Tập 3 – 60-năm Nhìn lại – 10 năm với Điện lực Việt Nam