Nợ thẻ tín dụng trong thời gian bùng nổ đại dịch vi-rút corona_Việt- Trung

Nợ thẻ tín dụng trong thời gian bùng nổ đại dịch vi-rút corona: Phương án khắc phục và lời khuyên新冠病毒大流行期间信用卡债务的: 救济方法和建议
Đối với nhiều người, thẻ tín dụng là nguồn hỗ trợ quan trọng khi tình hình tài chính eo hẹp, và nếu gần đây, bạn mất đi nguồn thu nhập do đại dịch vi-rút corona, thì thẻ tín dụng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn đáp ứng các nhu cầu cơ bản.对大多数人来说,信用卡是资金紧缺时的一项重要资金来源,但如果最近您因为新冠病毒大流行而失去了经济收入,那么信用卡在这时就成为了满足基本需求的重要资金来源。
Đồng thời, nếu bạn không thể thanh toán đúng hạn, dư nợ thẻ tín dụng có thể tăng lên nhanh chóng và khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian dài.与此同时,如果您不能按时还款,信用卡债务就会迅速堆积从而导致长期的经济困难。
Tuy nhiên, nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng luôn sẵn lòng hợp tác với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.但是,许多信用卡公司已准备好与受新冠病毒大流行影响的客户并肩作战。
Nếu bạn không thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hoặc cho rằng bạn không có khả năng thanh toán sớm, hãy thông báo cho công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn càng sớm càng tốt.如果您无法支付信用卡账单或者您认为无法尽快支付,请立即通知您的信用卡公司。
Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu các phương án dành cho bạn và những câu hỏi phù hợp mà bạn có thể đưa ra:本文件是一份指南,可以帮助您了解救济方案和需提问的正确问题:
Các chương trình hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng trong đại dịch vi-rút corona新冠病毒大流行时期信用卡债务救济计划
Cách yêu cầu sự trợ giúp từ công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn如何向信用卡公司寻求帮助
Cách kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạn如何即时了解信用卡账单
Các chương trình hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng trong đại dịch vi-rút corona新冠病毒大流行时期信用卡救济计划
Nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng đang cung cấp một số hình thức hỗ trợ tài chính cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút corona.许多信用卡公司向受新冠病毒大流行影响的客户提供了某些形式的经济救济。
Để tận dụng lợi thế từ bất kỳ chương trình hỗ trợ nào trong số này, trước tiên, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng để chính thức yêu cầu được hỗ trợ tài chính.若要从这些救济计划中的任何一项中受益, 您需要首先联系您的信用卡提供商,正式申请经济援助。
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nhiều công ty sẽ yêu cầu bạn truy cập vào trang web của họ trước tiên hoặc sử dụng các ứng dụng di động của họ vì thời gian chờ đợi họ xử lý trên điện thoại sẽ lâu hơn bình thường.但请注意,许多信用卡公司会首先要求您访问他们的网站或使用他们的移动应用程序,这是因为他们等待接听电话的时间比平常要久许多。
Mặc dù mỗi công ty sẽ có quy trình khác nhau, nhưng dưới đây là một số hình thức hỗ trợ phổ biến nhất mà các công ty đang cung cấp:尽管援助形式会因公司而异,但是我们为您提供了几种常见的公司援助形式:
Giảm hoặc tạm hoãn khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng降低每月最低还款额或推迟偿还每月最低还款额
Nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng đang cung cấp dịch vụ cho khất nợ khẩn cấp, nghĩa là cho phép bạn bỏ qua hoặc giảm các khoản thanh toán của mình trong một khoảng thời gian giới hạn.许多信用卡公司提供了紧急宽容期服务,允许客户在有限期内不偿还或减少偿还信用卡还款金额。
Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đã bỏ qua hoặc được giảm sau khi kết thúc thời gian khất nợ.但请牢记,宽容期结束后,您需要补足未偿还或减少偿还的信用卡还款金额。
Khi kết thúc thời gian khất nợ, bạn không cần phải thanh toán bù ngay lập tức, nhưng bạn sẽ cần tiếp tục thực hiện ít nhất các khoản thanh toán hàng tháng tối thiểu của mình, và những khoản thanh toán này có thể đã thay đổi.当宽容期结束时,不会马上要求您补缴还款金额,但至少需恢复每月最低还款金额,且该金额大小随时可能发生变化。
Miễn hoặc hoàn trả phí phạt thanh toán chậm免收或退还滞纳金
Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn thường sẽ tính phí phạt thanh toán chậm.如果您错过还款,通常信用卡公司会向您征收一笔滞纳金。
Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona, nhiều công ty đang miễn hoặc hoàn trả các khoản phí phạt thanh toán chậm, nếu bạn yêu cầu hỗ trợ tài chính do đại dịch.但是,在新冠病毒大流行期间,若您出于疫情原因申请了经济救济,通常信用卡公司都会免收或退还滞纳金。
Giảm lãi suất降低利率
Lãi suất thẻ tín dụng là mức phí mà bạn phải trả cho công ty để có thể vay tiền.信用卡利率是您为您的借款金额向信用卡公司支付的价格。
Công ty thẻ tín dụng của bạn có thể tạm thời giảm lãi suất trong thời gian gặp khó khăn nếu bạn yêu cầu.如果您因遭遇了困难而向信用卡公司提出请求,信用卡公司可能会暂时降低您的信用卡利率。
Hãy nhớ rằng lãi suất thẻ tín dụng sẽ được tính về mức bình thường khi kết thúc thời hạn.但请记住,一旦期满,信用卡利率将恢复正常。
Xây dựng kế hoạch thanh toán để thanh toán số dư nợ hiện tại制定还款计划,付清现有余额
Nếu bạn bị cắt giảm số giờ làm việc hoặc bạn chỉ có thể thực hiện một phần khoản thanh toán của mình, bạn cũng có thể đảm bảo thực hiện một kế hoạch trả nợ hiệu quả hơn trong tình huống hiện tại của mình.如果您的还款时长减少或是您只能部分还款,您还可以根据您目前的经济状况选择安全的还款计划。
Cách yêu cầu hỗ trợ từ các công ty phát hành thẻ tín dụng nếu bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút corona如果受到新冠病毒大流行的影响,如何向信用卡公司寻求帮助
Quên thanh toán thẻ tín dụng hoặc thanh toán chậm có thể khiến bạn phải chịu phí phạt hoặc bị tính thêm lãi, nhưng việc này cũng có thể có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn.错过信用卡还款或延期还款会产生额外费用或利率上涨,而且还会对您的信用评分产生负面影响。
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn cần liên hệ với các công ty phát hành thẻ tín dụng ngay lập tức nếu biết bạn không thể thanh toán hóa đơn của mình.因此,如果您知道自己无法支付信用卡账单,最好立即联系信用卡公司,这样做很重要。
Dưới đây là các bước quan trọng để yêu cầu hỗ trợ.这是请求救济的重要步骤。
Cho các công ty phát hành thẻ tín dụng biết rằng bạn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch vi-rút corona告诉他们您已受到新冠病毒大流行的影响
Trước hết, hãy nhớ nói với họ rằng bạn đang bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch vi-rút corona và cần được giúp đỡ.首先,确保自己已经告知过他们因受新型冠状病毒大流行的影响出现了经济困难并需要帮助。
Hầu hết các công ty phát hành thẻ tín dụng hiện đang cung cấp các chương trình hỗ trợ nếu bạn bị mất thu nhập do đại dịch.如果您因为疫情影响而失去了经济收入,目前大多数信用卡公司都提供了援助计划。
Hãy chuẩn bị sẵn tài liệu về tình hình hiện tại của bạn để cung cấp cho họ.事先准备好与您目前经济状况相关的文件。
Đặt câu hỏi về các gói hỗ trợ thẻ tín dụng mà họ cung cấp针对他们提供的信用卡救济一揽子计划提出问题
Mặc dù công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể đưa ra một hoặc nhiều phương án, nhưng hãy chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi.因为信用卡公司可能会一个或多个救济方案,所以请提前准备好问题清单。
Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn hoàn toàn thoải mái với các điều khoản trước khi đồng ý với các phương án mà họ đưa ra.在同意这些救济方案前,请务必确保您已完全熟悉这些条款。
Dưới đây là những câu hỏi quan trọng cần đưa ra:这是需要提问的关键问题:
Nếu tôi không thể thanh toán do hậu quả của đại dịch vi-rút corona, quý công ty có chương trình hỗ trợ tài chính nào dành cho tôi không?如果由于新冠病毒大流行的影响而导致我无法还款,你们提供经济救济计划吗?
Tôi có phải trả phí để có thể tham gia vào các chương trình này không?这些救济方案需要付费吗?
Nếu tôi có thể hoãn hoặc giảm các khoản thanh toán hàng tháng của mình, tiền lãi sẽ tiếp tục được tích lũy trong khoảng thời gian hỗ trợ này phải không?如果我能够延迟或降低每月最低还款金额,那么利率在救济期间会增加吗?
Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài bao lâu và khi nào tôi cần bắt đầu trả nợ hóa đơn của mình?救济期持续多久? 什么时候恢复还款?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình hình tài chính của tôi không thay đổi khi thời gian hỗ trợ kết thúc?要是救济期已结束,我还未能改变我的经济状况,会怎样?
Có phương án nào cần thực hiện đánh giá lại không?是否可以重新评估?
Những thông tin nào sẽ được cung cấp cho các cơ quan báo cáo tín dụng?需要向信用报告机构提交什么信息?
Lưu ý: Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) mới được thông qua gần đây đã đặt ra các yêu cầu đặc biệt đối với những công ty chịu trách nhiệm báo cáo thông tin thanh toán của bạn lên các cơ quan báo cáo tín dụng nếu họ cung cấp chương trình hỗ trợ thanh toán trong đại dịch vi-rút corona.注意: 最新通过的《新冠病毒援助、救济与经济安全法案》对向信用报告机构提交个人还款信息的公司作出了特殊要求,这些公司必须是由于新冠病毒大流行而提供还款救济。
Tôi có bị mất khả năng thanh toán cho bất kỳ khoản mua sắm nào từ thẻ tín dụng của mình nếu tôi đăng ký hoặc yêu cầu được hỗ trợ không?如果我参与或申请救济,是否会导致信用卡无法充值?
Nhận bản sao thỏa thuận获取协议的书面副本
Nếu bạn chọn tiếp tục đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tài chính, điều quan trọng là bạn cần phải hiểu rõ các điều khoản trong thỏa thuận trước khi đồng ý bất cứ điều gì.如果您选择经济救济方案以缓解经济状况,那么在同意任何条件前,请务必确保自己已充分了解协议条款。
Sau khi đã chấp nhận tham gia một chương trình hỗ trợ nào đó, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một bản sao thỏa thuận bằng văn bản一旦您接受了某个救济方案,请确保获得一份协议的书面副本。
Trong thời gian hỗ trợ, hãy chắc chắn xem xét bảng sao kê của mình hàng tháng để phát hiện bất kỳ sai sót hoặc sai số nào, và nếu bạn phát hiện thấy bất cứ điều gì, hãy chắc chắn xem lại thỏa thuận để phản đối lỗi sai đó.救济期间,请确保每月查看账单是否存在错误或不正确之处,如果发现变化即时查看协议以便提出异议。
Cách kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạn如何即时了解信用卡账单
Nếu không thể thực hiện thanh toán, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số quyết định tài chính khó khăn, nhưng ngay cả trong những thời điểm khó khăn, vẫn có một số quy tắc hữu ích có thể giúp bạn lưu tâm đến khoản dư nợ thẻ tín dụng hiện có, để giúp bạn có thể hồi phục nhanh hơn.如果您无法还款,那么势必会面临一些艰难的财务决定,但即使在困难时期,也有一些不错的经验法则能够帮助您牢记自已的信用卡债务,因此,您最终能更快的从财务困难中恢复。
Thanh toán ở mức tối thiểu, nếu có thể如有可能,支付最低还款金额
Đây có thể là hướng dẫn khó khăn nếu bạn bị mất nguồn thu nhập và bạn đang phải ưu tiên thanh toán các hóa đơn của mình如果您失去了经济收入并且不得不优先处理账单,那么操作流程可能比较复杂。
Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà bạn sẽ được các công ty phát hành thẻ tín dụng hỗ trợ tài chính, nhưng tiền lãi của bạn sẽ vẫn tiếp tục được tích lũy.但是,也存在这种情况,您已从信用卡公司处获得了经济援助,但是利率却在持续增加。
Nếu rơi vào trường hợp này thì việc thực hiện thanh toán ở mức tối thiểu đúng hạn có thể giúp giảm bớt gánh nặng sau này.如果发生了这种情况,支付最低还款金额并按时还款,这有助于减轻之后的经济负担。
Chú ý đến hóa đơn của bạn và tìm sai sót留心账单并查找错误
Nếu bạn cho rằng có sai sót trong bảng sao kê thẻ tín dụng của mình, hãy gửi cho công ty phát hành thẻ tín dụng thông báo sai sót hóa đơn để phản đối mức phí如果您认为信用卡账单存在错误,请发送一份对费用提出争议的账单错误通知给信用卡公司。
Trong điều kiện thông thường, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ có 30 ngày để xác nhận đã nhận được thông báo của bạn, và hai chu kỳ thanh toán hoàn chỉnh – nhưng không quá 90 ngày – để tiến hành điều tra và trả lời bạn.正常情况下,信用卡公司会在 30 天内确认收到通知,然后会在两个完整的账单周期内(一般不超过 90 天)进行调查并作出回应。
Tuy nhiên, do hậu quả của đại dịch vi-rút corona nên nhiều nhà cung cấp thẻ tín dụng đang phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động kinh doanh.然而,由于新冠病毒大流行,许多信用卡发行机构也面临着经营困难。
Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp, bạn có thể thấy rằng công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ mất hơn 90 ngày để có thể hoàn tất quá trình điều tra lỗi thanh toán.这意味着,在某些情况下,你会发现信用卡公司花费了超过 90 天的时间才完成账单错误调查。
Cục gần đây đã ban hành thông báo gửi đến các chủ nợ về cách giám sát và triển khai linh hoạt của Cục trong khung thời gian tối đa để giải quyết lỗi thanh toán, nếu công ty phát hành thẻ tín dụng cố gắng thể hiện sự thiện chí để có được thông tin cần thiết và đưa ra quyết định nhanh nhất có thể, cũng như tuân thủ tất cả các yêu cầu khác đang chờ xử lý khắc phục lỗi.政府当局最近发布了一份声明 通知债权人将采取灵活监督和执行的方式,监控账单错误解决方案的最大时间范围,信用卡公司应该尽其最大努力获得必需信息并尽快做出决定,且其行为在制定错误解决方案期间必须符合其他规范的要求。
Cho dù mất bao lâu để điều tra lỗi thanh toán thì công ty phát hành thẻ tín dụng cũng không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây trong khoảng thời gian lỗi thanh toán đang được điều tra:无论账单错误调查需花费多长时间,信用卡公司都不能在账单错误调查期间采取以下行动:
Yêu cầu bạn thanh toán số tiền đang tranh chấp要求支付争议金额
Báo cáo số tiền đang tranh chấp là “chưa thanh toán” lên các cơ quan báo cáo tín dụng向信用报告机构报告争议金额为“未支付”
Đóng tài khoản của bạn chỉ vì bạn đã gửi thông báo lỗi thanh toán trên tinh thần thiện chí仅因提交了真实的账单错误通知而关闭客户账户
Thường xuyên kiểm tra các báo cáo tín dụng của bạn定期检查客户的信用报告
Bạn thường có thể kiểm tra báo cáo tín dụng của mình hoàn toàn miễn phí, một lần mỗi năm.一般来说,您可以一年免费检查一次信用报告。
Tuy nhiên, ba cơ quan báo cáo tín dụng lớn - Experian, TransUnion và Equachus - hiện đang cho phép khách hàng kiểm tra báo cáo của họ hàng tuần hoàn toàn miễn phí然而,益博睿(Experian),环联公司(TransUnion)和艾贵发(Equifax),这三大信用报告机构可以让客户一周免费检查一次信用报告 。
Nếu bạn đăng ký nhận gói hỗ trợ thanh toán thẻ tín dụng và đáp ứng các điều khoản của gói hỗ trợ đó, chẳng hạn như thanh toán ở mức tối thiểu thấp hơn, công ty phải báo cáo cho các cơ quan báo cáo tín dụng rằng tài khoản của bạn hiện đang “hoạt động”.如果您签署了信用卡救济一揽子计划并且符合救济一揽子计划的条款(例如,支付最低还款金额),则信用卡公司必须向信用卡报告机构报告您的账户为“现在有效”。
Tuy nhiên, nếu bạn đã chậm thanh toán các khoản tại thời điểm bạn được hỗ trợ, bên cho vay không bắt buộc phải báo cáo rằng bạn đang "hoạt động".但是,如果您在获得经济救济时已经拖欠还款,那么出借人就不需要向信用卡报告机构报告您的账户为“现在有效”。
Và nếu bạn phát hiện ra lỗi sai, bạn nên thể hiện sự phản đối , điều này sẽ hữu ích khi bạn chuẩn bị một bản sao thỏa thuận bằng văn bản.并且,如果发现了错误,您应该据理力争,这时手头有一份书面协议的副本会非常有帮助。
Tìm hiểu cách bảo vệ tín dụng của bạn trong giai đoạn bùng nổ đại dịch COVID-19学习如何在新冠病毒肺炎期间保护信用卡信用
Nắm rõ các quyền thu nợ của bạn了解债务催收权利
Nếu bạn có khoản nợ cần thu hoặc bên thu nợ đang cố gắng liên lạc với bạn, điều đó có thể khiến thời gian căng thẳng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn.如果您有债务正在催收中或催收人一直在试图联系您,这会使原本就紧张的时刻显得愈发紧张。
Trước tiên, điều quan trọng là bạn phải xác minh danh tính của họ để đảm bảo rằng đó là bên thu nợ hợp pháp, nhưng bạn cũng có một số quyền hạn và bên thu nợ có thể làm việc với bạn để trao đổi về các kế hoạch trả nợ thực tế.首先要验证他们的身份,确保他们是合法的催收人,这一点尤为重要,但同时您也具有多项权利,并且可以和催收人共同协作制定切实可行的还款计划。
Tìm hiểu thêm về quyền thu nợ của bạn, bao gồm cách thức liên hệ và đàm phán với các công ty thu nợ了解更多有关债务催收权利的信息,其中包括如何与催收公司联系及协商

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *