Tập 5 – 60-năm Nhìn lại – Cuộc Vượt biên và Những Tháng Ngày ở Trại Tỵ Nạn