁不起少數族裔社區錯失參與人口普查的機會。
Bảo hiểm sức khỏe và trợ giúp nhà cửa cho các cư dân có lợi tức thấp sẽ bị nguy hiểm, các chương trình phát triển lực lượng lao động có thể bị ảnh hưởng, và các chương trình học đường có thể bị cắt giảm. 低收入民衆的健康保險和住房安排可能遭受危害,人力資源開發工作也將大受影響,而學校提供的各項計畫也將遭到刪減。
Chính quyền liên bang không thể để cho các cộng đồng dễ tổn thương này của chúng ta thiếu hụt tài trợ và thiếu đại diện. 聯邦政府萬萬不可容許我們原已脆弱的社區再蒙受資金短缺、代表性不足的傷害。
Quận LA sẽ vượt qua mọi thử thách để bảo đảm các khu vực dù có khó khăn đến đâu cũng được đếm đầy đủ và tính vào Thống Kê Dân Số 2020.”洛杉磯縣務必勇敢面對挑戰,確保我們最常遺漏的地區都被納入2020年人口普查。”
Cuộc thống kê dân số ảnh hưởng đến hàng tỷ mỹ kim tài trợ của liên bang cho các bệnh viện, công viên, trường học và các chương trình trợ giúp nhà ở giá cả phải chăng ở quận L.A. 人口普查的結果影響到數十億用於洛杉磯縣當地醫院、公園、學校、和住房補貼計劃的聯邦經費。
Với tỷ lệ trả lời trung bình hiện tại, Quận L.A có nguy cơ mất tiền tài trợ cho các trường công lập, hỗ trợ cho những người mất việc làm, dịch vụ cho người cao niên và các nguồn lợi tức cho bệnh viện để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như COVID-19.以目前整體答覆比例來看,洛杉磯縣極有可能喪失公立學校、失業補助、長者服務以及醫院為因應例如COVID-19的緊急狀況所需資源的經費補助。
COVID-19 đã làm thay đổi chiến lược tiếp cận của Quận Los Angeles và toàn khu vực thay thế nỗ lực “Đi Ra Ngoài Tham Gia Thống Kê. COVID-19爆發迫使洛杉磯縣的外展和“Get Out The Count”宣導活動不得不轉向。
Để đối phó với hoàn cảnh xung quanh dịch COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã gia hạn thời hạn chính thức để tham gia vào cuộc thống kê dân số. 爲了因應不斷變化的疫情,聯邦人口普查局已決定推遲參與人口普查正式截止日期。
Ngày cuối cùng để các hộ gia đình tự trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư là ngày 31 tháng Mười.每個家庭自行通過網絡、電話或郵寄回覆的截止日期是10月31日。
“Trong lúc chúng tôi quan sát Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số, chúng tôi khuyến khích cư dân tham gia thống kê dân số và cảm nhận sức mạnh trong thời gian mà một số người trong chúng ta đang có thể cảm thấy bất lực. “就在我們響應人口普查行動日的同時,也鼓勵居民踴躍參與人口普查,在部分居民感到最無助的時候,感受普查賦予我們的力量。
Bằng cách được đếm trong thống kê, quý vị góp tiếng nói ảnh hưởng đại diện chính trị trong thập niên tới, quyết định sự phân chia giữa các khu vực hành pháp địa phương, tiểu bang và liên bang,” Giám Sát Viên Quận Los Angeles Mark Ridley-Thomas nói.只要列入統計,您的聲音就可影響到下一個十年的政治代表性,決定地方、州、和聯邦議員選區的劃分,”洛杉磯縣政委員Mark Ridley-Thomas表示。
Thống kê dân số năm 2020 đã chính thức khởi động vào ngày 12 tháng 3. 2020年人口普查自3月12日啓動。填寫普查表格既簡單又快速。
Điền mẫu đơn thống kê rất đơn giản và nhanh chóng. Mẫu đơn thống kê có thể được hoàn tất trên mạng tại my2020census.gov, hoặc qua điện thoại tại 844-330-2020 hay gởi bằng thơ trong trường hợp quý vị nhận được đơn thống kê. 普查表格可以在收到紙本表格時用郵寄方式完成,或登入www.my2020census.gov在網絡上完成,或致電844-330-2020。
Hiện có danh sách các chọn lựa ngôn ngữ trên trang mạng và qua bưu điện nếu quý vị nhận được mẫu đơn bằng giấy. 網站提供多語表格選擇,同時隨同紙本表格寄發。
Đối với những người không nói tiếng Anh, trang mạng Thống Kê Dân Số 2020 quận LA cung cấp thông tin cụ thể từ quận bằng 16 ngôn ngữ khác nhau và trang mạng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp thông tin tổng quát bằng 59 ngôn ngữ gồm các hướng dẫn điền đơn. 洛杉磯縣2020年人口普查網站以16種語言為不說英語的民眾提供有關該縣的信息,而美國聯邦政府2020年人口普查網站共提供59種語言的一般信息,包括多語指南。
Xin ghé vào https://census.lacounty.gov/ và https://2020census.gov/vi.html để có thêm thông tin.請登入https://census.lacounty.gov/ 和https://2020census.gov/zh-hans.html查看進一步詳情。。
“Chúng tôi cần các cư dân truyền cho nhau thông điệp hoàn tất thống kê dân số là việc quan trọng nhất quý vị có thể làm để giúp đỡ cộng đồng của quý vị. “我們需要居民協助廣爲宣傳,踴躍參與人口普查是您為幫助社區可以做的最重要的事情之一。
Ngân khoản tài trợ chúng ta nhận được dành cho tất cả, từ các chương trình trợ giúp nhà ở giá phải chăng đến giảm mức độ nghèo khó, đều thuộc vào dữ liệu thống kê,” theo Giám Sát Viên quận Los Angeles Janice Hahn.我們用來提供住房補貼到扶困助貧計劃所需經費都依賴人口普查的結果,”洛杉磯縣政委員Janice Hahn表示。
Hoàn tất thống kê dân số được bảo mật bởi quyền riêng tư. 填寫人口普查問卷屬於您的隱私。
Câu trả lời được bảo vệ bởi luật pháp liên bang, cụ thể là tiêu đề Title 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ. 您的答覆受到聯邦法律保護,尤其是聯邦法第13章。
Những câu trả lời này không được chia sẻ với bất kỳ một cơ quan chính quyền nào khác hay các thực thể nào khác, kể cả chủ nhà của quý vị.您的答覆不能與任何政府單位或其他機構,包括您的房東在內分享。
“Trong thời buổi khó khăn và quan ngại này, mọi người đang tìm cách đóng góp để tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng của họ, và tham gia vào thống kê dân số là một cách thật sự dễ dàng để tạo ra ảnh hưởng,” Giám Sát Viên quận Los Angeles Sheila Kuehl. “值此憂心艱難的時刻,人們不斷尋找能夠有助於社區正向改變的方法,而積極參與人口普查就是可以最容易造成改變的方法,”洛杉磯縣政委員Sheila Kuehl表示。
“Chúng ta đã đi gần hết nửa đoạn đường thống kê dân số và chúng ta cần tất cả những người hiện chưa gởi mẫu thống kê của họ hiểu được tầm quan trọng của hành động này và ghé vào 2020census.gov để hoàn tất ngay. “人口普查的時間已經過了將近一半,每一個尚未提交表格的人都必須瞭解參與普查有多麽重要,而且立刻登入 2020census.gov填寫表格。
Các nguồn tài lực mà chúng ta cần để chăm lo cho mọi cư dân của chúng ta tùy thuộc vào thống kê dân số có nghĩa rằng rất nhiều thứ đang bị đe dọa, vì vậy, xin quý vị, những cư dân Quận, hãy điền thống kê dân số!” 我們用於照顧所有居民所需的資源都依賴普查結果,所以事關重大,請本縣每一位居民都務必填寫普查表格!
Đây là một cách thiết thực gây ảnh hưởng thay đổi trong 10 năm tới.”這是影響和改變下一個十年的最佳方式。”
Alejandra Ramírez-Zárate, chuyên viên nghiên cứu và phân tích chính sách của Advancement Project California, nói thêm, “Advancement Project California đánh giá cao dữ liệu của Hội Đồng Giám Sát Quận LA trong việc nâng cao tầm nhận thức quan trọng của việc mỗi người đều đáng kể trong thống kê. Advancement Project California的政策及研究分析家Alejandra Ramírez-Zárate表示,“Advancement Project California感謝洛杉磯縣政委員會提供數據,提高縣民對人人都應參與普查的重要認知。
Los Angeles County là quận khó đếm nhất với vùng phía nam và vùng trung tầm LA là những vùng khu vực có số trả lời thấp nhất và khó đếm nhất. 洛杉磯縣是人口普查最容易遺漏的縣,因爲洛縣中區和南區是最易遺漏,答覆比例最低的地區。
Cần phải có một nỗ lực rộng rãi, toàn diện để bảo đảm một cuộc đếm dân số công bằng và chính xác trong một điều kiện bình thường, chứ đừng nói đến tình trạng đại dịch hiện tại. 就算在正常狀況下都必須通過廣泛的整體力量才能確保公平正確的統計,疫情期間將更爲困難。
Những khu vực này phải là ưu tiên của chúng ta.”我們必須將這些地區列爲最高優先。
Sơ lược về chiến dịch “Be Counted” của Quận Hạt Los Angeles洛杉磯縣“Be Counted”宣導活動簡介
Một cuộc Thống Kê Dân Số 2020 Census chính xác rất quan trọng để bảo đảm tiếng nói đại diện chính trị và duy trì mức ngân quỹ liên bang được phân phát công bằng cho các dự án và các chương trình dịch vụ xã hội. 2020年人口普查的正確結果是確保公平的政治代表性和依照方程式維持對各項計劃和服務合理分配經費的必要保證。
Mục tiêu của cuộc Thống Kê Dân Số của Quận Hạt Los Angeles là mỗi cư dân đều biết đến, có thể truy cập, và điền bản thống kê dân số 2020 Census. 洛杉磯縣人口普查的目標是要讓每一位居民都接獲信息,都能夠參與並完成2020年人口普查統計。
Để biết thêm chi tiết, hãy vào thăm trang mạng https://census.lacounty.gov/.有關詳情,請登入https://census.lacounty.gov/。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *