Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo – Việt-Anh

Đa DạngDiversity
Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo Năm Học 2017–2018 Guidelines For Respecting Religious Diversity School Year 2017–2018
Nhận ThứcVision
Chúng tôi khuyến khích việc học bằng cách cung cấp nền giáo dục công tốt nhất cho mỗi học sinh.We inspire learning by providing the greatest public education to each and every student.
Sứ MạngMission
Mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp.Every student will have the academic, creative problem solving, and social emotional skills to be successful in college and career.
Mục Tiêu Cốt LõiCore Purpose
Chuẩn bị cho tất cả mọi học sinh lớn mạnh trong tương lai các em.Prepare all students to thrive in their future.
Các Giá Trị Cốt LõiCore Values
Học tập Quan hệ Tôn trọng Xuất sắc Bình đẳngLearning Relationships Respect Excellence Equity
Hội Đồng Giáo DụcBoard of Education
Chủ tịchPresident
Phó Chủ tịchVice President
Thành Viên Học SinhStudent Member
Ban Quản Trị Trường HọcSchool Administration
Giám Đốc Học Vụ Superintendent of Schools
Chánh Sở Học VụChief Academic Officer
Phó Giám Đốc Học Vụ Phụ Trách Yểm Trợ và Cải Tiến Trường HọcDeputy Superintendent of School Support and Improvement
Chánh Sở Điều HànhChief Operating Officer
Thưa các Bạn,Dear Friends,
Các Trường Công Lập Quận Victoria cam kết cho một nền văn hóa tôn trọng và cân bằng mà bao gồm sự đa dạng của cộng đồng chúng ta và bảo đảm là mọi học sinh có cơ hội để thành công và phát triển.Victoria County Public Schools is committed to a culture of respect and equity that embraces the diversity of our community and ensures that every student has the opportunity to succeed and thrive.
Cam kết này được soạn thảo trong Chính sách của Hội đồng Giáo dục Quận Victoria Aca, Không Kỳ thị, Sự công bằng và Sự Tham gia Văn hoá, gần đây được cập nhật để khẳng định lại những nỗ lực lâu dài của cộng đồng trong việc tạo ra, nuôi dưỡng, và thúc đẩy sự công bằng, và chấp nhận cho tất cả.This commitment is codified in Victoria County Board of Education Policy Aca, Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency, which was recently updated to reaffirm our community’s long-standing efforts to create, foster, and promote equity, inclusion, and acceptance for all.
Một phần của cam kết này là bảo đảm các học sinh chúng ta có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo hay không là tôn giáo và thực hành, khỏi sự phân biệt, bắt nạt hay quấy nhiễu.Part of that commitment is making sure our students have the right to express their religious or non-religious beliefs and practices, free from discrimination, bullying, or harassment.
Là một hệ thống, chúng tôi quyết tâm tạo những tiện ghi hợp lý và tiện lợi cho những niềm tin và thực tập này.As a system, we are committed to making feasible and reasonable accommodations for those beliefs and practices.
Vì vậy chúng tôi sáng tạo tập hướng dẫn này.That is why we created this guide.
Có nhiều chính sách Hội Đồng và quy tắc và phương thức của Mcps mà đề cập đến chủ đề quan trọng này.There are many Board policies and Mcps regulations and procedures that address this important topic.
Chúng tôi cảm thấy rất quan trọng là chúng tôi thu thập tất cả thông tin chung lại tại một nơi hầu những kỳ vọng được ghi rõ ràng cho nhân viên chúng tôi, học sinh, gia đình, và cộng đồng chúng ta.We felt it was important to put all of this information together in one place so that the expectations were clear to our staff, our students, our families, and our community.
Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với thành viên của Victoria County Executive’s Faith Community Working Group (Nhóm Tín Ngưỡng Cộng Đồng Quận Victoria) và những người có liên quan khác để sáng tạo hướng dẫn này, và chúng tôi cảm tạ sự cộng tác của họ.We have worked closely with members of the Victoria County Executive’s Faith Community Working Group and other stakeholders to create this guide, and we appreciate their partnership and collaboration.
Sự cộng tác này đã tạo thêm sâu sắc cho quyết tâm của chúng tôi cho những giá trị chủ yếu về Học, Mối Quan Hệ, Kính Trọng, Xuất Sắc, và Công Bằng.These partnerships deepen our commitment to our core values of Learning, Relationships, Respect, Excellence, and Equity.
Chúng tôi hy vọng là quý vị nhận thấy hướng dẫn này hữu ích.We hope you find this guide informative.
Cảm ơn sự hỗ trợ tiếp tục của quý vị vì chúng tôi cố gắng tạo môi trường học tập an toàn, tích cực và tôn trọng cho tất cả học sinh của chúng tôi.Thank you for your continued support as we strive to create safe, positive, and respectful learning environments for all of our students.
Kính thưRespectfully,
Giới Thiệu Introduction
Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo trong Các Trường Công Lập Quận Victoria Respecting Religious Diversity in Vitoria County Public Schools
Các Trường Công Lập Quận Victoria (Vcps) quyết tâm nâng cao việc tôn trọng và nhận thức giá trị các tôn giáo, niềm tin, và phong tục của dân số học sinh đa dạng của chúng ta.Victoria County Public Schools (Vcps) is committed to promoting respect and appreciation for the religions, beliefs, and customs of our diverse student population.
Vcps tin rằng nền văn hóa đa dạng là một trong những ưu điểm lớn của chúng tôi và phải tăng sự phong phú cho cộng đồng chúng ta khi chúng ta cùng học tại trường học chúng ta.Vcps believes that multiculturalism is one of our greatest strengths and should enrich our community as we learn together in our schools.
Tôn trọng là mục tiêu chính của Mcps và, vì vậy, bồi dưỡng một văn hóa nơi các gia đình cảm thấy được tôn trọng là điều quan trọng nhất.Respect is a core value of Mcps and, therefore, fostering a culture where all families feel respected is of utmost importance.
Quốc gia chúng ta và tiểu bang Maryland có một quyết tâm sâu xa và lâu đời về cả hai việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tách rời giữa giáo hội và tiểu bang.Our nation and the state of Maryland have a deep and long-standing commitment both to the protection of religious liberty and to the separation of church and state.
Tu Chánh Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Nước Mỹ nói rằng: "Quốc hội không được làm ra một đạo luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hay ngăn cấm việc tự do thực hành tôn giáo..." The First Amendment to the U.S. Constitution states: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof…”
Điều này có nghĩa là chính phủ không được đề cao một tôn giáo trên một tôn giáo khác, ưa chuộng tôn giáo hơn là không tôn giáo, hay biểu thị sự thù địch hay chống đối tôn giáo.This means that the government may not promote one religion over another, prefer religion over nonreligion, or express hostility or opposition to religion.
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã nhấn mạnh sự quan trọng của tính trung lập đối với tôn giáo của các trường công lập.The U.S. Supreme Court has emphasized the importance of neutrality toward religion by public schools.
Nhà trường phải bảo vệ các quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi học sinh trong khi bác bỏ việc chuẩn nhận tôn giáo chung.Schools must protect the religious liberty rights of all students while rejecting public endorsement of religion.
Nhà trường không được giảng dạy tôn giáo và cũng không được ngăn cấm tôn giáo, và học sinh có quyền có một môi trường học tập trong đó các niềm tin tôn giáo không được đề cao trong các giáo trình hoặc trong các hoạt động do trường bảo trợ, như các lễ ra trường hay các buổi tập họp.Schools may neither inculcate nor inhibit religion, and students have a right to an academic environment where religious beliefs are not advocated in courses or in school sponsored activities, such as commencements or assemblies.
Cũng quan trọng, học sinh có quyền giữ niềm tin hay không là niềm tin và cách thực hành tôn giáo của mình, không bị đối xử phân biệt, bắt nạt, hay quấy nhiễu, và Mcps quyết tâm tạo ra những điều chỉnh hợp lý và có thể thực hiện được cho các niềm tin và thực hành này.Equally important, students have the right to their religious or nonreligious beliefs and practices, free from discrimination, bullying, or harassment, and Mcps is committed to making feasible and reasonable accommodations for those beliefs and practices.
Vcps đã tạo hướng dẫn này, với sự cộng tác với Hội Đồng Tư Vấn Cộng Đồng về Tín Ngưỡng của Lãnh Đạo Hành Pháp Quận Victoria, để trả lời các câu hỏi thường được đề cập về hướng dẫn tôn giáo cho các học sinh trong khi ở trường học và trong các sinh hoạt do trường bảo trợ.Vcps created these guidelines in collaboration with the Victoria County Executive’s Faith Community Working Group, to answer frequently asked questions about religious guidelines for students while in school and during school-sponsored activities.
Chúng tôi hy vọng quý vị cảm thấy điều này ích lợi.We hope you find it helpful.
Nếu quý vị có câu hỏi về bất cứ điều gì trong hướng dẫn này, yêu cầu nói chuyện với ban giám đốc trường quý vị trước. If you have questions about anything in this guide, please first talk with your school administrators.
Nếu quý vị có thêm câu hỏi, yêu cầu liên lạc với phó giám đốc, Office of Student and Family Support and Engagement.If you have further questions, contact the associate superintendent, Office of Student and Family Support and Engagement.
Nếu các câu hỏi của quý vị không được trả lời, quý vị cũng có thể liên lạc với Board of Education Chief of Staff/Ombudsman.If your questions cannot be answered by staff, you also may contact the Board of Education Chief of Staff/Ombudsman.
Hướng dẫn này có mục đích cung cấp một tham khảo nhanh chóng về nhiều chính sách của Hội Đồng Giáo Dục Quận Victoria và quy định Vcps, cũng như các luật tiểu bang và liên bang, mà hướng dẫn học khu về các vấn đề này.These guidelines are intended to provide a quick reference regarding several Victoria County Board of Education policies and Vcps regulations, as well as state and federal laws, which guide the district on these topics.
Xin lưu ý là những đòi hỏi pháp lý này có thể thay đổi và thay thế các phát biểu và tham khảo chứa đựng trong ấn phẩm này.Please note that these legal requirements are subject to change and supersede the statements and references contained in this publication.
Thêm thông tin có trên trang mạng chúng tôi, www.schoolsmd.org.Further information is available on our website, www.schoolsmd.org.
Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập Quick Reference Guide Frequently Asked Questions
Các học sinh có được phép nghỉ học để dự những ngày lễ tôn giáo không?Are students’ absences excused for observances of religious holidays?
Các gia đình phải tuân theo tất cả các thể thức thông thường để báo cáo và giữ tài liệu các buổi vắng mặt.Families must follow all of the regular procedures to report and document absences.
Xin xem phần Nghỉ Học vì các Ngày Lễ Tôn Giáo của hướng dẫn này để có thêm thông tin.Please see the Absences for Religious Holidays section of these guidelines for further information.
Các học sinh có thể làm bù bài làm vì nghỉ học trong các ngày lễ tôn giáo không?Can students make up work due to absences for religious holidays?
Các gia đình phải làm việc với trường học con em mình để xếp đặt cho các bài làm bù.Families should work with their child’s school to arrange for making up work.
Xin xem phần Nghỉ Học vì các Ngày Lễ Tôn Giáo của hướng dẫn này để có thông tin chi tiết hơn.Please see the Absences for Religious Holidays section of these guidelines for more detailed information.
Các học sinh có thể cầu nguyện trong ngày học không?Can students pray during the school day?
Có, trong một số các hoàn cảnh.Yes, under certain circumstances.
Xin xem phần Cầu Nguyện và Y Phục Tôn Giáo của hướng dẫn này để có hướng dẫn cụ thể hơn.Please see the Prayer and Religious Dress section of these guidelines for more specific information.
Các học sinh có thể mặc quần áo liên hệ đến tôn giáo em không?Can students wear clothing associated with their religion?
Các học sinh có thể mang khăn choàng, hijabs, yarmulkes, patkas, hay quần áo khác liên quan đến tôn giáo của mình phù hợp với các chính sách của Hội đồng và quy định của Vcps.Students may wear scarves, hijabs, yarmulkes, patkas, or other clothing associated with their religion in accordance with Board policies and Vcps regulations.
Xin xem phần Cầu Nguyện và Y Phục Tôn Giáo của hướng dẫn này để có hướng dẫn cụ thể hơn.Please see the Prayer and Religious Dress section of these guidelines for more specific information.
Các chủ đề tôn giáo có được thảo luận đến trong các bài làm tại trường học không?Can religious topics be discussed in school assignments?
Học sinh có thể biểu lộ niềm tin hay không tin tôn giáo của mình trong các bài làm tại trường miễn là các phát biểu của em theo các yêu cầu của bài làm, có liên quan đến chủ đề, và tuân theo các hướng dẫn khác được thảo luận trong hướng dẫn này.Students may express their religious beliefs or nonbelief in school assignments as long as their expressions meet the assignment’s requirements, are relevant to the topic, and follow the other guidelines discussed in this guide.
Ngoài ra, các bài học có tính khách quan và căn cứ trên sự thật về tôn giáo trong văn chương, lịch sử, và nghệ thuật có thể là một phần của chương trình giảng dạy Mcps.In addition, objective and factual lessons about religion in literature, history, and the arts may be part of the Mcps curriculum.
Xin xem phần Tôn Giáo trong Chương Trình Giảng Dạy của hướng dẫn này để có thêm thông tin.Please see the Religion in the Instructional Program section of these guidelines for further information.
Trường học có điều chỉnh các hạn chế về chế độ ăn uống có liên quan đến tôn giáo của các học sinh không?Do schools accommodate students’ religion-related dietary restrictions?
Các trường học thường xuyên làm việc với những học sinh mà có những hạn chế về chế độ ăn uống có liên quan đến tôn giáo.Schools regularly work with students who may have religion-related dietary restrictions.
Xin xem phần Thực Phẩm và Tuân Thủ Tôn Giáo của hướng dẫn này để có thêm thông tin.Please see the Food and Religious Observance section of these guidelines for more information.
Học sinh có thể phân phát những tài liệu thông tin tôn giáo không?Can students distribute religious informational materials?
Học sinh có thể phân phát các tài liệu tôn giáo theo cùng những điều kiện như các em được phép phân phát những tài liệu thông tin khác không liên hệ đến các sinh hoạt trường học.Students may distribute religious materials on the same terms as they are permitted to distribute other informational material unrelated to school activities.
Học sinh phải tuân theo các luật lệ trường học về việc các tài liệu được phân phát ở đâu, khi nào và như thế nào.Students must follow school rules about where, when, and how materials are distributed.
Xin xem phần Phân Phát Tài Liệu Thông Tin Tôn Giáo của hướng dẫn này để có thêm thông tin.Please see the Distributing Religious Informational Materials section of these guidelines for more information.
Các câu lạc bộ ngoại khóa về tôn giáo có được phép tại trường học không?Are religious extracurricular clubs allowed in schools?
Học sinh có quyền tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa liên quan đến tôn giáo hay hội hợp và tổ chức các buổi hợp tôn giáo, các nhóm cầu nguyện, hay các thực hành tôn giáo khác ngoài giờ học, trên cùng căn bản như các nhóm học sinh ngoại khóa khác mà không liên quan trực tiếp đến một môn học được dạy tại trường.Students have a right to organize religion-related extracurricular clubs or assemble and conduct religious meetings, prayer groups, or other observances of religious practices during noninstructional time, on the same basis as other extracurricular student groups that are not related directly to a subject taught in school.
Những buổi hợp ngoại khóa hay câu lạc bộ liên quan đến tôn giáo này phải do học sinh lãnh đạo.These religion-related extracurricular meetings or clubs must be student led.
Để có thêm thông tin và hướng dẫn cụ thể, xin xem phần Hoạt Động Tôn Giáo Ngoại Khóa của Học Sinh của hướng dẫn này.For more information and specific guidance, please see the Extracurricular Student Religious Activities section of these guidelines.
Nghỉ Học vì Những Ngày Lễ Tôn Giáo Đi Học và Nghỉ Học vì Ngày Lễ Tôn Giáo Đi học hằng ngày là quan trọng trong sự thành đạt của học sinh.Absences for Religious Holidays Attendance and Absences for Observance of Religious Holidays Daily attendance at school is crucial to student achievement.
Tuy nhiên, Vcps hiểu là các học sinh có thể phải nghỉ học vì một số các lý do, bao gồm việc cử hành các ngày lễ tôn giáo.Nevertheless, Vcps understands that students may occasionally miss school for a variety of reasons, including the observance of religious holidays.
Đây là những ngày nghỉ có phép, và học sinh sẽ được phép làm bù các bài làm bị thiếu.These are excused absences, and students will be allowed to make up missed assignments.
Nếu các học sinh nghỉ học, các em phải đem thơ của một phụ huynh/giám hộ có lời giải thích viết trên giấy trong vòng ba ngày học sau khi trở lại trường học.If students miss school, they should bring a note from a parent/guardian providing a written explanation within three school days of returning to school.
Vcps sẽ đáp ứng với những yêu cầu đến lớp trễ hay tan học sớm liên quan đến việc cử hành ngày lễ tôn giáo, nhưng phải được phụ huynh hay giám hộ cho phép.Vcps will accommodate reasonable requests for late arrivals or early dismissals related to the observance of a religious holiday, but they must be authorized by a parent/guardian.
Mặc dù sự tham gia trong bất cứ sự kiện hay buổi tập luyện thể thao nào nói chung đòi hỏi các lực sĩ phải tham dự tất cả các lớp học đã xếp đặt vào ngày của sự kiện hay buổi tập của các em, các học sinh mà đã có các hoạt động xếp đặt từ trước, như cử hành ngày lễ tôn giáo, sẽ được phép tham gia trong các chương trình thể thao hay thực tập vào ngày nghỉ học, với điều kiện là các em đã nhận sự chấp thuận từ trước từ trường các em.Although participation in any athletic event or practice generally requires athletes to attend all of their scheduled classes on the day of the event or practice, students who have prescheduled activities, such as the observance of a religious holiday, will be permitted to participate in athletic events or practices on the day of the absence, provided they receive advance approval from their school.
Vì tự do hành đạo là một quyền hiến định, các trường học Vcps mà có những phần thưởng về sự chuyên cần hoàn hảo không thể lấy lại các phần thưởng ấy từ các học sinh mà những ngày nghỉ học duy nhất là nghỉ có phép cho những ngày lễ tôn giáo.Because free exercise of religion is a constitutional right, Vcps schools that have perfect attendance awards may not withhold these awards from students whose only absences have been excused for the observance of religious holidays.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *