Lễ công bố báo cáo Việt Nam 2035

World Bank Group President Jim Yong Kim Opening Remarks at the Vietnam 2035 Report LaunchingPhát biểu khai mạc của Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim tại Lễ công bố báo cáo Việt Nam 2035
World Bank Group President Jim Yong KimChủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim
Vietnam 2035 Report LaunchingLễ công bố báo cáo Việt Nam 2035
I would like to thank Deputy Prime Minister Vu Duc Dam and the Government of Vietnam for inviting me to be part of this launch of the Vietnam 2035 report.Tôi xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chính Phủ Việt Nam đã mời tôi tham gia buổi giới thiệu Báo Cáo Việt Nam 2035.
I would also like to thank all of those who have worked together so well to prepare this report and everyone who has joined us today.Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các chuyên gia đã cùng nhau làm việc rất xuất sắc để chuẩn bị báo cáo này cũng như tất cả mọi người tham dự cùng chúng tôi ngày hôm nay.
A special thank you goes to the Governments of Australia, the UK, and Korea, for their generous financial and analytical contributions and support.Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chính Phủ Úc, vương quốc Anh, và Hàn Quốc, vì những đóng góp và hỗ trợ to lớn về tài chính và nghiên cứu.
This is a very important document—for Vietnam and also for the World Bank Group’s relationship with the government and the people of the country.Đây là một tài liệu rất quan trọng – cho Việt Nam cũng như cho mối quan hệ của Nhóm Ngân Hàng Thế Giới với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
I traveled to Hanoi for this launch to signal our deep commitment to Vietnam’s future but also to learn from Vietnam’s experience.Tôi đã đến Hà Nội để tham gia buổi công bố này để nhấn mạnh sự cam kết sâu sắc của chúng tôi với tương lai phát triển của Việt Nam cũng như học hỏi từ những kinh nghiệm mà Việt Nam đã trải qua.
Vietnam’s development achievements over the last 25 years are remarkable.Những thành tựu phát triển của Việt Nam hơn 25 năm qua thật nổi bật.
Over this period, the lives of the Vietnamese people have changed dramatically.Trong suốt giai đoạn phát triển này, cuộc sống của người dân Việt Nam đã thay đổi rất nhiều.
We have seen economic growth averaging nearly 7 percent, which enabled Vietnam, one of the world’s poorest countries in the 1980s, to leapfrog to middle-income status in a single generation.Chúng tôi đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình gần 7%, điều này cho phép Việt Nam, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trong những năm của thập kỷ 80, nhảy vọt lên trở thành nước có thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ.
In an especially remarkable achievement, Vietnam has reduced extreme poverty from 50 percent about 25 years ago to just 3 percent today.Một thành tựu nổi bật đặc biệt là Việt Nam đã giảm tình trạng đói nghèo cùng cực từ 50% khoảng 25 năm trước xuống chỉ còn 3% hiện nay.
So the fact that Vietnam did not want to rest on its past success, and to push itself further by undertaking this report, speaks very highly of this country’s leadership.Thực tế rằng Việt Nam không ngủ quên trên thành công trong quá khứ của mình, và muốn đưa đất nước này phát triển hơn nữa thông qua việc thực hiện báo cáo này, đã cho thấy quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo đất nước này.
Less than two years ago – in July 2014 -- I met with Prime Minister Dung here in Hanoi.Gần 2 năm trước – vào tháng 7 năm 2014 – tôi đã gặp Thủ tướng Dũng ở đây tại Hà Nội.
He invited the World Bank Group to work with the government to prepare a report that would define the country’s long-term aspirations and propose a program of reforms to reach these ambitions.Ông đã mời Nhóm Ngân hàng Thế giới làm việc với Chính phủ Việt Nam để chuẩn bị một báo cáo có thể xác định được các nguyện vọng lâu dài của Việt Nam và đề xuất một chương trình cải cách để đạt được những tham vọng này.
The Prime Minister then established a high-level Steering Committee, which oversaw the preparation of the report.Sau đó thủ tướng đã thành lập một Ban Chỉ đạo cấp cao có nhiệm vụ giám sát quá trình chuẩn bị báo cáo này.
In the 19 months since then, Vietnamese, World Bank and other outside experts have worked diligently to arrive at the high-quality product that we are launching today.Trong 19 tháng kể từ đó, các chuyên gia của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia nước ngoài khác đã làm việc rất siêng năng để cho ra sản phẩm chất lượng cao mà chúng tôi đang công bố ngày hôm nay.
For the World Bank Group, it has been an honor to be part of this important exercise.Đóng góp một phần trong quá trình thực hiện báo cáo này là một vinh dự đối với Nhóm Ngân hàng Thế giới.
We would like to see the generation and transfer of knowledge as the driving force of our partnership with Vietnam.Chúng ta muốn chứng kiến sự sản sinh và chuyển giao tri thức như là một động lực trong quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam.
In fact, we see the exchange of knowledge becoming even more important as Vietnam moves toward a more prosperous, creative, equitable, and democratic society – the aspirations reflected in the Vietnam 2035 report.Trên thực tế, chúng ta thấy việc trao đổi kiến thức trở nên ngày càng quan trọng hơn khi Việt Nam chuyển hướng trở thành một xã hội thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ hơn – những nguyện vọng này được phản ánh trong báo cáo Việt Nam 2035.
The Vietnam 2035 report identifies what a successful Vietnam could look like in less than 20 years, and the institutional and policy reforms that are needed to get there.Báo cáo Việt Nam 2035 nhận định một đất nước Việt Nam thành công sẽ như thế nào trong vòng ít hơn 20 năm tới, và những cải cách về thể chế và chính sách nào cần được thực hiện để đạt được điều đó.
Vietnam’s own aspirations for 2035 are written in its Constitution, which sets the goal of “a prosperous people and a strong, democratic, equitable, and civilized country.”Những nguyện vọng riêng của đất nước đến năm 2035 đã được viết ra trong Hiến pháp của Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu "một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, và văn minh.”
Embedded in this is an expectation that by 2035, Vietnam will be a modern and industrialized nation moving rapidly toward this goal.Ẩn chứa trong đó là mong muốn rằng đến năm 2035, Việt Nam sẽ là một đất nước hiện đại và công nghiệp hóa, hướng tới mục tiêu này.
These aspirations stand on three pillars: One, to balance economic prosperity with environmental sustainability; two, to promote equity and social inclusion; and three, to bolster the state’s capacity and accountability.Những nguyện vọng này đặt ở trên ba trụ cột: Một, cân bằng sự thịnh vượng về kinh tế với phát triển bền vững về môi trường; hai, thúc đẩy bình đẳng và hòa nhập xã hội; và ba, tăng cường năng lực và trách nhiệm của nhà nước.
The rapid growth needed to achieve these aspirations will be realized only if productivity growth accelerates and if the environmental impacts are fully addressed.Sự tăng trưởng nhanh chóng cần thiết để đạt được những nguyện vọng này sẽ được thực hiện chỉ khi năng suất lao động tăng nhanh hơn và các tác động môi trường được giải quyết đầy đủ.
Productivity growth will benefit from measures to enhance the competitiveness of domestic enterprises, reap the benefits of urban agglomeration, and nurture a creative and innovation-led economy.Tăng năng suất sẽ đến từ các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, gặt hái những lợi ích của đô thị lớn, và nuôi dưỡng một nền kinh tế theo hướng sáng tạo và đổi mới.
Maintaining Vietnam’s record on equity and social inclusion will require that assistance is targeted to marginalized groups -- the ethnic minorities in particular -- and that services are effectively delivered to an aging and urbanizing middle-class society.Duy trì những kết quả mà Việt Nam đã đạt được về bình đẳng và hòa nhập xã hội sẽ đòi hỏi thêm hỗ trợ cho các nhóm yếu thế – cụ thể là các dân tộc thiểu số - và các dịch vụ được cung cấp một cách hiệu quả trong một xã hội trung lưu đang lão hóa và đô thị hóa.
And to fulfill the country’s aspirations, the institutions of governance will need to become modern, transparent, and fully rooted in the rule of law.Để đáp ứng những nguyện vọng của đất nước, các cơ quan quản lý sẽ cần phải trở nên hiện đại, minh bạch, và phải thực sự vận hành trên nền tảng các quy định của pháp luật.
Challenges, of course, remain.Tất nhiên vẫn còn đó những thách thức.
Labor productivity growth has been declining for over a decade, reflecting weaknesses in the domestic enterprise sector.Tăng năng suất lao động đã giảm trong hơn một thập kỷ qua, điều đó phản ánh sự yếu kém trong khu vực doanh nghiệp trong nước.
Stresses on the environment are intensifying and could hurt the sustainability of economic growth.Áp lực đè ngày càng nặng lên môi trường, có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của tăng trưởng kinh tế.
Some marginalized groups are not benefitting from Vietnam’s economic growth.Một số nhóm yếu thế không được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
And the institutions of governance are struggling to keep up with the demands of a dynamic market economy and the aspirations of a growing middle class.Các cơ quan quản lý đang vật lộn để theo kịp với những đòi hỏi của một nền kinh tế thị trường năng động và những nguyện vọng của một tầng lớp trung lưu ngày càng lớn.
But we believe this report lays out a path to address those challenges and will help the country achieve its goals for greater and more inclusive economic growth.Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng báo cáo này vạch ra lộ trình nhằm giải quyết những thách thức này và sẽ giúp đất nước đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.
We also see another benefit.Chúng ta cũng nhận thấy những lợi ích khác.
Many countries can learn from Vietnam’s past achievements as well as from its policy decisions in the years ahead.Nhiều quốc gia có thể học hỏi từ những thành tựu trong quá khứ của Việt Nam cũng như những quyết sách của đất nước này trong những năm tới.
Vietnam’s lessons include the importance of embracing markets and leveraging the opportunities of global integration; a strong and early emphasis on development of human capital; and making strategic use of international commitments to usher in politically difficult structural reforms.Những bài học từ Việt Nam bao gồm sự chú trong theo đường lối thị trường và nắm bắt các cơ hội của hội nhập toàn cầu; chú trọng sớm và mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực; và vận dụng một cách chiến lược các cam kết quốc tế để mở ra những cải cách cơ cấu chính trị đầy khó khăn.
Again, I would like to thank Prime Minister Nguyen Tan Dung, Deputy Prime Minister Vu Duc Dam, and Minister Bui Quang Vinh for their strong leadership in the preparation of the Vietnam 2035, and for their insight and wisdom, which have shaped its content.Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam và Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh vì sự chỉ đạo mạnh mẽ cho quá trình chuẩn bị báo cáo Việt Nam 2035, và sự sáng suốt, hiểu biết của các ngài giúp cho việc định hình nên nội dung của báo cáo này.
I would also like to thank and congratulate all the teams for their excellent collaboration that allowed the development of this exemplary work.Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các nhóm công tác vì sự hợp tác tuyệt với của họ, điều này giúp hoàn thiện báo cáo này.
As Vietnam tackles its ambitious future reforms, the world will be watching and learning. I strongly believe that the Vietnam 2035 report will be an invaluable document that will help guide Vietnam – a country that has had so much success in the past quarter-century – to attain even greater accomplishments in the years ahead.Vì Việt Nam sẽ bước vào những cải cách đầy tham vọng trong tương lai mà các nước khác sẽ chứng kiến và học tập, tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng báo cáo Viêt Nam 2035 sẽ là một tài liệu quý giá giúp Việt Nam - một đất nước vốn đã có nhiều thành tựu trong một phần tư thế kỷ vừa qua - đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.
Thank you very much.Xin trân trọng cảm ơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *