Hình ảnh hóa / Trực quan hóa Văn bản

Do Lê Quang Văn thực hiện Hình ảnh hóa hay Trực quan hóa văn bản là làm cho người dùng “thấy” được những gì ẩn chứa trong văn bản. Người xưa đã từng nói “ý tại ngôn ngoại” (những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe/đọc phải tự suy ra mà hiểu…